Genom samarbete med det lokala näringslivet kan kommunen agera effektivare vid händelser och kriser med stor samhällspåverkan. Därför tar Partille kommun nu initiativ till ett krishanteringsråd. Syftet är att skapa snabbare kontaktvägar och tätare dialog om krisberedskap med företagarna.

Genom samarbete med det lokala näringslivet kan kommunen agera effektivare vid händelser och kriser med stor samhällspåverkan. Därför tar Partille kommun nu initiativ till ett krishanteringsråd. Syftet är att skapa snabbare kontaktvägar och tätare dialog om krisberedskap med företagarna.

Kommunen står bakom flera verksamheter och tjänster som kan tyckas vara självklara i vardagen, men som när de inte fungerar, riskerar att slå hårt både mot invånare och andra samhällsaktörer. Till exempel el, vatten och värme.

– Vid kriser som drabbar hela samhället berörs även näringslivet. Med kunskaper om varandras verksamheter och krisberedskapsplaner kan vi fördela ansvar, insatser och resurser bättre och därigenom hantera händelserna enklare tillsammans, säger kommunens säkerhetssamordnare Henrik Gustafsson.

Effektivare agerande med krishanteringsråd

Tillsammans med Partilles kommunpolis Robert Björklund, som driver Polisens lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen, tittar Henrik Gustafsson just nu på hur ett krishanteringsråd i Partille kan organiseras.

– Ambitionen är att skapa ett forum där lokala samhällsaktörer kan dryfta krisrelaterade frågeställningar och utnyttja varandras nätverk för informationsutbyte och för snabbare kommunikation och beslutsfattande vid händelser och kriser, säger Henrik Gustafsson.

Rådet kommer att ha ett antal bestämda aktörer som kommunen, länsstyrelsen, polisen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan i Partille. Beroende på en händelses eller kris karaktär är tanken att rådet även ska kunna aktivera andra lokala samhällsaktörer, till exempel näringslivet, för att möjliggöra kraftfullare gemensamma insatser.

Alla kan bidra och hjälpa till vid kris

Partille kommun jobbar aktivt med krisplanering och med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Till exempel genom projektet Trygg i Partille som syftar till att öka tryggheten för alla invånare, trygghetsvandringar vid kommunens förskolor och skolor och genom en medveten samhällsbyggnadsutveckling som främjar trygga mötesplatser.

Kommunens initiativ att skapa ett lokalt krishanteringsråd utgår från regeringens beslut om höjd civil beredskap hos myndigheter och andra samhällsaktörer samt hos medborgare med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sverige.

– Vi behöver öka insikten om att alla kan bidra och måste hjälpas åt för att lyckas klara av större händelser och kriser och för att skydda invånarna och att upprätthålla och säkerställa samhällsviktiga funktioner, säger Henrik Gustafsson.

I sammanhanget ses Partilles företagare som viktiga medspelare.

– Syftet med krishanteringsrådet är att bestämma gemensamma spelregler med företagarna och andra samhällsaktörer innan krisen är ett faktum. Till exempel redogöra för vilken hjälp kommunen kan erbjuda företagarna vid en kris och samtidigt diskutera vad de förväntas kunna bidra med, säger Henrik Gustafsson.

Berättar mer på kommunens näringslivskväll

kommunens näringslivskväll den 16 maj deltar Henrik Gustafsson för att berätta mer om krishanteringsrådet och bjuda in lokala företagare att delta i det civila beredskapsarbetet i Partille.

– Vi räknar med att kunna sammankalla rådet första gången under senhösten eller vintern 2017.

Sidan publicerad: Torsdag, 20 april 2017, 21:52