Kommunen tar ut en avgift för vård, omsorg och service. När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och dina beviljade insatser.

Månadsavgift för de flesta insatser

Du som får vård, omsorg och service från Partille kommun betalar en fast månadsavgift för respektive insats som du har beviljats, se tabell längre ner på sidan. Undantag är vårdavgift och matkostnad på korttidsenheten där avgift tas ut per dygn.

Maxtaxan är taket

Oavsett hur mycket vård, omsorg och service du har beviljats betalar du aldrig mer än maxtaxan, som är den övre gräns för avgifter för vård, omsorg och service som riksdagen har beslutat om. För 2020 är maxtaxan 2125 kronor per månad. Maxtaxan omfattar inte mat- och boendekostnad.

Du kan betala med e-faktura

Du som har tillgång till internetbank kan ta emot och betala alla dina fakturor från Partille kommun med e-faktura. E-faktura är ett elektroniskt sätt att betala fakturor. Det är enkelt och smidigt för dig och snällt mot miljön. Här kan du läsa om hur du ansluter dig till e-faktura

Avgifter från 1 januari 2020

Vård, omsorg och service

 

Omsorg i ordinärt boende
(inklusive trygghetsboende) 

718 kronor per månad

Service i ordinärt boende
(inklusive trygghetsboende)

938 kronor per månad

Servicetjänster enligt
kommunala riktlinjer

938 kronor per månad
Enstaka hemtjänsttimmar

315 kronor per påbörjad timma
tills månadsavgiften nås

Omsorg och service i äldreboende,           
särskilt boende
2125 kronor per månad

Korttidsboende/hospice, vårdavgift. 

 

71 kronor per dygn. Det motsvarar 1/30-del av månadsavgiften för omsorg och service på särskilt boende.

Trygghetslarm

220 kronor per månad

Hemsjukvård inklusive rehabilitering

 330 kronor per månad 

Övriga kostnader

 
Matdistribution, kyld mat 47 kronor per portion
Matkostnad äldreboende,
särskilt boende
3423 kronor per månad
Matkostnad korttidsenheten/hospice 114 kronor per dygn
Matkostnad dagverksamhet för
personer med  demens
57 kronor per dag
 Taxiresor till dagverksamhet för
personer med demenssjukdom 
55 kronor per resa

Det är möjligt att köpa månadskort/periodkort för resor till dagverksamheten. Kostnaden är samma som i den allmänna kollektivtrafiken, som från januari 2020 är 775 kronor per månad inom Partille kommun. Kostnaden debiteras i efterhand. Månadskortet gäller endast för resor till dagverksamheten, inte för övriga färdtjänstresor.

Så räknar vi ut din avgift

När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och de insatser som du har fått beviljade av kommunens biståndshandläggare.

Automatisk inkomstinhämtning

Uppgift om inkomster och pensioner hämtas automatiskt från Pensionsmyndigheten efter att din inkomstförfrågan har kommit in till förvaltningen. Ny inkomstinhämtning sker varje år. Om du är gift eller har registrerat partnerskap och ni bor tillsammans i eget boende slår vi ihop inkomsterna och delar er sammanlagda inkomst på två.

Du behöver komplettera

För att du ska få rätt avgift behöver du komplettera den inkomstförfrågan som du får hemskickad när dina insatser startar. Där kan du bland annat fylla i din boendekostnad, eventuell tjänstepension och annan inkomst. Om vi inte får uppgift om din boendekostnad riskerar du att få betala för hög avgift.

Du förutsätts söka bostadstillägg för pensionärer hos Pensionsmyndigheten för din hyra eller boendeavgift. Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan söka bostadstillägg hos Försäkringskassan. Här kan du se vilka uppgifter som efterfrågas i blankett för inkomstförfrågan.

Förbehållsbelopp

Du ska förbehållas en viss del av dina inkomster innan din avgift beslutas. Detta kallas förbehållsbelopp och är summan av ett så kallat minimibelopp och din bostadskostnad.

Minimibelopp

Minimibelopp är ett lagstadgat belopp som ska täcka normalkostnaderna för personliga behov, som utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader.

Minimibeloppen för 2020 är:

Ensamstående i eget boende

 
Ensamstående över 65 år 5339 kronor per månad
Ensamstående 19-64 år 5872 kronor per månad

Makar/sammanboende i eget boende

 
Makar/sammanboende över 65 år 4511 kronor per månad och person
Makar/sammanboende 19-64 år 4962 kronor per månad och person

Boende på äldreboende
(särskilt boende)

6062 kronor per månad och person  

Avgiftsutrymme

Från din nettoinkomst dras minimibeloppet och din boendekostnad. Det utrymme som blir över kallas avgiftsutrymme. Inom detta utrymme betalar du avgifter för vård, omsorg och service. Om avgiftsutrymmet blir 0 kronor eller mindre innebär detta endast att du inte behöver betala för vård, omsorg och service. Det betyder inte att du är garanterad att ha kvar minimibeloppet.

Reducering av avgift

Om du tillfälligt vistas på sjukhus eller korttidsboende kan du få reducerad hemtjänstavgift. Om du har fått mer än två timmar omsorg eller service under den månad som frånvaron inträffar betalar du full månadsavgift. Vid sjukhusvistelse kan även avgifterna för särskilt boende (äldreboende) reduceras. Kontakta din avgiftshandläggare för mer information.

Din avgift kan också reduceras i följande fall:

  • Om ditt avgiftsutrymme är negativt
  • Jämkning vid dubbla boendekostnader, se stycket nedan
  • Om du har ett varaktigt behov av förhöjt förbehållsbelopp

Dubbla boendekostnader

Du som flyttar permanent till ett särskilt boende och fortfarande har kostnader för din tidigare bostad, kan i vissa fall slippa betala den lägsta hyran under uppsägningstiden. Du kan få jämkning av lägsta hyran för maximalt tre månader. Dock inte längre än den tid som du har dubbel hyreskostnad. Ansökan om jämkning görs på särskild blankett som du hittar under rubriken dokument på den här sidan.

Reducering av boendekostnad gäller endast vid flytt till särskilt boende. Du kan inte få jämkning av dubbel boendekostnad vid flytt till trygghetsboende.

Förhöjt förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet kan höjas om du har fördyrade levnadsomkostnader. Det kan till exempel vara kostnader god man eller förvaltare, underhållskostnad för minderårig eller fördyrad kost på grund av sjukdom. Kostnaderna ska vara av varaktig karaktär, vilket innebär att de ska vara regelbundet återkommande under minst sex månader i sträck.

Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp görs på blanketten för inkomstredovisning och ska styrkas med intyg, beslut, kvitto eller liknande.

Ansökan om reducerad avgift

Din ansökan om reducerad avgift prövas och beslutas av vård- och omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Du kan överklaga ditt avgiftsbeslut

När vi har räknat ut din avgift får du alltid ett skriftligt avgiftsbeslut. Om du har frågor kontakta din avgiftshandläggare som du når via Partille kundcenter. Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut kan du överklaga det. Överklagan skickas till:

Partille kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
433 82 Partille       

Har du frågor?

Kontakta din avgiftshandläggare om du har frågor om din faktura eller ditt avgiftsbeslut avseende vård, omsorg och service. Du når avgiftshandläggare via kundcenter.