Du som själv har en funktionsnedsättning eller barn med en funktionsnedsättning kan få stöd av kommunen. Grunden för stödet är att du eller ditt barn ska kunna leva och ta del av samhället som alla andra.

De flesta insatser behöver du ansöka om hos kommunens biståndshandläggare. Förutom kommunen kan du få stöd och service från till exempel Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Så ansöker du om stöd

Om du behöver stöd och hjälp i vardagen för att leva ett självständigt liv kontaktar du biståndshandläggare via Partille kundcenter se knapp högst på den här sidan.

Biståndshandläggaren som hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov och fattar ett beslut om vilken hjälp du får. Beslutet fattas enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Beslut

När handläggaren gjort utredning och fattat sitt beslut skickas det hem till dig. Om beslutet innebär att du beviljas den hjälp du har ansökt om så går uppdraget vidare till den verksamhet som ska utföra dina insatser. Det kan till exempel vara daglig verksamhet eller ett särskilt boende där du erbjuds lägenhet.

Individuell plan enligt LSS

När du får beslut om en LSS-insats ska du erbjudas en individuell plan. Biståndshandläggaren upprättar planen i samråd med dig. Du som redan har beslut om en insats kan när som helst begära att få en individuell plan. Här kan du läsa mer om syftet med en individuell plan och vad den kan innehålla.

Du kan överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom tre veckor från det datum då beslutet togs. Information om hur det går till skickas tillsammans med beslutet.

Vilket stöd kan man få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till någon eller flera av insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt kommunala riktlinjer.

Insatser enligt LSS

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en form av sysselsättning för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller hjärnskada förvärvad i vuxen ålder och som inte arbetar eller utbildar dig. Daglig verksamhet finns för att ge dig något intressant och meningsfullt att göra under dagtid. 

Ledsagarservice

Du som har en funktionsnedsättning och svårigheter ta dig till olika platser i samhället kan ansöka om ledsagning. Syftet med ledsagning är att du ska kunna leva som andra genom att komma ut i din närmiljö eller delta i samhällslivet.

Kontaktperson

En kontaktperson är en medmänniska som ska underlätta för dig att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och hjälpa dig att komma ut i samhället. Tillsammans gör ni aktiviteter eller bara pratar en stund.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ska avlasta dig som är anhörig till någon med funktionsnedsättning Insatsen innebär att en avlösare tillfälligt tar över omvårdnad av din närstående så att du får tid till egna aktiviteter, kan ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta andra sysslor.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidsvistelse innebär att du som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Syftet är att du ska erbjudas miljöombyte och rekreation, eller att anhöriga ska få avlösning. 

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

Korttidstillsyn är till för dig som är mellan 13 och 21 år och har en funktionsnedsättning. Efter skoltid och på lovdagar har du möjlighet vara på en fritidsklubb, om dina föräldrar arbetar eller studerar.

Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som får mycket hjälp och stöd men ändå inte kan bo hos sina föräldrar har möjlighet att få boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom.

Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service där personal ger stöd och omsorg.  

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning, är under 65 år och i behov av hjälp för att klara dina grundläggande behov kan ha rätt till personlig assistans. Insatsen är knuten till dig som individ och ges av ett begränsat antal personer. 

Insatser enligt SoL

Boendestöd

Du som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning kan få boendestöd. Det är ett personligt utformat stöd som innebär att personal kommer hem till dig en eller ibland flera gånger i veckan och stöttar dig i att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna

Vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar där behoven är mycket stora och långvariga kan erbjudas bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Daglig sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Daglig sysselsättning är en verksamhet för dig som har eller har haft kontakt med psykiatrin. Hos oss erbjuds du gemenskap och något meningsfullt att göra på dagarna. Du som vill kan också få stöd och hjälp att närma dig arbetsmarknaden.

Hemtjänst

Hemtjänst betyder att du kan få hjälp i ditt hem med bland annat städ, tvätt och inköp, leverans av färdiglagad mat och personlig omvårdnad som dusch och hjälp att äta. Hemtjänsten kan också utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Bostadsanpassning

Om du på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för dig kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

Övriga insatser och stöd

Det finns också insatser som du inte behöver ansöka om hos biståndshandläggare. En del har du rätt till om du uppfyller vissa kriterier, för andra gör hälso- och sjukvårdspersonal en bedömning av ditt behov.

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Med färdtjänst har du möjlighet att resa i fordon som är anpassade till din funktionsnedsättning.

Parkeringstillstånd

Du som har en fysisk funktionsnedsättning kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med ett sådant tillstånd får du stå på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning är en verksamhet för dig som har eller har haft kontakt med psykiatrin. Inom daglig sysselsättning erbjuds du gemenskap och något meningsfullt att göra på dagarna.    

Anhörigstöd

Anhörigstödet är till för dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. För att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg är till för dig som har en funktionsnedsättning och bor i särskilt boende. Om du har en så hög hyra att du inte når upp till det så kallade förbehållsbeloppet kan du ha möjlighet att få kommunalt bostadstillägg.

Hemsjukvård

Hemsjukvård är kommunal hälso- och sjukvård som du får i din bostad. Du kan få hemsjukvård om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period.

Rehabilitering

Du som är inskriven i hemsjukvården i Partille kan vid behov av rehabilitering få hjälp av kommunens arbetsterapeuter, fysioterapeuter och eller logoped. Insatserna inom kommunal rehabilitering utförs i huvudsak via hembesök.

Tandvårdsstöd

Du som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd som är en verksamhet inom Västra Götalandsregionen.

Syn- och hörselnedsättning

Du som har en varaktig syn- eller hörselnedsättning kan vända dig Habilitering & Hälsa inom Västra Götalandsregionen för stöd. Där finns många olika yrkeskategorier som arbetar med habilitering, syn-, hörsel- och tolkverksamhet.

 

Mer om funktionsstöd

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor

Brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för organisationer som företräder personer med funktionsnedsättningar och äldre och Partille kommun. Här kan du se vilka organisationer som ingår i brukarrådet samt läsa minnesanteckningar från mötena.

Avgifter

Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria. Kommunen kan dock ta ut avgift för vissa kostnader som uppstår i samband med en LSS-insats. Till exempel kostnader för mat, resor och entréavgifter med mera. Här kan du läsa om hur de avgifterna tas ut.

 

Du som får annat stöd betalar efter kommunens gällande taxa för respektive område. För insatser för vård, omsorg och service betalar du som regel en fast månadsavgift för den hjälp du har fått beviljad av kommunens biståndshandläggare. När vi räknar ut din avgift tar vi hänsyn till dina inkomster, din boendekostnad och de insatser du har fått beviljat. Här kan du läsa mer om aktuella avgifter för vård, omsorg och service och hur vi beräknar hur mycket du ska betala i avgift.

Tystnadsplikt och sekretess

All personal inom som arbetar funktionshinderområdet har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Du själv har naturligtvis rätt att läsa handlingar som rör dig. Tystnadsplikten kan brytas om du själv ger ditt tillstånd. Länk till regler för sekretess (under Kommun & politik/Arkiv & diarium)och  eller till intern riktlinje för tystnadsplikt.

Plan för funktionsstöd

Partille kommun har tagit fram en 10-årsplan för sin verskamhet inom funktionsstöd. Planen utgår från lagar, nationella och internationella styrdokument samt de mål, visioner och uppdrag som har beslutats av politikerna i Partille kommunfullmäktige och i vård- och omsorgsnämnden. Plan för funktionsstöd ska vara ett stöd för planering inom funktionsstödsområdet de kommande åren. Planen revideras vart fjärde år och dess aktivitetsplan vart annat år.  

Personuppgifter

När du gör en ansökan eller anmälan via någon av Partille kommuns blanketter eller e-tjänster så kommer dina uppgifter att behandlas i något register. Här kan du läsa mer om hur kommunen hanterar personuppgifter och de lagar som styr.