Vi blir allt fler Partillebor och kommunen arbetar hårt för att möta både dagens och framtidens behov. Det handlar bland annat om att bygga bostäder och utveckla vår service till dig som bor här. Just nu pågår flera stora byggprojekt och Partille går från förort till förstad. Vi planerar för ett hållbart samhälle – och du kan påverka.

Partille växer

Partilles befolkning fortsätter att växa och kommunen är på god väg att nå målet 40.000 invånare omkring decennieskiftet. För att lyckas satsar vi hårt för att möta både dagens och framtidens behov. Partille tar klivet från förort till förstad med flera stora samhällsbyggnadsprojekt och en ny översiktsplan.

Bygger bostäder

Det byggs ett stort antal bostäder runtom i kommunen och planer finns för än fler. Till exempel 800 lägenheter vid Partille Port i östra centrum, där även handeln byggs ut. Kommunens nya arena och nya stadspark tillhör också de stora projekten. Nya bostäder vid Kyrktorget, Partillebohallen och Kulturum gör det möjligt för fler att bo mitt i centrum. I Sävedalen utvecklas Nya Vallhamra torg med handel och över 200 nya bostäder samtidigt som Öjersjö växer. Läs mer om de största byggprojekten och Partilles nya centrum här och ta del av bostadsbyggnadsprogrammet här.

Hållbar planering och utveckling

Det är kommunens ansvar att planera för hur mark- och vattenområden ska användas. Kommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har också tillsammans kommit överens om hur den regionala strukturen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Läs mer om detta i Göteborgsregionens strukturbild. För utvecklingen av infrastrukturen i hela regionen är Västsvenska paketet en hörnsten. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet står i centrum för all samhällsplanering i Partille, liksom trygghet och tillgänglighet. Vi från den naturliga miljön och utvecklar områden utifrån de värden som finns.

Översiktsplanen tar oss in i framtiden

Riktningen för hur mark- och vattenområden i Partille ska användas på lång sikt anges i översiktsplanen. Den beskriver också hur kommundelar och stråk ska utvecklas mot ett hållbart samhälle där det är nära till allt. Du kan dessutom ta del av vilka förutsättningar som finns och vilka hänsyn som måste tas vid utvecklingen, inte minst med tanke på miljökonsekvenser. Läs mer om Partilles översiktsplanering här.

Detaljplanen beskriver hur det ska se

En detaljplan anger hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett visst område. I Plan- och bygglagen (PBL) reglerar när en detaljplan ska tas fram. Varje plan inleds med att politiker ger tjänstemän ett planuppdrag och avslutas med att den vinner laga kraft. Ibland kan allmänheten få komma med synpunkter. Här kan du se vilka planer som är öppna för synpunkter just nu och här kan du även läsa mer om kommunens detaljplanering och planprocessen.

Det går att ansöka om planbesked

Vill du göra något som kräver ny eller ändrad detaljplan kan du ansöka om planbesked. En avgift tas ut utifrån aktuell taxa i kommunens plan- och bygglovstaxa  både för negativa och positiva besked. Exempel på lägsta avgift för planbesked efter 2015 års prisbasbelopp är 8.900 kronor. Beslut om planbesked kan inte överklagas. Vid ett eventuellt planarbete utgår även en planavgift utifrån nämnda taxa. Svar kommer senast fyra månader efter det att en komplett ansökan inkommit.

Ansök

Blankett hittar du här.
Skicka ifylld pappersansökan till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille
Eller mejla ansökan till: kommunkontoret@partille.se
OBS! Du måste skriva under ansökan.