Bättre markerade passager för korsande gångtrafikanter och en separat cykelväg för det ökande antalet snabbtrampande cyklister var några önskemål som framkom när kommunen höll trafikworkshop om Sävedalens köpgata med de lokala företagarna.

Frukostar med agenda

Sävedalens Köpgatas ekonomiska förening håller regelbundet frukostar till vilka företagare och fastighetsägare längs köpgatan bjuds in för att prata om aktuella händelser och annat som berör det lokala näringslivet. På den senaste frukosten deltog även Partille kommun för att berätta om trafiksituationen på Göteborgsvägen och för att hålla en workshop om trafik.

– Genom workshopen fick vi en inblick i trafikplaneringen för Göteborgsvägen samtidigt som frukostdeltagarna fick möjlighet att ställa frågor och att bolla sina idéer om hur trafiksituationen kan bli bättre längs vägen direkt med kommunens tjänstemän, säger Lina Hallgren, ordförande i Sävedalens Köpgatas ekonomiska förening.

Att prata trafikplanering är inte helt enkelt. Vilka de bästa lösningarna är för att skapa en säker trafikmiljö beror av omständigheterna på platsen och skiljer sig ofta åt i olika områden.

– Förutsättningarna längs Sävedalens köpgata är särskilt svåra då det är många olika trafikantgrupper som ska inrymmas på gatan samtidigt som utrymmet är begränsat. Här behöver vi ta särskilt stor hänsyn till  trafiksäkerheten då många oskyddade trafikanter rör sig i området, säger kommunens trafikplanerare Emma Johansson som höll i workshopen tillsammans med trafikingenjör Marino Pozzi.

Gaturummets utformning påverkar trafikbeteendet

Göteborgsvägen är cirka 1,6 kilometer lång och samlar upp och fördelar trafik till och från hela Sävedalen. Här passerar cirka 5700 fordon per dygn och många olika trafikanter – gående, cyklister, bilister, kollektivtrafik utryckningsfordon och tung trafik – måste kunna mötas och samsas om utrymmet.

– Flödet av människor och trafik är något av en livsnerv för köpgatan. Därför är vi angelägna om skapa en så säker trafiksituation som möjligt för alla, säger Lina Hallgren.

Kommunen har gjort flera insatser längs Göteborgsvägen de senaste åren. Nyligen införde kommunen förbud mot tung genomfartstrafik med hänvisning till Tillfällavägen. Hastigheten på vägen har även sänkts till 40 kilometer i timmen. Den har dessutom byggts om och smalnats av för att dämpa trafiken naturligt och för att ge plats åt en gång- och cykelväg längs hela dess sträckning.

– Hur vi utformar gaturummet påverkar folks trafikbeteende. Erfarenheter och forskning visar visar att varierad gatubeläggning och avsmalnande vägsträckor får trafikanterna att skärpa sin uppmärksamhet och att oftare söka ögonkontakt med sina medtrafikanter, säger Emma Johansson.

Snabbtrampande pendelcyklister ökar

Antalet bilar på Göteborgsvägen har inte ökat det sista året. Däremot märks det att allt fler människor pendlar på cykel och med kollektivtrafiken. På trafikworkshopen lade flera av deltagarna fram önskemål om bättre markerade passager för korsande gångtrafikanter och om en separat cykelväg för det ökande antalet snabbtrampande cyklister längs Tillfällavägen eller Säveån.

– Detta är ökande trender som vi ser på andra platser både i kommunen och regionen och som vi jobbar medvetet för att lösa. Vi tar med oss workshopsdeltagarnas tankar och idéer vidare i detta arbete, säger Emma Johansson.

Workshopen markerar starten för ett tätare samarbete mellan företagarna och handlarna på Sävedalens köpgata och kommunen om trafikfrågor längs Göteborgsvägen.

– Det blev både mycket skratt, allvar och bra åsikter och förslag som framkom. Genom kontinuerliga diskussioner lär vi oss av varandra och hitta fler fungerande lösningar för köpgatan, säger Lina Hallgren.

Sidan publicerad: Fredag, 21 april 2017, 14:08