Den 1 januari 2019 indexjusteras avgifterna i Partille kommuns bygglovstaxa utifrån Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Avgifterna i bygglovstaxan är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella tjänsten eller myndighetsutövningen kopplade till ett bygglovsärende.

Olika ärenden innebär olika avgifter

I Partille kommuns bygglovstaxa anges olika avgifter för olika typer av tjänster kopplat till bygglov. Beloppen har beräknats genom att handläggningskostnaden per timme för verksamheten (1002 kronor per timme exklusive moms från den 1 januari 2019) har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

I avgifterna ingår kostnaden för handläggningen från lov fram till och med slutbesked. Extra avgifter kan tillkomma – dessa finns antingen angivna i bygglovstaxan eller beräknas utifrån antalet nedlagda timmar i ärendet.

Vilken taxa gäller för mitt ärende?

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ett ärende inkommer till kommunen. Om ett ärende påbörjats men inte avslutats före antagandet av denna taxa, har bygg- och miljönämnden rätt att tillämpa den nya taxan i ärendet om det innebär en lägre avgift för den sökande.

När ska avgiften betalas?

Vanligtvis ska avgiften betalas av sökanden mot faktura när denne fått bygg- och miljönämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd vidtagits. Men avgift får även tas ut i förskott.

Indexreglerad taxa

Partille kommuns bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige 2017-10-31. Enligt taxans bestämmelser får bygg- och miljönämnden varje år besluta att höja handläggningskostnaden per timme utifrån Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Indexjusteringen av bygglovtaxan beslutades av bygg- och miljönämnden 2018-11-19. Den nya taxan gäller från 1 januari 2019.

Kategorier: Bygga, bo och miljö
Sidan publicerad: Fredag, 28 december 2018, 11:59