Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt drabbas av rättsförluster. Till exempel barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk eller fysisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Det kan handla om att någon behöver en god man eller en förvaltare som tar tillvara personens intressen. Överförmyndaren hjälper då till att ordna med en sådan ställföreträdare. Överförmyndaren ser också till att ställföreträdarna sköter sina uppdrag. I ansvarsområdet ingår också till viss del att se till att förmyndarna förvaltar sina barns tillgångar på ett riktigt sätt. Verksamheten styrs till stor del av reglerna i föräldrabalken.

Kontoret finns i Mölndal

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun. Överförmyndaren och en ersättare för denna utses av kommunfullmäktige i Partille. Överförmyndaren är dock en fristående verksamhet som Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.
I Partille kommun är överförmyndarens uppgifter till stor del delegerade till en tjänstemannaorganisation; överförmyndare i samverkan, med säte i Mölndal. Där hittar du mer information om vad de olika förordnanden innebär.

Överförmyndaren i Partille kommun

Överförmyndaren heter Greta Meller och hennes ersättare Gunnel Alderholm. Du når dem via kundcentret eller i vårt sökbara register över förtroendevalda.

Överförmyndarens protokoll

På den här sidan kan du läsa protokoll från Partille kommuns överförmyndare.