Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den innebär att det blir förbjudet att röka på flera platser utomhus dit allmänheten har tillträde. Till exempel entréer, uteserveringar, lekplatser, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor. Dessutom införs tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror.

Medicinsk och social skyddslag

Tobaksrök är giftigt och bidrar till en mängd hälsorelaterade problem. Lagen  om tobak och liknande produkter är en medicinsk och social skyddslag som syftar till att minska skadeverkningarna av tobaksbruk och hindra eller fördröja att unga börjar röka eller snusa. Den ger även personer som inte röker rätt till rökfria miljöer.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan tidigare är lokaler dit allmänheten har tillträde rökfria. Den 1 juli blir fler allmänna platser och utomhusmiljöer dit allmänheten har tillträde rökfria. Till exempel uteserveringar, lekplatser, entréer, perronger och inhägnade platser för idrottsutövning.

Rökförbudet omfattar alla former av cigaretter, cigariller och cigarrer. Med den nya lagen utvidgas det även att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning som vattenpipor.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns samlad information och frågor och svar (FAQ) om den nya lagen.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad

Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria. Du ansvarar för att:

  • Genom skyltning tydligt informera om rökförbudet. Länsstyrelsen har tagit fram varianter på informationsskyltar om rökförbudet. Fastighetsägare och verksamhetsansvariga är välkomna att använda myndighetens malldokument när de ska beställa egna informationsskyltar.
  • Ta bort askkoppar och liknande från entréer och inom miljöer som ska hållas rökfria, så att inte besökare tror att de får röka där.

Om någon, trots tillsägelse, röker på en plats där det inte är tillåtet, har du rätt att be personen lämna platsen.

Tillstånd krävs för att sälja tobaksvaror

Med den nya lagen införs även tillståndsplikt för dig som säljer tobak och liknande produkter. Förut räckte det med en anmälan.

Detta gäller för dig som vill börja sälja eller redan säljer tobaksvaror:

  • Om du ska börja sälja tobaksvaror efter 1 juli ska du ansöka om tillstånd innan du börjar.
  • Om du har anmält försäljning av tobaksvaror senast 30 juni i år, måste du söka tillstånd senast den 1 november. Du får då fortsätta sälja till dess att du fått ett beslut.
  • Om du som anmält att du säljer tobaksvaror inte söker tillstånd senast den 1 november, får du inte fortsätta sälja efter det datumet.

Tänk även på att försäljningstillstånd för tobak inte ger dig rätt att sälja e-cigaretter utan du måste anmäla det separat.

Vänd dig till tillståndsenheten i Göteborg

Partille kommun har avtal med tillståndsenheten i Göteborgs stad om handläggning och tillsyn över försäljning av tobak och liknande produkter. Alla ärenden i dessa frågor hanteras därmed av tillståndsenheten i Göteborg. Vänd dig därför till dem med din ansökan.

Sidan publicerad: Tisdag, 7 maj 2019, 07:00