En viktig roll i samhället

Idrottsrörelsen och vårt rika föreningsliv spelar en mycket stor roll i Partille inte minst när det kommer till att skapa ett hållbart samhälle. Partilles föreningar möter ett stort antal invånare i alla åldrar och möjliggör en aktiv och meningsfull fritid. Hållbar förening syftar till att stärka och stötta föreningslivet i bland annat värdegrund- och ledarskapsfrågor. Målet med hållbar förening är att skapa trygga och hälsosamma miljöer, kvalitetssäkra föreningen, bedriva ett aktivt förebyggande arbete samt en möjlighet till extrastöd för föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet innehåller sex delområden: Värdegrund, Ledarskap, Trygghet, Delaktighet, Hälsa och Miljö.

Agenda 2030, Barnkonventionen och Föreningslivet

Föreningslivet är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. I arbetet med Hållbar förening berörs många av de 17 målen och föreningslivet har en betydande kraft i arbetet med att skapa ett väl fungerande samhälle.

Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020 och gäller även föreningslivet. Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. Tillsammans med Röda Korset har idrotten fördjupat sig i fyra av Barnkonventionens artiklar:

Artikel 2 – Allas lika värde

Idrotten ska vara öppen och tillgänglig för alla, oavsett kön, hudfärg, språk, sexuell läggning eller funktionsvariation. Detta är en princip om icke-diskriminering.

Artikel 3 – Barns bästa

Barnets bästa betyder att vuxna och barn tillsammans skapar en miljö där barnen har roligt, koncenterarar sig och gör sitt bästa, men inte pressas för hårt av tränare och ledare.

Artikel 6 – Rätt till utveckling

Alla barn har rätt att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialt och idrottsligt.

Artikel 12 – Delaktighet och inflytande 

Alla barn har rätt till delaktighet, inflytande över träningen, att få komma till tals och att fatta egna beslut.

Att tänka på

1. Säkerställ att föreningens styrdokument utgår från RF:s stadgar och Idrotten Vill.

2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?

3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpande ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.

Länkar

Agenda 2030 

Barnkonventionen

RF:s stadgar

Idrotten Vill 

Anvisningar för barn- och ungdomsidrott

Kontakt

Sandra Cronehag via Partille kundcenter

E-post: kundcenter@partille.se

Telefon: 031-792 10 00

Värdegrund

Föreningens värdegrund är den kompass som talar om hur man ska vara mot varandra och det styrdokument som vägleder vid svåra frågor. Den ska vara levande och genomsyra föreningen från styrelsen, till ledarna, de aktiva och föräldrarna. Vid behov ska den revideras.

Länk till formulär

Värdegrund frågeformulär

Ledarskap

Ledarskapet i en förening är en grundpelare för att allt ska fungera. Utan organisationsledare eller idrottsledare – ingen förening! Man kan dela upp ledarskapet i anställda och ideella där de ideella kan innefatta styrelsen, tränare, aktiva, funktionärer och föräldrar. 

Länk till formulär

Ledarskap frågeformulär

Trygghet

För att ge barnen och ungdomarna en fristad där de kan vara sig själva och känna sig trygga är det viktigt att föreningen tillhandahåller en handlingsplan mot mobbning, kränkningar, diskriminering och sexuella trakasserier. Detta gör ni tillsammans med RF/SISU och Rädda Barnen som har utbildningen ”High Five” där man tar fram just en sådan handlingsplan.

Länk till formulär

Trygghet frågeformulär

Delaktighet

Inom området delaktighet har vi två underrubriker, inkludering och jämställdhet. I inkludering vill vi främja att fler vill vara med i föreningslivet oberoende av sina grundförutsättningar. Inom jämställdhet handlar det om att stärka pojkar och flickors lika villkor.

Länk till formulär

Delaktighet frågeformulär

Hälsa

Föreningen fyller en viktig roll i att skapa förutsättningar för en god hälsa för alla inom organisationen. Området hälsa handlar också om att utveckla föreningens drogförebyggande arbete, samt att arbeta för att kunna erbjuda ett hälsosamt kioskutbud.

Länk till formulär

Hälsa frågeformulär

Miljö

Miljö innefattar många bitar men fundera över, stort som smått, hur ni som förening kan bidra till mer hållbara val för miljön.

Länk till formulär

Miljö frågeformulär