Partille växer till förstad. Vi blir allt fler och kommunen arbetar för att möta både dagens och framtida invånares behov. Det handlar bland annat om att bygga bostäder, infrastruktur och utveckla vår service till dig som bor här. Vi planerar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle – Partille mitt i det goda livet.

Vi bygger framtiden i Partille

Partille växer till förstad med flera parallellt pågående samhällsbyggnadsprojekt. Många nya bostäder kommer att byggas i kommunen fram till omkring 2020. Till exempel i Partille Port och i anslutning till Partillebohallen, Kulturum och Kyrktorget, vilket gör det möjligt för fler att bo mitt i centrum. I Sävedalen utvecklas Nya Vallhamra torg med handel och över 200 nya bostäder, samtidigt som Öjersjö växer med Hossaberget och Gökegård. Utvecklingsplaner finns även för andra delar av kommunen. Läs om hur Partille växer till förstadhur vi bygger för framtiden och om den pågående centrumutvecklingen.

Hållbar planering och utveckling

Det är kommunens ansvar att planera för hur mark- och vattenområden ska användas. Trygghet, tillgänglighet och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet står i centrum för all samhällsplanering i Partille. Vi utgår från den naturliga miljön och utvecklar områden utifrån de värden som finns. 

Plan- och bygglagen (PBL)

All fysisk samhällsplanering i Sverige styrs av plan- och bygglagen genom bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kommunens övergripande vision

Samhällsplaneringen i Partille utgår från kommunens övergripande vision ”Partille – Mitt i det goda livet” som innebär att vi arbetar för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och socialt hållbar livsmiljö här.

Befolkningsprognosen för Partille

Planeringen utgår även från kommunens befolkningsprognos som innebär att tillväxten förväntas ligga på cirka 1,5 procent i snitt årligen fram till 2025. Då beräknas antalet invånare vara 42535 personer.

Göteborgsregionens strukturbild

Vi förhåller vi oss även till Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) överenskommelse om hur den regionala strukturen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt när vi planerar framåt. Läs mer om detta i Göteborgsregionens strukturbild och målbilden för kollektivtrafiken i GR 2035. För utvecklingen av infrastrukturen i hela regionen är Västsvenska paketet en hörnsten.

Översiktsplanen vägleder arbetet

All långsiktig samhällsplanering i Partille utgår från kommunens översiktsplan. Planen är ett vägledande dokument och beskriver hur man vill använda kommunens mark- och vattenområden i framtiden. I planen redovisas även principer för hur olika konkurrerande intressen ska samsas i den kommande planeringen. Till exempel var och hur nya och befintliga bebyggelseområden bör utvecklas, var nya vägar och företagsområden kan tillkomma, men även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som ska värnas och utvecklas. Läs mer om Partilles översiktsplanering här.

Detaljplanen styr mark- och vattenanvändning

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett givet område. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet och utgör grunden för kommunens hantering av bygglovsansökningar.

Detaljplaneprocessen kortfattat

Det är kommunen som bestämmer om ett detaljplanarbete ska påbörjas eller inte. Varje detaljplaneprocess inleds med att politikerna ger kommunens tjänstemän ett uppdrag att ta fram ett planförslag för ett bestämt område. Planförslaget ställs ut både för samråd och för granskning. Då har allmänheten möjlighet komma med synpunkter på förslaget. Därefter läggs en så kallad antagandehandling fram för beslut av kommunfullmäktige. Om detaljplanen antas vinner den laga kraft när tiden för överklagande gått ut. Läs mer om detaljplanering och detaljplaneprocessen och om kommunens pågående planarbete.

Planerar du åtgärder som kräver ändrar detaljplan?

Planerar du åtgärder som kräver ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked för att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Läs mer på sidan om detaljplanering och om planprocessen.

Kommunens markpolicy

Partille kommuns markpolicy är ett vägledande beslutsunderlag för de mark- och exploateringsärenden som kommunen hanterar. I policyn samlas riktlinjer för markanvändning, exploateringsavtal och markupplåtelse för att byggaktörer och andra snabbt ska kunna sätta sig vad som gäller i Partille kommun och hur kommunen samverkar och förhandlar med byggaktörer om stadsbyggnadsprojekt.