Vid en akutsituation då någon svävar i livsfara eller är allvarligt skadad så ska du omedelbart kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112. Är du i akut behov av hjälp, stöd eller rådgivning på grund av psykisk ohälsa eller social utsatthet finns det olika sätt att få hjälp.

Socialjouren

På kvällar och helger når du socialjouren på: 031- 365 87 00. Kontakta jouren om du:

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • är i akut behov av boende med stöd
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd

Hot, våld eller övergrepp

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen når du på 020-50 50 50. Du kan också vända dig till brottsofferjouren i Göteborg om du har blivit utsatt för ett brott.

Akuta psykiska problem

Du som lider av psykisk ohälsa kan vända dig till kontakpunkt psykiatri på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Du når dem på 031–343 63 00. Det går också bra att besöka psykiatriska akutmottagning på Östra sjukhuset. På vårdguiden 1177 på nätet finns mer information om psykisk ohälsa.

Krisberedskap

Vid olyckor eller katastrofer arbetar kommunen aktiv med krishantering. Du kan läsa mer om arbetet och vilket stöd du kan få av kommunen vid en kris här.