Naturen skiftar mycket i Partille och det finns många olika naturtyper representerade inom kommunens gränser. Det betyder många olika naturvärden inom räckhåll på en liten yta och mycket för dig att upptäcka.

Fiskevård

Inom Partille kommun finns ett flertal fiskevårdsområdesföreningar. De sköts enligt normen och arrenderar ut sina fiskevatten till olika sportfiskeföreningar. Dessa upplåter i sin tur vattnen till allmänheten genom försäljning av fiskekort, som finns att köpa på Kulturum.

Fiskevårdsområdesföreningar i Partille

  • Säveåns fiskevårdsområde
  • Stora och Lilla Ramsjöns fiskevårdsområde
  • Kåsjöns fiskevårdsområde,
  • Mölndalsåns (Stora och lilla Hålsjöarna) fiskevårdsområde

För mer information om fiskevårdsområden i Partille kontakta kommunekologen via Partille kundcenter. För mer information om fiskekort och fiskevatten kontakta Sportfiskarna.

Skogsvård

Partille kommun äger ungefär 90 procent av all skogsmark inom kommunen. Det innebär att kommunala skogsinnehavet omfattar ungefär 2700 hektar skogsmark och skogliga impediment (myrar, hällar med mera). Hela innehavet är certifierat enligt både PEFC och FSC.

Långsiktigt hållbart skogsbruk

Certifieringarna syftar till ett långsiktigt hållbart skogsbruk där både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter vägs in. En stor andel av skogsmarken består av lövskog, men det finns också stora områden med barrskog och blandskog av olika typer. Inkomster från skogen återinvesteras i olika naturvårdsåtgärder, exempelvis röjningar och planteringar eller skötsel av naturreservaten.

40 hektar hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk innebär att inga större föryngringsavverkningar genomförs i området. Istället bedrivs skogsbruket med mindre huggningar i form av gläntor, eller genom gallring och blädning. Vid Prästtjärn bedrivs sedan 2008 hyggesfritt skogsbruk på omkring 40 hektar.

Olika typer av hyggesfritt skogsbruk

Runt Prästtjärn finns flera exempel på olika typer av hyggesfritt skogsbruk, framtagna som demonstrationsytor i samarbete med Skogsstyrelsen. Partille kommun var den andra kommunen i Sverige efter Lidingö som tog fram demonstrationsytor på hyggesfritt skogsbruk, och var då det största området. Generellt innebär hyggesfritt skogsbruk att åtgärder behöver genomföras oftare än i vanligt trakthyggesbruk.

Ansöka om att ta ner träd på kommunal mark

Vi får ibland önskemål från allmänheten om att fälla träd i kommunens parker och naturmark. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, måste en ansökan om nedtagning av träd göras. Din ansökan ska vara godkänd av berörda grannar och inskickad senast den 15 september för att kunna handläggas och eventuellt åtgärdas under påföljande vinterhalvår.

Olovlig trädfällning polisanmäls

Det är förbjudet och straffbart att ta ned eller göra åverkan på träd som står på allmän mark. Det är endast kommunen som tillåts fälla träd på kommunens mark. Partille kommun har som rutin att polisanmäla all olovlig trädfällning eller vandalisering av träd. Du kan ansöka hos kommunen att få ta ner träd via den här blanketten.

Skyddad natur

I Partille finns många områden med intressanta och värdefulla naturmiljöer, både ur regionalt och nationellt perspektiv.

Skyddade på olika sätt

Omkring 60 procent av marken i Partille är skyddad genom olika bestämmelser. Fyra områden är skyddade som naturreservat (totalt 12,5 procent av kommunens yta) och ytterligare två genom Natura 2000.

Naturreservaten

Naturreservat sköts enligt de antagna skötselplanerna och Natura 2000-områdena enligt de av länsstyrelsen fastställda områdesplanerna. Utöver detta finns områden utpekade som riksintresse för friluftslivet och som friluftsområden.

I Partille finns fyra naturreservat:

  • Björnareåsen, 45 hektar, förvaltare: Västkuststiftelsen
  • Bokedalen, 275 hektar, förvaltare: Partille kommun
  • Jonsereds strömmar, 16 hektar, förvaltare: Partille kommun
  • Knipeflågsbergen, 405 hektar, förvaltare: Partille kommun

Läs mer om våra och andra naturreservat i Västra Götalands län på Länsstyrelsens webbplats. Vill du vandra något av Partilles naturreservat och friluftsområden? Läs mer här!

Strandskyddslagstiftningen

En stor areal av de skyddade områdena är också skyddade enligt bland annat strandskyddslagstiftningen och biotopskydd enligt miljöbalken. Många av kommunens vatten är också upptagna som vatten med miljökvalitetsnormer.

Lokala miljömål för Partille

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Målet är vägledande för miljöarbetet för alla aktörer på alla nivåer i samhället och bör nås utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16 miljökvalitetsmål visar vägen, läs mer om dem här.

Göteborgsregionens gröna kilar

Tillväxten och exploateringstrycket i Göteborgsregionen gör att naturvårdsvärden ofta ställs mot utbyggnadsbehov. Partille kommun har deltagit i ett pilotprojekt om hur vi ska ta hand om och värna regionens stora sammanhängande naturområden – de så kallad gröna kilarna. I projektet har man tittat särskilt på Deljön-Härskogenkilen som sträcker sig från Alingsås via Partille in till Göteborg. Läs mer på Göteborgsregionens kommunalförbunds webbplats.

Miljöstipendiat

Läs mer om Partilles miljöstipendium och andra priser och utmärkelser här.