Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag och skollag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Men kommunerna har även utrymme att utforma egna styrdokument för hur verksamheterna ska bedrivas. Dessa dokument kan se olika ut och ha olika funktioner. En del är inriktningsdokument medan andra är bindande för kommunen.

Planer

I kommunen finns ett antal planer. En av de centralaste planerna i kommunen är kommunens översiktsplan. Denna omfattar hela kommunen och ger en överblick över vilka markområden som ska bebyggas och bevaras. Översiktsplanen används som vägledning för beslut om detaljplaner och bygglov

En detaljplan visar vad marken inom ett avgränsat område får användas till och hur bebyggelse ska utformas. Den ger en garanterad byggrätt under att antal år, bra att veta för den som köper ett hus inom detaljplanerat område. För mer information om kommunens planer är du välkommen att kontakta kundcenter.

Styrdokument

Kommunen har rätt att fatta beslut som är bindande för kommuninvånarna inom flera områden, till exempel miljö- och hälsoskydd, avgifter, allmän ordning och trafik. De styrande dokumenten ska vara tillgängliga på kommunens hemsida på ett samlat och ordnat sätt under den tid som de gäller.

Författningssamling

I kommunens författningssamling hittar du de dokument som, utöver kommunallag och andra författningar, styr och reglerar kommunens verksamhet. De flesta besluten i författningssamlingen har fattats av kommunfullmäktige. Om du har frågor om Partille kommuns författningssamling är du välkommen att kontakta vår kommunsekreterare som du når genom kundcenter.

Ämnesområden

Barn och utbildning

Bestämmelser om skolskjuts

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem/fritidsklubb samt pedagogisk omsorg

Bygga, bo, miljö och avfall

Allmänna bestämmelser för vattentjänster

Avfallsplan för Göteborgsregionen

Avfallsplan - lokala föreskrifter

Avfallsplan - sammanfattning

Bostadsbyggnadsprogram

Dagvattenstrategi för Partille kommun

Energiplan för Partille kommun

Föreskrifter om avfallshantering

Kulturmiljöer i Partille – program för bevarande och utveckling

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala miljömål för Partille kommun 2017 – 2021

Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun

Naturvårdsplan, del 1 plandel

Naturvårdsplan, del 2 objektkatalog

Plan- och bygglovtaxa

Avfallstaxa

Riktlinjer för hantering av klotter

Skyddsföreskrifter för Kåsjöns vattenskyddsområde + karta

Taxa för Partille kommuns arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt lagen om sprängämnesprekursorer

Taxa för Partille kommuns prövning och kontroll inom livsmedels- och foderområdet

Tomt- och småhuskö

VA-taxa

Gata, park och trafik

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Partille kommun

Riktlinjer för bedömning av parkeringsplatsbehov

Riktlinjer för färdtjänst

Riktlinjer för riksfärdtjänst

Vård och omsorg

Plan för äldreomsorgen - Äldre i Partille 2017–2026

Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service (gäller från 20150401)

Avgifter och ersättningar LSS (gäller från 20170401)

Omsorgsgaranti för hemtjänst och äldreboende

Kultur och fritid

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar

Serveringstillstånd m.m

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn

Räddningstjänsten StorGöteborg

Sotningsfrister

Taxa för brandskyddskontroll

Övriga dokument

Reglementen

Allmän stadga för Partille kommuns nämnder

Arkivreglemente

Attestreglemente

Bygg- och miljönämndens reglemente

Förtroendemannareglemente

Kommunstyrelsens reglemente

Krisledningsnämndens reglemente

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Reglemente för borgensåtagande

Reglemente för internkontroll

Reglemente för revisionen i Partille kommun

Social- och arbetsnämndens reglemente

Utbildningsnämndens reglemente

Valnämndens reglemente

Vård- och omsorgsnämndens reglemente

Överförmyndarens reglemente

Arbetsordningar

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts arbetsformer

Kommunstyrelsens arvodesutskotts arbetsformer

Delegationsordningar

Bygg- och miljönämndens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning med förvaltningschefs vidaredelegation

Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Social- och arbetsnämndens delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning

Vård- och omsorgsnämndens delegationsordning

Överförmyndare i samverkan (med säte i Mölndal) - delegationsordning

Ekonomi och upphandling m.m

Etiska regler vid upphandling

Regler för kommunalt partistöd

Kommunala bolag

Bolagsordningar

GREFAB

GRYAAB

Partillebo AB

Renova AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

Ägardirektiv

GREFAB

GRYAAB

Partillebo

Renova AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

 

Vad säger kommunallagen?

Kommunallagen är en grundläggande för hur en kommun styrs.  I Svensk författningssamling (SFS) kan du ta del av både kommunallagen och alla andra lagar. 

Hur mycket får en kommun bestämma?

Du kan läsa mer om det kommunala självstyret på Sveriges kommuner och landstings webbplats.