Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i kommunen. Styrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen.

Kommunstyrelsens uppsiktsroll innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar och om det är nödvändigt, se till att kommunfullmäktige ingriper. Däremot har styrelsen inte rätt att i en annan nämnds ställe besluta om en åtgärd. Styrelsen har också uppsikt över kommunala bolag.

Kommunstyrelsen organisation

Under kommunstyrelsen finns två utskott; kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder kommunstyrelsens ärenden och arvodesutskottet. Partille kommunstyrelse har elva ledamöter och lika många ersättare. Stefan Svensson (M) är ordförande i kommunstyrelsen och Eva Carlsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande. Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen hittar du i vårt sökbara register över förtroendevalda.

Till kommunstyrelsen hör också kommunkontoret (KK) och samhällsbyggnadskontoret (SBK).

Kommunkontoret

Kommunkontoret är indelat i fyra avdelningar:

  • ekonomiavdelningen som leds av ekonomichef Maria Standar
  • IT-avdelningen som leds av IT-chef Per Wikström,
  • kommunikationsavdelningen som leds av kommunikationschef Marie Gumabon och
  • personalavdelningen som leds av HR-chef Mats Nilsson.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret sköter mark, kartor, park, gator, vatten, avlopp, kollektivtrafik och renhållning, samt ansvarar för detaljplaner och översiktlig planering. Chef för samhällsbyggnadskontoret är samhällsbyggandschefen Jörgen Hermansson. En särskild avdelning under samhällsbyggnadskontoret handlägger bygglov samt miljö- och hälsoskyddsärenden. Ansvarig nämnd för denna verksamhet är emellertid bygg- och miljönämnden.

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, men du får gärna ta del av aktuella kallelser och protokoll.