Du som är över 65 år och som behöver hjälp med att sköta dina personliga och praktiska vardagssysslor kan få hjälp och stöd från äldreomsorgen. De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare.

Kommunen erbjuder också fixartjänst, anhörigstöd samt mötesplatser och aktiviteter för äldre - så kallade seniorträffar. Dessa verksamheter är tillgängliga för alla över en viss ålder och eller för dig som uppfyller vissa kriterier.

Så ansöker du om stöd

När du behöver hjälp och stöd för att klara ditt dagliga liv kontaktar du biståndsenheten för att ansöka om det du behöver hjälp med.  Du når biståndshandläggare via kundcenter se knapp högst upp på den här sidan. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut om vilken hjälp du har rätt till. Beslutet fattas enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet, 1§, 5 kapitlet, 4§.   

Beslut

När handläggaren gjort utredning och fattat sitt beslut skickas det hem till dig. Om beslutet innebär att du beviljas den hjälp du har ansökt om så går uppdraget vidare till den verksamhet som ska utföra dina insatser. Det kan till exempel vara ett hemtjänstområde eller till boendegruppen för erbjudande om en lägenhet på ett äldreboende.

Du kan överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom tre veckor från det datum då beslutet togs. Information om hur det går till skickas tillsammans med beslutet.

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre eller på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i din vardag kan ansöka om följande insatser hos kommunens biståndshandläggare.

Vissa vård- och omsorgsverksamheter behöver du inte ansöka om hos biståndshandläggare. En del har du rätt till om du uppfyller vissa kriterier, för andra gör hälso- och sjukvårdspersonal en bedömning av ditt behov.

Kontakta kundcenter om du vill veta mer om hur du tar del av stödinsatserna här ovanför.

Mer om äldreomsorg

Jämför äldreomsorg

Via Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst och äldreboenden i olika kommuner. Äldreguiden innehåller uppgifter från undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och från Kommun- och enhetsundersökningen. Äldreguiden är en del av Socialstyrelsens "Öppna jämförelser" som gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar och äldre och Partille kommun. Här kan du se vilka organisationer som ingår i brukarrådet samt läsa minnesanteckningar från mötena.

Avgifter för vård, omsorg och service

Kommunen tar ut en avgift för vård, omsorg och service. Du betalar som regel en fast månadsavgift för den hjälp du har fått beviljad av kommunens biståndshandläggare. När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och de insatser du har fått beviljat. Här kan du läsa mer om aktuella avgifter och hur vi beräknar hur mycket du ska betala i avgift.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du själv har naturligtvis rätt att läsa handlingar som rör dig. Tystnadsplikten kan brytas om du själv ger ditt tillstånd. Länk till regler för sekretess (under Kommun & politik/Arkiv & diarium)och  eller till intern riktlinje för tystnadsplikt.

Äldreomsorgsplan

Partille kommun har tagit fram en 10-årsplan för äldreomsorgen - "Äldre i Partille 2017–2026". Den är ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Planen visar kommunens ambitioner med både mål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Utgångspunkten är de politiska målen, visioner och uppdrag som politiker i kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden har beslutat om. Under den kommande 10-årsperioden ska planen vara vägledande när politiker och chefer fattar beslut, men också finnas med i det dagliga arbetet.  Äldreomsorgsplanen omarbetas vartannat år.

Personuppgifter

När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster så kommer dina uppgifter att behandlas i något register. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och de lagar som styr.