Folkhälsa är ett ord som används för att beskriva hela eller delar av befolkningens allmänna hälsotillstånd. God hälsa är en resurs för individen medan god folkhälsa är ett mål för samhället. I Partille bedrivs folkhälsoarbetet utifrån en kommunövergripande strategi för folkhälsa och social hållbarhet. Kommunen folkhälsoråd samordnar, initierar och driver folkhälsoarbetet i kommunen.

Ett samhällsansvar

Folkhälsoarbetet vill förändra sådant i samhället som gör människor sjuka och främja de faktorer som stärker människors hälsa. Individen har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa. Det ska vara lätt för människor att välja en hälsosam livsstil. Målet för folkhälsoarbetet är en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det politiska ansvaret vilar på flera olika sektorer och nivåer. Det innebär att de myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan också ska ta hänsyn till vilka effekter deras arbete har på folkhälsan.

Två synsätt

Det sjukdomsförebyggande synsättet bygger på kunskap om vad som orsakar sjukdom. Åtgärder kan vara att med olika medel undanröja risker, att förmå människor att ändra livsstil eller förändra miljön. Det hälsofrämjande synsättet bygger på att stödja de förhållanden som främjar hälsa och välbefinnande. Det kan vara möjligheten att påverka sitt eget liv, lagom påfrestning i arbetslivet, goda sociala relationer eller en skola som ger livskompetens.

Ansvar

Folkhälsan är allas ansvar vilket innebär att all verksamhet ska ta hänsyn till vilka effekter deras arbete har på folkhälsan. Den enskilde individen har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa. Folkhälsoarbete är inte någon verksamhet för sig vid sidan om annat. I stället handlar det om samarbete och ansvarsfördelning mellan olika samhällssektorer, myndigheter och organisationer. Det handlar om att alla samhällssektorer bygger in hälsoaspekter i sina ordinarie planer och beslut. Folkhälsoarbete handlar i praktiken om strategiskt arbete, tvärsektoriell samverkan, utbildning, information och marknadsföring samt om att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådets övergripande uppgift är att initiera, samordna och ansvara för att följa upp och utvärdera resultaten av folkhälsoinsatser utifrån ett befolknings- och samhällsinriktat perspektiv. Rådet skall skapa förutsättningar för ett aktivt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i Partille kommun. Mer information om folkhälsorådet hittar du längst ned på sidan.

Folkhälsoarbete

Med folkhälsoarbete avses målinriktade och organiserade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser riktade till samhälle, befolkningsgrupper eller enskilda individer. Målet är en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Det sjukdomsförebyggande synsättet bygger på kunskap om vad som orsakar sjukdom och skada. Åtgärder kan vara att med olika medel undanröja risker och förmå människor att ändra livsstil eller förändra miljön. Hälsofrämjande arbete utgår från friskfaktorer, att hålla det friska friskt och att stödja de förhållanden som främjar hälsa och välbefinnande. I Partille finns en rad hälsofrämjande aktiviteter och verksamheter.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad sjukvårdspersonal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. FaR kan användas både i förebyggande och behandlande syfte och är ett komplement till eller ersättning för läkemedel. I Partille kommun finns det flera organisationer som har aktiviteter för dig som har fått fysisk aktivitet utskrivet på recept, välj mellan stavgång, gympa, gym, dans och mycket mer.

Hur går det till?

Den som har fått ett recept på fysisk aktivitet kan vända sig till legitimerad fysioterapeut för ett motiverande samtal och guidning till lämpliga aktiviteter. Aktiviteterna finns inom det lokala föreningslivet och friskvårdsutbudet. Den som fått fysisk aktivitet på recept betalar själv eventuella avgifter för de aktiviteter man deltar i. 

Hälsodisken

Hälsodisken är till för alla Partillebor och är en programverksamhet med hälsofrämjande aktiviteter. Hälsodiskens program byggs upp av Partille kommun tillsammans med olika aktörer. Hälsodisken samverkar och anordnar föreläsningar, utställningar och andra aktiviteter på temat hälsa.  

Seniordagen

Varje år anordnar Partille kommun i samarbete med frivilliga organisationer en så kallad seniordag som riktar sig till äldre med hälsa i fokus.

Partille kommuns hälsopris

Kommunfullmäktige i Partille kommun har beslutat att varje år dela ut ett hälsopris. Priset ska uppmuntra till nyskapande och inspirerande åtgärder som på ett positivt sätt påverkar folkhälsan i vår kommun. Goda hälsofrämjande exempel inom kommunen kan inspirera flera till att anstränga sig mer för att förbättra hälsoläget hos sig själv och andra.

Kriterier för nominering till hälsopriset 

För att kunna nomineras till hälsopriset, ska följande Idén, metoden eller arbetet ska kunna användas av andra aktörer inom hälsoområdet för att främja en god hälsa eller förebygga ohälsa och skador. Hälsopristagare utses av folkhälsorådet. Priset på 15 000 kronor kan ges till en eller flera personer, grupper, föreningar eller verksamheter (såväl offentliga som privata) som på ett förtjänstfullt sätt arbetar med att förebygga ohälsa och främja folkhälsan i Partille.

Fokus på ungas hälsa

I Partille kommun satsar vi på barn och ungas hälsa. Vi vill sprida kunskap och intresse så att alla i samhället kan samverka och arbeta för barnens möjligheter till en god hälsa. Vi vill på olika sätt förenkla vardagen för barn och familjer att leva hälsosamt. Vi arbetar tvärsektoriellt med att integrera det hälsofrämjande arbetet som en del i de befintliga verksamheterna. Nedan hittar du några exempel som bidrar till att sätta ungas hälsa i fokus.

Maten i förskolan och skolan

Det har länge varit känt att den mat som serveras i förskolan och skolan har stor betydelse för att barnen ska må bra och orka med hela dagen. I Partille har vi en kostpolicy med utgångspunkt i Livsmedelsverkets rekommendationer om bra måltider i förskolan och bra mat i skolan.

Utomhuspedagogik

Upplevelser med alla fem sinnena utomhus ger en förbättrad inlärningsförmåga. Dessutom förbättras barnens motorik genom att vara ute i naturen. I Partille avsätter vi mark till skolskogar som förskolor och skolor kan använda i sin verksamhet. En skolskog är ett avgränsat område som disponeras för lektioner och utevistelser. I skolskogen finns en eldstad och bänkar att sitta på, ett uteklassrum.

Cykla eller gå till skolan

Många föräldrar skjutsar sina barn i bil till och från skolan. Det leder till trafikproblem vid skolorna och ökade luftföroreningar. Skjutsningen gör även barnen inaktiva och minskar deras möjligheter att utforska sin närmiljö och skapa sitt eget livsrum. I Partille kommun satsar vi på att alla barn ska kunna gå eller cykla till skolan så ofta som det är möjligt. Till exempel kan föräldrar och barn starta vandrande skolbussar.

Vandrande skolbuss

Vandrande skolbuss är ett sätt att organisera samgående där flera familjer från samma gata eller bostadsområde turas om att följa sina egna och andras barn till skolan. Med vandrande skolbuss får både stora och små motion och gemenskap. Dessutom får barnen träning i att vistas i trafiken. Det skapar trygghet för både föräldrar och barn. Dessutom sparar det tid då man delar på ansvaret att promenera med barnen till skolan.
Det är föräldrarna själva som startar och organiserar den vandrande skolbussen med hjälp av barnens skola och av Sigbritt Andreasson, projektledare i Partille kommun.

Trygghetsvandringar

En trygghetsvandring är en metod för att titta på ett område, ett sätt att inventera vilka trygga och otrygga platser som finns. Bristerna dokumenteras och sammanställs i en åtgärdslista. Målet är att skapa en bättre och tryggare miljö på vägen till och från skolan. Vi gör trygghetsvandringar två gånger varje år, där trafikplanerare, polisen och folkhälsoplanerare samverkar tillsammans med förskolor/skolor för att skapa en säkrare skolväg.

Folkhälsoplan

I Folkhälsoplanen finns beskrivet hur kommunen arbetar med folkhälsa, vilka mål vi har satt upp och hur man följer upp arbetet. Det finns målplaner för barn och unga, äldre och vuxna personer. Dessutom redogörs för kommunens brottsförebyggande arbete och det förebyggande arbetet inom området alkohol och narkotika. Hela hälsoplanen hittar du under dokument och en sammanfattning hittar du längre ned.

För dig som vill veta mer

Folkhälsoplan

Barn och ungas hälsa

Att få en bra start i livet liksom att växa upp under hälsosamma, trygga och goda villkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Kommunens inriktning syftar till att förverkliga barnets rätt i enlighet med barnkonventionens artiklar. Alla barn ska tillförsäkras en hälsosam start livet

Hälsosamma uppväxtvillkor för barn och unga

Barn och unga ska tillförsäkras stöd under hela uppväxttiden och ges förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val vid utveckling av livsstil och levnadsvanor

Mål och åtgärder 

Att främja en god hälsa och förebygga skador och sjukdomar hos barn och ungdomar och i olika aktiviteter stärka föräldrar genom att utveckla Barn- och ungdomssamverkan, BUS. Styrgruppen i BUS-arbetet, StyrBUS har ett ansvar för ett gränsöverskridande samarbete

 • Att motverka övervikt och fetma bland barn genom arbetet med hälsoprojektet IDEFICS. Projektet ska nå alla barn i Partille upp till 16 år. Avsikten är att förbättra barnens kost- och motionsvanor samt införa metoder som lindrar psykosocial stress. Insatserna fokuseras på kostfrågor, fysisk aktivitet, god sömn och stresshantering. De kommer även att rikta sig till föräldrar och berörd personal och i samverkan engagera många olika aktörer i samhället
 • Att synliggöra alla verksamheter i Partille kommun som rör barn och ungdomar oavsett huvudman. Sammanställningen sker i en katalog, som skickas ut till valda grupper av föräldrar och all berörd personal och finns även som länk på hemsidan
 • Att Barnkonventionens synsätt skall integreras i linje med kommunfullmäktiges beslut i det ordinarie arbetet i alla kommunens förvaltningar och verksamheter. Samverkan med särskilt utsedd projektledare och berörd personal
 • Att tandvårdens främjande och förebyggande arbete utvecklas. För utvecklingsarbetet ansvarar folktandvården i samarbete med berörda parter
 • Att förebygga och minska smittspridning av sexuellt överförda sjukdomar bland ungdomar och främja säkra sexualvanor genom att stödja olika insatser på ungdomsmottagningen

Arena/aktörer

Förskola/skola, primärvård, Barn- och ungdomssamverkansgrupperna (BUS-grupperna), alla kommunens förvaltningar och verksamheter, Ungdomsmottagningen, Familjecentralen, tandvård, organisationer, föreningsliv och näringslivet.

Äldres hälsa

Personer 65 år och äldre utgör en växande del av den svenska befolkningen. Denna utveckling gör att det, såväl som den enskilda människans som från samhällets synpunkt, är nödvändigt att satsa på effektiva insatser som bidrar till att bevara och stärka möjligheterna för ett självständigt liv upp i hög ålder. Utvecklingen kan påverkas genom hälsofrämjande och skade- och sjukdomsförebyggande insatser. Insatser ska stimuleras som bidrar till att bevara och stärka hälsan hos äldre människor och ökar förutsättningarna för äldre att leva ett självständigt liv med god livskvalitet.

Mål och åtgärder

 • Att främja en god hälsa och förebygga skador bland äldre i samverkan med primärvården och vård- och omsorgsförvaltningen som till exempel arrangemang som Seniordagarna
 • Att öka tryggheten i boendemiljön och ute i samhället genom fallskadeutbildning för berörd personal och genom samverkan med Partilles lokala brottsförebyggande råd, Partille-BRÅ som genomför trygghetsvandringar ute i bostadsområdena

Arena/aktörer

Vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, primärvården, tandvården, organisationer, föreningsliv och kyrkor.

Hälsosamt vuxenliv/fysisk aktivitet och kost

Fysisk aktivitet och goda matvanor är en förutsättning för en god hälsoutveckling. Störst effekter på folkhälsan nås om man kan få de helt inaktiva att bli något aktiva. Stress och sömnproblem har blivit vanligt bland såväl barn som vuxna. Folkhälsorådet i Partille ska verka för att främja goda arbetsmiljöer samt att utveckla delaktighet i samhällslivet bland de människor som står utanför arbetslivet. Människor i utsatta situationer ska särskilt uppmärksammas. Folkhälsorådet ska även verka för möjligheter till fysisk aktivitet samt ge kunskap om vikten av fysisk aktivitet.

Mål och åtgärder

 • Att arbetet med FYSS/FaR – Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling/Fysisk aktivitet på Recept utvecklas, i samarbete med PartilleRehab, Västra Götalandsregionen, primärvården, näringslivet och föreningslivet
 • Att göra hälsoinformation lättillgänglig för olika grupper av människor genom att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen, primärvården och andra skapa en hälsodisk för information och en organisation som genomför verksamhet med innehåll av olika föreläsningar, utställningar, tematräffar och friskvårdsaktiviteter där olika aktörer är aktiva och ansvariga
 • Att ett mer utåtriktat folkhälsoarbete inom primärvården genomförs till att bli mer främjande och förebyggande genom att utveckla befintligt nätverk inom primärvården
 • Att information sprids genom föreläsningar för personalgrupper och allmänheten kring olika hälsoteman

Arena/aktörer

Partille rehab, Västra Götalandsregionen, primärvården, näringslivet, organisationer, föreningslivet, kultur- och fritidsförvaltningen.

Alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande arbete

Tobak, alkohol och narkotika hotar samhället på flera sätt. För individen kan en måttlig alkoholkonsumtion vara en källa till glädje men för många är alkoholen ett hot mot såväl hälsa som trygghet. Rökningen minskar stadigt men är fortfarande den enskilt största belastningen på hälso- och sjukvården. Narkotikamissbruket förknippas inte bara med enskilt lidande utan även med kriminalitet och gangstervälde. Skyddsfaktorer för både unga och vuxna är en trygg familj, en bra förskola och skola samt ett väl utvecklat socialt nätverk.

Mål och åtgärder

Att stärka och utbilda barn och ungdomar och föräldrar för att barn- och ungdomstiden ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Föreläsningar till föräldrar ska genomföras kring olika aktuella teman. Samverkan ska ske med förskola/skola, gymnasium, kommunens alkohol- och tobakshandläggare, fältsekreterare och fritidspersonal.

Arena/aktörer

Kommunens förvaltningar, föreningslivet och föräldraföreningar.

Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande arbete handlar om att förebygga brott genom att vidta åtgärder som minskar antalet tillfällen och möjligheter till brott. Det är viktigt att öka riskerna för upptäckt eller genom att på olika sätt förhindra att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana. Partille-BRÅ upprättar en egen handlingsplan.

Mål och fokusområden

I Folkhälsopolitisk policy för Partille kommun finns följande övergripande mål:

 • Partille ska vara en kommun där människor ges möjlighet att leva ett bra liv
 • I Partille ska alla verka för att främja livsvillkoren och livsbetingelserna för hela befolkningen i syfte att skapa en god och jämlik hälsa
 • Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt de grupper bland befolkningen som uppvisar en sämre hälsa
 • Den enskilde individen har både en möjlighet och ett ansvar att själv påverka sin hälsa

Inriktningsmål – Livscykelperspektiv

Arbetet ska inriktas på att främja en god hälsa, förebygga ohälsa och minska olycksrisker under hela individens livscykel

 • En gynnsam start i livet
 • Hälsosamma uppväxtvillkor
 • Hälsosamt vuxenliv/arbetsliv
 • Hälsosam ålderdom
 • Barn och ungas hälsa
 • Äldres hälsa
 • Hälsosamt vuxenliv/fysisk aktivitet och kost

Uppföljning av folkhälsoplan

En årlig redovisning/verksamhetsberättelse skall upprättas och lämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen. Den ska också för kännedom skickas till alla nämnder. Med stöd av bland annat förvaltningarnas egna nyckeltal framställs vartannat år en folkhälsoprofil för Partille kommun. För att få en fullständig bild av allt folkhälsoarbete fordras att man tar del av de olika nämndernas redovisningar. Det är därför viktigt att den ordinarie verksamheten i sin uppföljning och bokslut lyfter fram resultatet av sådant som är att betrakta som folkhälsoarbete.

Folkhälsorådet

Enligt Partille kommuns folkhälsopolicy ska folkhälsorådet vara ett aktivt forum där olika samhällsaktörer tillsammans formar idéer till konkreta förslag och skapar förutsättningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i kommunen. Sociala och ekonomiska villkor, arbetsmiljö och levnadsvanor har sannolikt störst betydelse för utvecklingen av människors hälsa och ohälsa. Folkhälsoarbetets fokus har under senare år förskjutits från medicinsk specialisering mot social helhet och ett tvärsektoriellt arbete, - från levnadsvanor mot levnadsvillkor, - från riskgrupper mot stödjande miljöer och - från målgrupper till arenor för folkhälsoarbete. I huvudsak ska folkhälsoarbetet utföras som en integrerad del i de ordinarie verksamheterna där befintliga aktörer och de med verksamhetsansvar skall agera.

Folkhälsorådets uppgifter

 • Initiera hälsofrämjande och sjukdoms-/skadeförebyggande insatser
 • Leda, styra och följa upp tvärsektoriella folkhälsoinsatser
 • Fastställa övergripande mål och inriktning
 • Aktivt medverka till arbetsformer utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa

Partille kommun har också en folkhälsosamordnare vars uppgifter bland annat är att:

 • samordna och driva arbetet framåt utifrån fastlagd folkhälsopolicy
 • ansvara för övergripande samordning
 • kontinuerligt rapportera läget till folkhälsorådet
 • samverka med andra berörda aktörer och nätverk

Folkhälsorådets representanter och protokoll

En lista på nuvarande representanter i Folkhälsorådet hittar du här. Där kan du också ta del av protokoll och minnesanteckningar från rådets sammanträden. Vill ta del av material från tidigare år är du välkommen att kontakta folkhälsosamordnaren som du når genom kundcentret, 031–792 10 00.

EU-projekt

Open

Förekomsten av övervikt och fetma bland barn och ungdomar har ökat kraftigt under de senaste trettio åren. Ökningen tycks ha avstannat i vissa grupper men ligger fortfarande på en problematisk hög nivå. För att förbättra hälsotillståndet bland barn och ungdomar startades det ideella globala nätverket Epode (Ensemble prévenons 'obésité des enfants’ – Låt oss tillsammans förhindra barnfetma). Syftet med nätverket är att stödja samhällsbaserade projekt för att motverka övervikt och dess hälsokonsekvenser som diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Arbetet utgår från hållbara och vetenskapligt bevisade åtgärder där hälsosammare livsstilar främjas. Open (Obesity prevention european network – Europeiska nätverket för förebyggandet av övervikt) kallas den Europeiska unionens plattform för detta arbete där kommuner i 17 medlemsländer ingår. Partille gick som enda svensk kommun med i nätverket under hösten 2014 och inledde arbetet med att delta på Openkonferens i Lissabon i november samma år. Syftet med nätverket är att underlätta samarbete och utbytet av kunskap och lyckade metoder med varandra. Inom Partille kommer fokus att ligga på att främja goda kost-och motionsvanor samt att arbeta för att motverka skillnader i hälsotillståndet inom kommunen. Resurserna kommer främst att rikta sig till barn och ungdomar.

Idefics

Partille kommun är med i ett stort europeiskt projekt som heter Idefics (Identifications and prevention of dietary – and lifestyle – induced health effects in children and infants). Syftet med projektet är att studera barns hälsa och att utveckla nya förhållningssätt för att främja bättre kost- och motionsvanor hos barn.  Projektet har kartlagt hälsoläget hos 16 000 barn i Europa, varav 850 är barn mellan 2 och 8 år i Partille. Dessutom ska projektet stimulera till ett hälsosammare liv hos alla barn mellan 0 och 16 år i Partille kommun.

Samverkan – Barn, unga och samhället

Barn, unga och samhället, Bus, är namnet på ett samarbete där fokus ligger på barn- och ungdomsfrågor som sker över verksamhetsgränser i Partille. Arbetet utgår från en ledningsgrupp (Styrbus), under vilken flera utvecklingsgrupper arbetar.

Inom Bus samarbetar Partille kommun för barn och ungdomars bästa med primärvården, tandvården, barn- och ungdomspsykiatrin, polisen, räddningstjänsten och fler andra aktörer. Målet är ta till vara den samlade kompetens och de resurser som finns i kommunen för att  nå ett bättre resultat än om var och en arbetar för sig med samma frågor.

Busarbete är både en metodik och ett synsätt som särskilt betonar samarbete och samordning. Barn och ungdomar ska inte behöva stå utan hjälp på grund av olika uppfattningar om verksamhetsansvar eller kostnadsansvar. I de fall lagen eller andra styrande dokument inte ger tydliga svar, måste frågan lösas genom dialog och samarbete över gränserna. 

Resultat av samarbetet inom Bus i Partille

 • Planering och start av en familjecentral. I dag en ordinarie verksamhet, med barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola, som drivs i samarbete med Västra Götalandsregionen.
 • Kunskapsspridning om FN:s barnkonvention i kommunen. Partille har som enda kommun i landet ett barnkonventionspris som delas ut varje år.
 • Planering och genomförande av Partilles medverkan i EU-projektet Idefics tillsammans med Folkhälsorådet. Idefics är ett hälsoprojekt för att främja bättre kost- och motionsvanor hos alla barn upp till 16 år.
 • En alkohol- och drogpolicy för kommunens grundskolor och gymnasium.
 • Föreläsningar riktade till föräldrar till exempel om ungdomar och internet samt om kost och motion.
 • Drogförebyggande information och föreläsningar riktad till elever, personal och föräldrar.

Möten och protokoll

Mötesdatum för Busaktiviteter presenteras här och protokoll från sammanträden hittar du under protokoll.