I Partille arbetar nästan 3 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på fritidsgården, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller när du besöker Kulturum. Partille kommuns verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser.

Så styrs Partille

Partille kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Dessa politiker sitter i kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige. Underställt fullmäktige finns kommunstyrelsen och nämnderna. Det är fullmäktige som beslutar vilka politiker som ska representeras i respektive nämnd samt vilket ansvarsområde respektive nämnd har. Varje nämnd har till sig knutet förvaltningar med kommunanställda tjänstemän. Man brukar prata om den kommunala treenigheten vilken innebär att medborgarens uppdrag är att rösta, politikernas uppdrag är att bestämma saker som ska göra det så bra som möjligt för medborgarna, och tjänstemännens uppdrag är att se till att det som politikerna bestämt blir verklighet.

Mandatfördelning 2019-2022

Kommunpolitikerna väljs i allmänna val av kommunens medborgare. Valresultatet bestämmer sedan hur mandaten i kommunfullmäktige och nämnderna ska fördelas bland de olika partierna. Politikerna i Partille måste bo i kommunen, de flesta arbetar med politiken på sin fritid och har ett annat arbete som de försörjer sig på.

Mandatfördelningen ser ut så här:

 • Moderaterna (13)
 • Centerpartiet (5)
 • Liberalerna (3)
 • Kristdemokraterna (3)
 • Socialdemokraterna (11)
 • Miljöpartiet (4)
 • Vänsterpartiet (5)
 • Sverigedemokraterna (7)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - kommunens ”riksdag”. I Partilles kommunfullmäktige sitter 51 politiker. Utöver kommunfullmäktige finns olika nämnder som har olika ansvarsområden.

Fullmäktige beslutar i stora och principiellt viktiga ärenden som till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten.
 • Budget och skatt och viktiga ekonomiska frågor.
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar.
 • Val av revisorer.
 • Grunderna för ekonomiska förmåner för förtroendevalda
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Folkomröstning

Fullmäktiges sammanträden är offentliga. Du är välkommen att följa sammanträdena från åskådarplats i fullmäktigesalen, via webb-tv direkt på kommunens hemsida eller via direktsändning i Partille närradio på 88 Mhz.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll. Styrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsen är den nämnd som bland annat har till uppgift att vara fullmäktiges beredande och verkställande organ, kommunens ”regering”. Partille kommunstyrelse har elva ledamöter samt tre utskott som bereder kommunstyrelsens ärenden. Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, men alla är välkomna att ta del av kallelser och protokoll.

Kommunalråd

I Partille finns två kommunalråd; Marith Hesse (M) som är kommunalråd för den styrande majoriteten tillika ordförande i kommunstyrelsen samt Eva Carlsson (S) som är kommunalråd för oppositionen tillika vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommundirektör

Per Bäckström är kommundirektör vilket innebär att han är kommunens högsta tjänsteman och chef över förvaltningscheferna. Han är direkt underställd kommunstyrelsen och chef över dess förvaltning och medarbetare.

I kommundirektörens uppdrag ingår att stödja kommunstyrelsen och säkerställa att kommunstyrelsens beslut och uppdrag genomförs av organisationen. Han ska ha uppsikt över såväl förvaltningarna som de kommunala bolagen och följa utvecklingen av den kommunala verksamheten och i omvärlden. Kommundirektören ska också företräda och marknadsföra kommunen extern och leda kommunens arbete och kontakter med näringslivet.

Nämnderna

Utöver kommunstyrelsen finns i Partille kommun en utbildningsnämnd, en bygg- och miljönämnd, en vård- och omsorgsnämnd, en social- och arbetsnämnd samt en kultur- och fritidsnämnd. Härutöver finns en valnämnd samt en gemensam överförmyndarnämnd för de fyra kommunerna Partille, Härryda, Kungsbacka och Mölndal. Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda tjänstemän vars uppgift är att förverkliga de mål som politikerna beslutat. Varje nämnd för protokoll vid sina sammanträden.

Förvaltningar

För att utföra de politiska besluten och sköta verksamheten har politikerna i nämnderna varsin förvaltning till sin hjälp. Förvaltningen består av anställda tjänstemän och leds av en förvaltningschef. Totalt har kommunen närmare 3 000 anställda - de flesta av dessa arbetar inom vård, omsorg och utbildning.  I Partille finns det fem förvaltningar som var och en svarar inför motsvarande nämnd. 

 • Bygg- och miljöförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Social- och arbetsförvaltningen
 • Utbildningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsförvaltningen (organisationsskiss)

Dessutom finns kommunstyrelseförvaltningen som är direkt underställd kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar; IT- och utveckling, ekonomi, HR, samhällsbyggnad och kommunikation.

Bolag och stiftelser

Partillebo AB, bostadsbolag, helägt av kommunen. Partille Energi AB, energibolag, ägs till hälften av kommunen och till hälften av Göteborgs Energi AB. Renova AB hanterar avfall och återvinning och ägs till 1,8 procent av kommunen. 

GREFAB sysslar med fritidsbåtshamnar och marinor och ägs av flera kommuner, bland andra Partille. Partille äger också 4,2 procent av GRYAAB som är ansvariga för rening av avloppsvatten i Göteborgsregionen.

Jonseredsstiftelsen ska stödja verksamheten vid Jonsereds herrgård, samt forskning och kunskapsutbyte. Stiftelsen drivs av bland andra Partille kommun, Göteborgs universitet och Partillebo AB.

Länkar till de kommunala bolagen

Partillebo AB

Partille Energi AB

Renova AB

GREFAB

GRYAAB

Revision och protokoll

Kommunrevisionen tillsätts av politikerna och har till uppgift att granska all verksamhet i kommunen. Fullmäktige och nämnderna för protokoll vid sina sammanträden. Aktuella protokoll såväl som tidigare handlingar finner du på samlingssidan för protokoll.

Rådgivande organ

De kommunala råden är ett sätt för kommunens förtroendevalda att kommunicera och samverka med olika grupper av brukare i kommunen. I råden träffas representanter för olika organisationer, politiker och tjänstemän för att diskutera hur de berörda verksamheterna kan bli bättre. 

 

 

Vem är vem - våra förtroendevalda

Förtroendevalda är politiker som valts av kommuninvånarna. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken. I vårt sökbara register finns information om hur du kan kontakta dem samt vilka uppdrag de har.