Partille kommunfullmäktige sammanträdde tisdagen den 30 oktober. Nu kan du läsa snabbreferatet från sammanträdet. Du kan också se hela eller delar av mötet på webbteve.

Här hittar du länken till sändningen från sammanträdet.

Partille kommunfullmäktige inleddes med ett musikframträdande av lärare och saxofonelever från Kulturskolan i Partille. Därefter presenterade kommunens redovisningschef Katarina Heglind delårsrapport för perioden januari till augusti för kommunen som helhet och för samtliga nämnder.

Kommundirektören har ordet

Vidare informerade kommundirektör Per Bäckström om tillitsbaserad styrning och ledning med utgångspunkt från Tillitsdelegationens uppdrag att utveckla formerna för styrning och uppföljning inom kommunal verksamhet för att bättre ta vara medarbetarnas kompetens – till nytta för medborgare och företag. Läs mer om Tillitsdelegationen.

Per Bäckström berättade därefter om branschorganisationen Företagarnas senaste undersökning om lönsamheten, mätt i avkastning på sysselsatt kapital, hos svenska företag. Den som visar att Partilles företag går bra. I undersökningen placerar sig Partille på femte plats i Västra Götalands län och på plats 47 i Sverige. Läs mer om undersökningen.

Bäckström välkomnade även politiker och åhörare till Partille kommuns näringslivskväll den 13 november som bjuder på intressanta föredrag av särskilt inbjudna gäster. Huvudtalare denna gång är Magnus Kårestedt, VD för hamnbolaget i Göteborg. Anmäl dig här.

Anmälningsärenden

Underlag till anmälningsärendena finns i kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde.

  • Överenskommelse för mandatperioden 2019-2022 Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet (KS/2018:491)

  • Granskningsrapport för 2018 – Översiktlig granskning av delårsrapport 2018-08-31 (KS/2018:487)

  • Granskningsrapport för 2018 – Uppföljningsgranskning 2015-2016 (KS/2018:488)

Beslut

Fullmäktige antecknar informationen till protokollet.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Interpellation om boende för ensamkommande ungdomar

Karin Kaxmark (V) ställde en interpellation med tre frågor om boende för ensamkommande ungdomar till Anna Strand (C), ordförande för social- och arbetsnämnden.

Frågorna löd som följer: Hur kommer kommunen hjälpa dessa ungdomar i Partille som inte har någonstans att bo? Hur avser kommunen att använda det statliga bidrag som kommunen mottagit? På vilket sätt kan kommunen samarbete med de ideella krafterna i frågan?

Anna Strand besvarade interpellationen i samband med sammanträdet och hennes svar redovisas i det justerade protokollet från kommunfullmäktige som offentliggörs den 7 november.

Övriga ärenden

Underlag till samtliga ärenden finns i kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde.

Svar på motion angående möjligheten att byta ut en del av kommunens egna fordon till elfordon(KS/2016:277)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående omställning till eldrift för kommunens egna fordon. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.

Mats Dovstrand föreslår att Partille kommun undersöker möjligheterna att byta ut en del av kommunens egna bilar mot rena elbilar. Om kommunen tar en ledande roll i processen med att skapa bättre förutsättningar för laddbara bilar i Partille blir det lättare även för kommuninvånarna att välja elbil. Som ett led i det arbetet föreslås att Partille kommun undersöker möjligheterna att byta ut en del av kommunens egna bilar mot rena elbilar. 

Samhällsbyggnadskontoret svarar att man redan arbetar med frågan och att det pågår en dialog med Partillebo som har en nyckelroll, både som fastighetsägare och energibolag genom Partille Energi.

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 29 maj 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober, § 101.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-05-29 anser fullmäktige motionen besvarad, då arbete i enlighet med motionen pågår.

Svar på motion angående att kommunens lokaler ska utrustas med laddningsmöjligheter för elfordon(KS/2016:278)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående att kommunens lokaler ska utrustas med laddningsmöjligheter för elfordon. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.

I motionen säger Sverigedemokraterna att man vill skapa bättre förutsättningar för Partilles invånare att kunna välja elbil och vill därför att kommunen tar en ledande roll i processen med att införa bättre möjligheter att ladda elbilar i Partille. Som ett led i det arbetet vill Sverigedemokraterna att Partille utrustar alla parkeringar som kommunen och de kommunala bolagen ansvarar för med laddningsmöjligheter för elbilar.

Samhällsbyggnadskontoret svarar att man redan arbetar med frågan och att det pågår en dialog med Partillebo som har en nyckelroll, både som fastighetsägare och energibolag genom Partille Energi. Man ska även undersöka frågan om hur publika laddplatser på allmän plats stämmer överens med detaljplanens bestämmelser och kommunallagens avsikter om likställighetsprincipen. 

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 4 juni 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 102.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04 anser fullmäktige motionen besvarad, då arbete i enlighet med motionen pågår.

Svar på motion angående att Partillebo ska kunna erbjuda hyresgäster tillgång till laddstolpe för elbil(KS/2016:279)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående att Partillebo ska kunna erbjuda hyresgäster tillgång till laddstolpe för elbil. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.

I motionen säger  Sverigedemokraterna att man vill skapa bättre förutsättningar för Partilles invånare att kunna välja elbil och vill därför att kommunen tar en ledande roll i processen med att införa bättre möjligheter att ladda elbilar i Partille. Som ett led i det arbetet vill Sverigedemokraterna att Partille kommun ska ge Partillebo i uppdrag att upprätta en handlingsplan för att kunna erbjuda de hyresgäster som så önskar tillgång till laddstolpe.

Samhällsbyggnadskontoret svarar att detta arbete redan pågår då Partillebo idag erbjuder sina de kunder som efterfrågar det laddningsmöjligheter vid bostad. Vid Partillebos nybyggen installeras också laddstolpar för elfordon i enlighet Partillebo bostadsstandard 2035.

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 4 juni 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 103.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04 anser fullmäktige motionen besvarad, då arbete i enlighet med motionen pågår.

Svar på motion angående att Partillebo vid nybyggnation ska förbereda för laddstolpar(KS/2016:280)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående att Partillebo vid nybyggnation ska förbereda för laddstolpar. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.

I motionen säger  Sverigedemokraterna att man vill skapa bättre förutsättningar för Partilles invånare att kunna välja elbil och vill därför att kommunen tar en ledande roll i processen med att införa bättre möjligheter att ladda elbilar i Partille. Som ett led i det arbetet vill Sverigedemokraterna att Partille kommun ska ge Partillebo AB i uppdrag att vid all nybyggen förbereda för laddstolpar till elbilar på ytor för parkering.

Samhällsbyggnadskontoret svarar att Partillebo har en planering för laddinfrastruktur vid nybyggnation. Enligt Partillebo bostadsstandard 2035 ska minst fyra laddplatser för elfordon etableras på ytor för parkering vid nybuggnation. 

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 4 juni 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 104.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04 anser fullmäktige motionen besvarad, då arbete i enlighet med motionen pågår.

Svar på motion angående att kommunen ska undersöka möjligheterna till bygga minst en snabbladdningsstation för elfordon i Partille(KS/2016:281)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående att kommunen ska undersöka möjligheterna att bygga minst en snabbladdningsstation för elfordon i Partille. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.

I motionen säger  Sverigedemokraterna att man vill skapa bättre förutsättningar för Partilles invånare att kunna välja elbil och vill därför att kommunen tar en ledande roll i processen med att införa bättre möjligheter att ladda elbilar i Partille. Som ett led i det arbeteet vill Sverigedemokraterna att Partille kommun undersöker möjligheterna att bygga, eller låta extern part upprätta, minst en snabbladdningsstation i Partille.

Samhällsbyggnadskontoret är positiva till en framtida utveckling av laddinfrastruktur i Partille. Partille kommun behöver utreda nyttan kontra kostnaden för olika typer av laddare och ser till en början att kommunen prioriterar andra typer av laddare än snabbladdare då snabbladdare idag är relativt dyra. I ett vidare perspektiv behöver kommunen ta fram en övergripande strategi för laddinfrastruktur i kommunen.

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 4 juni 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 105.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04 avslår fullmäktige motionen.

Svar på motion: Undersökning av begränsningar i elnätskapacitet(KS/2016:282)

Fullmäktigeledamoten Matz Dovstrand (SD) har ställt en motion till fullmäktige angående att kommunen ska undersöka vilka eventuella begränsningar som finns i elnätskapaciteten. Fullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen som under beredningen har begärt svar från samhällsbyggnadskontoret i frågan.
 
I motionen säger  Sverigedemokraterna att man vill skapa bättre förutsättningar för Partilles invånare att kunna välja elbil och vill därför att kommunen tar en ledande roll i processen med att införa bättre möjligheter att ladda elbilar i Partille. Som ett led i detta arbete vill Sverigedemokraterna att kommunen undersöker om det finns några begränsningar i elnätskapacitet som skulle kunna vara ett hinder i en expansion av elbilar i Partille.

Samhällsbyggnadskontoret har här begärt in ett yttrande från Partille Energi Nät, som är nätägare och den part som har sakkunskap i ärendet. Partille Energi Nät AB ser inte att det finns några hinder för att kunna bygga ut infrastrukturen i Partille med laddstationer för elbilar.

I ärendet finns motion samt samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 4 juni 2018 samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 106.

BESLUT

Med hänvisning till samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04 anser fullmäktige motionen besvarad, då arbete i enlighet med motionen pågår.

Sammanträdesdagar 2019 för kommunfullmäktige(KS/2018:393)

Nedan lämnas förslag till sammanträdesdagar för fullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet år 2019. Sammanträdesdagarna hålls som regel på tisdagar men vid några tillfällen hålls sammanträdet på en måndag eller onsdag för att inte kollidera med annat sammanträde, exempelvis Västra Götalandsregionens fullmäktigesammanträden.

Fullmäktiges sammanträden börjar som regel klockan 18.30 förutom i samband med budgetsammanträdet den 12 juni då fullmäktiges sammanträde börjar klockan 16. Kommunstyrelsens sammanträden börjar som regel klockan 14 (med undantag för den 30 april och den 2 oktober) och arbetsutskottets sammanträden klockan 8:30.

Förslag sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU): 22 januari, 19 februari, 12 mars, 2 april, 7 maj, 12 juni (onsdag), 20 augusti, 12 september (torsdag), 15 oktober, 12 november och 10 december.

Förslag  sammanträdestider för kommunstyrelsen: 15 januari, 5 februari, 5 mars, 2 april, 30 april (klockan 8.30), 29 maj (onsdag), 13 augusti, 10 september, 2 oktober (onsdag heldag), 6 november (onsdag) och 26 november.

Förslag sammanträdestider för kommunfullmäktige: 30 januari (onsdag), 26 februari, 26 mars, 24 april, 21 maj, 12 juni (onsdag klockan 16), 3 september, 1 oktober, 22 oktober, 19 november och 10 december.

BESLUT

Kommunfullmäktige sammanträder (med undantag för sammanträdestillfället den 12 juni), kl. 18:30 följande datum:

30 januari (onsdag)
26 februari
26 mars
23 april
21 maj
12 juni (onsdag, klockan 16)
3 september
1 oktober
22 oktober
19 november
10 december

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att besluta om annan tidpunkt för sammanträde.

Delårsrapport 2018 för Partille kommun(KS/2018:401)

Kommunkontoret har skrivit en delårsrapport för perioden januari- augusti 2018. Rapporten innehåller resultat - och balansräkning för kommunen och koncernen, helårsprognos, personalredovisning samt en sammanfattande verksamhetsuppföljning utifrån kommunens värdegrund: ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.

I ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse från 4 september 2018, Delårsrapport 2018 för Partille kommun, kommunstyrelsens och nämndernas respektive delårsbokslut samt kommunstyrelsens beslut från 9 oktober 2018, § 96.

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport 2018 för Partille kommun. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas delårsbokslut 2018.

Val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden 15 oktober 2018 till och med 14 oktober 2022(KS/2018:431)

Frågan om val av fullmäktiges ordförande och vice ordförande för perioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022 diskuteras.

BESLUT

Fullmäktige väljer Inger Reneé (M) till fullmäktiges ordförande för perioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022. Fullmäktige väljer Märta Johansson (S) till vice ordförande för perioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.

Val av valberedning, ledamöter, ersättare samt ordförande och vice ordförande för perioden 15 oktober 2018 till och med 14 oktober 2022(KS/2018:432)

Frågan om val av fullmäktiges valberedning för perioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 diskuteras. Till val av fullmäktiges valberedning nomineras följande personer:

Ledamöter

Marith Hesse (M)
Jonas Mårdbrink (M)
Anna Strand (C)
Anders Midby (KD)
Kaj Nämvik (L)
Eva Carlsson (S)
Per-Åke Westlund (S)
Katarina Bosetti Kristoffersson (S)
Linda Jansson (V)
Leonel Bylund (MP)
Matz Dovstrand (SD)

Ersättare

Angela Fast Torstensson (M)
Inger René (M)
Anna Blomberg (C)
Markus Lund (KD)
Lotten Winström Carlsson (L)
Thorbjörn Carlsson (S)
Märta Johansson (S)
Isabelle Asadian Falahieh (S)
Ylva Johansson (V)
Pia Sundh (MP)
Timothy Trèville (SD)

Marith Hesse (M) nomineras till ordförande i fullmäktiges valberedning och Eva Carlsson (S) till vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning för perioden 5 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

BESLUT

Fullmäktige väljer följande ledamöter och personliga ersättare till fullmäktiges valberedning för perioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022:

Ledamöter

Marith Hesse (M)
Jonas Mårdbrink (M)
Anna Strand (C)
Anders Midby (KD)
Kaj Nämvik (L)
Eva Carlsson (S)
Per-Åke Westlund (S)
Katarina Bosetti Kristoffersson (S)
Linda Jansson (V)
Leonel Bylund (MP)
Matz Dovstrand (SD)

Ersättare
Angela Fast Torstensson (M)
Inger René (M)
Anna Blomberg (C)
Markus Lund (KD)
Lotten Winström Carlsson (L)
Thorbjörn Carlsson (S)
Märta Johansson (S)
Isabelle Asadian Falahieh (S)
Ylva Johansson (V)
Pia Sundh (MP)
Timothy Trèville (SD)

Fullmäktige valde Marith Hesse (M) till ordförande i fullmäktiges valberedning för perioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022 och Eva Carlsson (S) till vice ordförande i fullmäktiges valberedning för perioden 5 oktober 2018 - 14 oktober 2022.

Fyllnadsval av nämndeman vid Göteborgs tingsrätt(KS/2015:228)

Tingsrätten har beslutat att antalet nämndemän för Partille kommun ska vara 21 stycken. Fullmäktige beslutade den 29 september 2015, § 86 att utse 20 av 21 nämndemän till Göteborgs tingsrätt för år 2016-2019. Centerpartiet har en vakant plats att fylla.

BESLUT

Fullmäktige väljer Milana Bagirli (C) till nämndeman vid Göteborgs tingsrätt till och med den 31 december 2019.

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden(KS/2014:225)

Fullmäktige har entledigat Birgitta Jönsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och behöver därför välja en ny ersättare. Fullmäktige sköt upp ärendet på sitt sammanträde den 2 oktober 2018.

BESLUT

Fullmäktige väljer Leon Raiszade (M) till ny ersättare för vård- och omsorgsnämnden.

Kategorier: kommun & politik
Sidan publicerad: Torsdag, 1 november 2018, 11:48