Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas. Dessa dokument kan se olika ut och ha olika funktioner. En del är inriktningsdokument medan andra är bindande för kommunen.

Planer

I kommunen finns ett antal planer som vägleder verksamheterna. Bland de de centralaste planerna är kommunens översiktsplan och detaljplaner.

All långsiktig samhällsplanering i Partille utgår från översiktsplanen. Den är ett vägledande dokument och beskriver hur kommunen vill använda kommunens mark- och vattenområden i framtiden. I planen redovisas även principer för hur olika konkurrerande intressen ska samsas i den kommande planeringen.

I detaljplanerna reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett givet område. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet och utgör grunden för kommunens hantering av bygglovsansökningar.

Läs mer om samhällsplaneringen här.

Styrdokument

Kommunen har rätt att fatta beslut som är bindande för kommuninvånarna inom flera områden, till exempel miljö- och hälsoskydd, avgifter, allmän ordning och trafik. De styrande dokumenten ska vara tillgängliga på kommunens hemsida på ett samlat och ordnat sätt under den tid som de gäller.

Författningssamling

I kommunens författningssamling hittar du de dokument som, utöver kommunallag och andra författningar, styr och reglerar kommunens verksamhet. De flesta besluten i författningssamlingen har fattats av kommunfullmäktige. Om du har frågor om Partille kommuns författningssamling är du välkommen att kontakta vår kommunsekreterare som du når genom kundcenter.

Områden:

Avfall

Barn och utbildning

Bygga och bo

Ekonomi och upphandling

Energi

Folkhälsa

Gata, park och trafik

Kultur och fritid

Lokaler

Miljö

Vatten och avlopp

Personuppgifter och informationshantering

Räddningstjänsten StorGöteborg

Tillstånd och tillsyn

Vård och omsorg

Övrigt

Reglementen

Allmän stadga för Partille kommuns nämnder

Arkivreglemente

Attestreglemente

Bygg- och miljönämndens reglemente

Förtroendemannareglemente 2020 

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Reglemente för internkontroll

Reglemente för revisionen i Partille kommun

Reglemente för sponsring, gåvor och represenation

Social- och arbetsnämndens reglemente

Utbildningsnämndens reglemente

Valnämndens reglemente

Vård- och omsorgsnämndens reglemente

Överförmyndarens reglemente

Arbetsordningar

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsformer

Kommunstyrelsens arvodesutskotts arbetsformer

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågors arbetsordning

Delegationsordningar

Bygg- och miljönämndens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Social- och arbetsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Överförmyndare i samverkan (med säte i Mölndal) - delegationsordning

 

Vad säger kommunallagen?

Kommunallagen är en grundläggande för hur en kommun styrs.  I Svensk författningssamling (SFS) kan du ta del av både kommunallagen och alla andra lagar. 

Hur mycket får en kommun bestämma?

Du kan läsa mer om det kommunala självstyret på Sveriges kommuner och landstings webbplats.