1000 Partillebor kommer i vår få frågor om hur de upplever tryggheten i kommunen. Det är en del i projektet Trygg i Partille som är ett samarbete mellan kommunen och polisen. Svaren kommer tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder mynna ut i prioriterade områden som ska lyftas och ett medborgarlöfte kommer avges för att öka tryggheten i Partille.

Nu i mars kommer över 1000 personer bosatta i Partille att få ett telefonsamtal med frågor om hur de upplever tryggheten i kommunen. Det är en del i det lokala samverkansprojektet Trygg i Partille mellan polisen och kommunen. Dels frågar man om utsatthet och trygghet; var och när man känner sig trygg respektive otrygg. Telefonsamtalet innehåller också frågor om hälsa och ensamhet, men också vad man tycker är bra i Partille.

– Tidigare har det varit mer uppdelat – polisen gör sitt och kommunen sitt. Invånarna kanske inte har upplevt den bästa organisationen i trygghetsfrågor. Men nu spränger vi upp gränserna med mer samverkan, säger Maria Svensson, kommunens folkhälsosamordnare.

Förebyggande satsningar

En viktig del i att öka tryggheten är förebyggande insatser. Det ger långsiktigt minskad brottslighet och blir samhällsekonomiskt mest lönsamt. Därför fokuserar också projektet på hur man skapar platser som ger utlopp för kreativitet.

– Det kostar extrema pengar med missnöje och utanförskap och brottslighet är ett rop på någonting. Därför är det viktigt med förebyggande insatser som är betydligt billigare än brottsbekämpning, säger Maria Svensson.

Tre grupper

Man har delat in Partilleborna i tre grupper: unga vuxna, vuxna och äldre. På så sätt får man perspektiv från olika åldersgrupper. Tillsammans med polisens och kommunens lägesbilder identifierar man sedan områden att arbeta vidare med utifrån en prioriteringsordning.

– Polisen kommer att avge ett medborgarlöfte i sommar utifrån Partillebornas svar och de lägesbilder kommunen och polisen har. Enkelt uttryckt så har man gjort en prioritetsordning där den hetaste frågan ligger överst, säger Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare i Partille kommun.

Fler trygghetssatsningar på gång

Trygg i Partille är bara ett projekt i raden av planerade trygghetssatsningar i Partille kommun. Sedan tidigare pågår ett samarbete mellan kommunen och polisen kring användandet av alkohol och droger vilket ständigt är aktuellt, inte minst inför stundande skolavslutningar. I vår kommer även brukare inom äldreomsorgen få en genomgång av polis, sjukvård och räddningstjänst om hur man förebygger brott och hur man undviker olyckor och brand i hemmet. I maj arrangeras ”Krisberedskapsveckan” av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med information kring hur kommuninvånare och myndigheter tillsammans ska arbeta för att klara sig igenom en kris. I oktober genomförs kampanjen ”72 timmar”, som handlar om hur den enskilde individen ska klara sig själv under de första 72 timmarna vid en allvarlig samhällskris, till exempel när ström, värme och vatten försvinner.

Kategorier: nära hem & familj
Sidan publicerad: Onsdag, 15 mars 2017, 12:33