Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i kommunen. Styrelsen bereder normalt alla ärenden som ska behandlas i fullmäktige. Styrelsen har också till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala förvaltningen.

Kommunstyrelsens uppsiktsroll innebär en rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar och om det är nödvändigt, se till att kommunfullmäktige ingriper. Däremot har styrelsen inte rätt att i en annan nämnds ställe besluta om en åtgärd. Styrelsen har också uppsikt över kommunala bolag.

Kommunstyrelsen organisation

Under kommunstyrelsen finns två utskott; kommunstyrelsens arbetsutskott som bereder kommunstyrelsens ärenden och arvodesutskottet. Partille kommunstyrelse har elva ledamöter och lika många ersättare. Marith Hesse (M) är ordförande i kommunstyrelsen och Eva Carlsson (S) kommunstyrelsens vice ordförande. Övriga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen hittar du i vårt sökbara register över förtroendevalda.

Till kommunstyrelsen hör också kommunstyrelseförvaltningen med anställda tjänstemän vars uppgift är att förverkliga de mål som politikerna beslutat. 

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen är indelat i fem avdelningar:

  • ekonomiavdelningen som leds av ekonomichef Katarina Heglind
  • kansli- och löneavdelningen som leds av kansli- och lönechef Madelene Johansson
  • IT-och utvecklingsenhetenavdelningen som leds av IT-chef Stefan Trulsson
  • kommunikationsavdelningen som leds av kommunikationschef Ingrid Claesson
  • personalavdelningen som leds av HR-chef Mats Nilsson och 
  • samhällsbyggnadskontoret som leds av samhällsbyggnadschef Sofia Hellberg.

Sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga, men du får gärna ta del av aktuella kallelser och protokoll.