Under namnet Trygg i Partille samarbetar polisen och Partille kommun för att göra Partille till en trygg plats för alla. Samarbetet bottnar i det så kallade medborgarlöftet, det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande löftet till dig som invånare.

Trygghetsundersökning 2017

Under våren 2017 genomfördes en enkätundersökning för att kartlägga hur Partilleborna uppfattar tryggheten i kommunen. Drygt 1000 svar registrerades och inom kort presenteras resultatet i sin helhet. 

Vad är medborgarlöftet?

Ett medborgarlöfte är ett löfte som polisen ger till dig som invånare i kommunen i syfte att minska ett problem som skapar otrygghet. Medborgarlöftet utgår ifrån kommunens och polisens gemensamma trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.

Arbetet ska ta tillvara på invånarnas kunskap om lokalsamhället och öppna upp för en dialog kring hur vi tillsammans kan stärka tryggheten i hela kommunen. För att öka tryggheten behövs kunskap och vetskap om orsaken till otrygghet. Det behövs också en förståelse för vilka problem som är störst, varför dessa är problem och varför problemen uppstår. För att få kunskap om detta arbetar Partille kommun ständigt med att ha en så aktuell lägesbild som möjligt. Detta genom medborgarsamtal, medarbetardialoger och statistik som sedan ligger till grund för den samlade bilden. 

Hör av dig!

Vill du veta mer om trygghetsarbetet i Partille? Kontakta kommunens folkhälsosamordnare via Partille kundcenter.

Nedan hittar du en e-tjänst där du kan felanmäla ärenden så som  skadegörelse, felparkerade bilar med mera:

E-tjänst, felanmälan för gata, park och parkering.

Du kan även tipsa polisen om sådant som kan hjälpa dem att upptäcka, förebygga eller utreda brott:

Tipsa polisen

 

Varför arbetar vi med Trygg i Partille?

Trygg i Partille är ett kunskapsbaserat arbetssätt som bygger på kunskap om lokalsamhället. Det utgår från att invånarna, samhällsaktörer, polisen och kommunen tillsammans har mycket kunskap om Partille. Kunskap som behövs tas tillvara. Polisen har som huvuduppgift att minska brottsligheten och öka tryggheten samtidigt som kommunen har en mängd ansvarsområden som har en brottförebyggande effekt och tillhandahåller välfärdstjänster som syftar till att skapa trygghet. Genom att polis och kommun samordnar sina insatser blir arbetet mer verksamt och parternas resurser kan användas mer effektivt.

Hur tas ett Medborgarlöfte fram?

I arbetet med att ta fram medborgarlöften utgår man ifrån invånarnas, polisens och kommunens kunskaper om lokalsamhället. Den gemensamma lägesbilden ska ge en helhetsbild och svar på:

 

  • Vilka problem som är vanligast
  • Hur stor risken för utsatthet är
  • Hur utvecklingen ser ut över tid
  • Vilka möjligheter som bör tas tillvara

 

Utifrån lägesbilden görs sedan prioriteringar kring de problem som upplevs störst. En aktivitetsplanering med insatser tas fram utifrån kommunens utmaningar och prioriteringar. 

Vad syftar Medborgarlöften till?

Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra. Medborgarlöften syftar också till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar invånarna tillsammans med lokalsamhällets aktörer.