När du blir sjuk får du i första hand vård vid din vårdcentral. Hemsjukvård är kommunal hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Du får hemsjukvård om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period.

Hemsjukvården är bemannad med sjuksköterskor dygnet runt alla dagar under året och du kan få besök av oss var än i kommunen du bor. I hemsjukvård ingår även kommunal rehabilitering som utförs av legitimerad personal på PartilleRehab.

Vem kan få hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till alla kommuninvånare, oavsett ålder och oavsett om du bor i eget boende eller i särskilt boende. För att bli inskriven i hemsjukvården ska du ha ett varaktigt behov av fysisk och eller psykisk karaktär som motiverar att vården ges i hemmet. Det gäller oavsett din ålder, diagnos och eller funktionsnedsättning. Om du bor i eget boende bedömer läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut om du har rätt till hemsjukvård. Du kan bli inskriven i hemsjukvården för medicinska insatser av sjuksköterska men även för enbart rehabiliteringsinsatser.

Bor du i särskilt boende är du automatiskt inskriven i hemsjukvården.

Det här kan vi göra

Genom hemsjukvården kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel läkemedelshantering, såromläggning, blodprovstagning, blodtryck med mera. Vissa uppgifter utförs av utbildad omsorgspersonal från hemtjänsten på uppdrag av din omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till en mottagning på vårdcentral eller sjukhus.

Rehabilitering

Du som är inskriven i hemsjukvården kan också få hjälp av arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped. Du kan läsa mer om kommunal rehabilitering och PartilleRehab här.

Palliativ vård

Om du har en svår sjukdom och befinner dig i livets slutskede har du särskilda behov av vård. Denna vård brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Målet med den palliativa vården är att se till att den sista tiden i livet blir så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med palliativ vård i Partille.

Tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd som är en verksamhet inom Västra Götalandsregionen. Det innebär att du får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård. Du kan läsa mer om Särskilt Tandvårdstöd här.

Samarbete med olika vårdgivare

Hemsjukvården samarbetar med läkare på vårdcentraler, privata mottagningar och sjukhus. Vi arbetar också tillsammans med kommunens biståndshandläggare samt omvårdnads- och hemtjänstpersonal. Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut handleder och utbildar omsorgspersonalen och kan delegera sjukvårdsuppgifter till undersköterska och vårdbiträde.

Vad kostar det?

För hemsjukvård i kommunal regi betalar du en avgift varje månad enligt kommunens avgifter för vård, omsorg och service. Avgiften ingår i de avgifter som räknas som vård- och omsorgsinsatser och omfattas av maxtaxan. Avgiften för hemsjukvård ingår inte i Västra Götalands högkostnadsskydd.

Om du inte är nöjd med vården

Om du inte är nöjd med vården tala med din sjuksköterska eller kontakta ansvarig chef eller lämna en synpunkt via vår e-tjänst. Hemsjukvårdens chef når du via kundcenter. Du kan också kontakta Patientnämnden som hjälper dig med information, att räta ut frågetecken eller fungera som en länk i kontakterna mellan dig och vårdpersonalen. Patientnämnden är fristående från vården och de som jobbar där har tystnadsplikt

Mer om kommunal hälso- och sjukvård

Vårdplanering efter sjukhusvistelse

Finns ett fortsatt behov av vård- och omsorgsinsatser när du kommer hem? Då ska sjukhuset kalla till ett möte, vård- och omsorgsplaneringsmöte, där dina fortsatta behov av vård- och omsorgsinsatser planeras.

Sjukhuset bokar vårdplanering

På vårdplaneringsmötet deltar både ansvariga från sjukhuset och ansvariga från kommunen. Mötet ska bokas av den sjukhusavdelning där du är inlagd och ska ske innan du skrivs ut. Vid bokning av mötet skickar sjukhuset information om dig till kommun och din vårdcentral. Det sker efter att du har lämnat samtycke till informationsöverföringen.

Kommunens vårdplaneringsteam

Från kommunen deltar en eller flera av följande yrkeskategorier utifrån dina behov.

  • Biståndshandläggare - utreder ditt behov och fattar beslut om vilken hjälp du har rätt till, exempelvis hemtjänst, korttidsplats och trygghetstelefon.
  • Sjuksköterska - genom hemsjukvårdens sjuksköterska kan du få hjälp med vissa sjukvårdsinsatser till exempel medicinering, såromläggning och vård i livets slut. Hembesök erbjuds när du inte själv eller med hjälp kan ta dig till en mottagning på vårdcentral eller sjukhus.
  • Arbetsterapeut och fysioterapeut - utför insatser utifrån ditt behov och kan bland annat bestå av behandling, träning, hjälpmedelsutprovning och intyg avseende bostadsanpassning. Insatserna kan ske på PartilleRehabs mottagning, så kallad poliklinisk behandling, eller i hemmet.

Målsättning

Vi tar fasta på det du klarar själv och kompletterar med de olika insatser som du behöver. Målet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som är inskriven i hemsjukvården i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet.

Bland annat kan du förvänta dig att sjuksköterska finns i tjänst hela dygnet och att arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar dagtid på vardagar. Kvalitetsdeklarationen lovar också också att du ska ha inflytande i insatser som rör dig och din vård och personalen arbetar under sekretess och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke. Här hittar du kvalitetsdeklarationen för hemsjukvården i sin helhet.