På äldreboendena i Furulund pågår sedan ett par år ett försök där personalen får välja hur mycket de vill jobba. Från årsskiftet blir projektet Önskad sysselsättningsgrad permanent och alla medarbetare på Furulundsboendena som vill får möjlighet till heltidsarbete. På sikt ska även övriga äldreboenden i kommunen omfattas.

Inom äldreomsorgen har det historiskt varit ont om heltidstjänster. Arbetets karaktär med varierande behov av arbetskraft under dagen har gjort att det upplevts som svårt och kostsamt att erbjuda höga sysselsättningsgrader. Men i takt med att konkurrensen om utbildad omsorgspersonal har ökat är det fler arbetsgivare inom äldreomsorgen som börjar erbjuda heltid.

– För att behålla den personal vi har och locka nya medarbetare vid rekrytering är det helt klart en fördel att kunna erbjuda heltid, säger Katrin Persson, enhetschef på Grenvägen /Trädgårdens äldreboende som är ett av de två äldreboendena i Furulunds centrum.

Helena Eriksson som är samordnare på samma boende bekräftar att det är många medarbetare som vill och behöver arbeta heltid.

– Det är många som har sagt att de inte kan stanna kvar här, att de måste se sig om efter något annat om de inte får fortsätta med att jobba hundra procent. Men det finns också de som har valt att gå ner i tjänst, säger hon.

Uppskattar valfriheten

Undersköterskan Sari Shojaee är en av dem som har tagit möjligheten att jobba mer inom projektet önskad sysselsättningsgrad. Hon har valt att gå från 70 procent till 100 procents arbetstid och är nöjd med att ha fått den möjligheten.

– Det är bra med valfriheten och den nya schemaläggningen har fungerat bra för mig. Jag vill absolut fortsätta att jobba heltid, säger hon.

Ökad sysselsättning minskar behovet av vikarier

Den överkapacitet som uppstår när deltidsanställda medarbetare går upp i tjänstgöringsgrad schemaläggs som så kallade sekundärpass. Sekundärpassen, som går utöver den anställdes grundschema, används till att ersätta vikarier på alla enheter på Furulundsboendena totalt femton stycken. För medarbetaren innebär sekundärpassen att denne vet vilken dag och tid som hon eller han ska arbeta, men inte var placeringen blir.

– Med ordinarie personal som fyller upp luckor i bemanningen ökar kvaliteten på omsorgen dels genom ökad kontinuitet för brukarna och dels genom att vi får kompetent personal som ersättare vid frånvaro. Att medarbetarna vänjer sig att gå mellan avdelningar skapar också bättre sammanhållning i huset och gör det enklare att ta fram gemensamma rutiner, säger Katrin Persson.

De sekundärpass som har skapats genom ökad sysselsättningsgrad har ännu inte ersatt hela behovet av vikarier på Furulundsboendena. Främst beror det på att man samtidigt har haft många vakanser till ordinarie tjänster. När de väl är tillsatta är förhoppningen att man ska se en tydlig nedgång i behovet av vikarier och timanställda.

– Ekonomiskt så innebar projekt önskad sysselsättningsgrad något ökade kostnader under första projektåret. Under det här året har vi jobbat på att finjustera schemaläggningen och nu pekar prognosen på ett nollresultat för 2018, säger Katrin Persson och tillägger att det känns bra att arbetet med önskad sysselsättningsgrad nu blir permanent på äldreboendena i Furulund.

Fler äldreboenden hakar på

Eftersom behovet av och konkurrensen om omsorgspersonal beräknas öka i framtiden vill äldreomsorgen nu införa önskad sysselsättningsgrad även på kommunens övriga äldreboenden. Arbetssättet kommer att införas i början av 2019 men exakta datum och i vilken ordning är inte helt klart ännu.

– Jag ser det som en nödvändighet att kunna erbjuda heltid till de medarbetare som vill ha det för att vi ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, säger äldreomsorgschef Anita Mattisson.

Sidan publicerad: Måndag, 3 december 2018, 13:12