Partille kommunfullmäktige sammanträdde tisdag den 3 september. Nu kan du läsa snabbreferatet från mötet. Du kan också se hela eller delar av det på webb-tv.

Här hittar du länken till webbsändningen från mötet i kommunfullmäktige.

Mötet inleddes med musik och sång från Kulturskolan i Partille. Därefter följde information
från kommundirektör Per Bäckström som bland annat lämnade en lägesrapport från den gångna sommaren avseende tillgången på vatten, bränder och övriga händelser. Kommundirektören sammanfattar att det har varit en lugn sommar och att kommunens beredskap har varit god. Han informerade också om de senaste siffrorna kring kommunens befolkningsstatistik och konstaterar att befolkningstillväxten är stabil. Den 31 juli 2019 hade Partille 38 887 invånare.

Kommundirektörens information följdes av att Sofia Alkvist, enhetschef Överförmyndare i samverkan, informerade om den kommungemensamma verksamheten som bland annat omfattar gode män och förvaltare.

Anmälningsärenden

Till sammanträdet fanns inga anmälningsärenden.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Linus Johansson (V) ställer en interpellation (fråga) till kommunstyrelsens ordförande Marith Hesse (M) om fritt busskort till alla elever i högstadiet i Partille. Marith Hesse svarar interpellationen muntligt och genom skrivelse daterad 3 september 2019.

BESLUT

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Övriga ärenden

Svar på motion avseende ny familjecentral i Partille(KS/2018:265)

Fullmäktigeledamöterna Bengt Odeholm (S) och Marie Raask (S) har tidigare ställt en motion (förslag) till fullmäktige angående att skapa en ny familjecentral i Partille tillsammans med hälso- och sjukvården. Fullmäktige hänvisade motionen till kommunstyrelsen som i sin tur översände motionen till social- och arbetsnämnden och utbildningsnämnden som fått lämna sina synpunkter på motionen.

I dagsläget finns en familjecentral i Partille kommun som drivs av Västragötalandsregionens mödravårdscentral och barnavårdscentralen tillsammans med utbildningsförvaltningen och social- och arbetsförvaltningen. Enligt motionärerna är den nuvarande familjecentralen en välfungerande verksamhet med gott rykte, men då Partille växer i snabb takt behöver kommunen planera för ytterligare en familjecentral.
Social- och arbetsnämnden påpekade i sitt yttrande att det är viktigt att det finns en samsyn i frågan mellan alla berörda huvudmän (kommun och region). Det behöver därför fattas politiska beslut inom respektive huvudmans organisation om att utreda förutsättningarna för att starta ytterligare en familjecentral i Partille. Först därefter kan planering av en ny familjecentral i Partille göras. Social- och arbetsnämnden kan inte enhälligt besluta i frågan.

Utbildningsnämnden har tagit del av social- och arbetsnämndens yttrande och beslut i frågan och ställer sig bakom att det behöver finnas en samsyn i frågan mellan alla huvudmän.
Arbetsutskottet beslutade den 12 juni 2019 (§ 67) att ge kommundirektören i uppdrag att se till att berörda huvudmän tar kontakt med varandra frågan i syfte att undersöka förutsättningar och behov av etablering av en ny familjecentral i Partille kommun.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämndens beslut 2019-05-15 § 48
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24
Social- och arbetsnämndens beslut 2018-12-11 § 133
Social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03
Motion inkommen 2018-05-08
Ung företagsamhet - Verksamhetsrapport 2017-2018
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 102

BESLUT

Med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-24 och social- och arbetsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03 anser fullmäktige motionen besvarad.

Fullmäktige beslutar att arbetsutskottets uppdrag till kommundirektören beslutat 2019-06-12 § 67, om att tillse att kontakt initieras med berörda huvudmän i frågan i syfte att undersöka förutsättningar och behov av etablering av en ny familjecentral i Partille kommun, ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast sommaren 2020.

Begäran om anstånd med att ta fram underlag för en närmare utformning av en ny simhall (KS/2019:181)

Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2018 (KS/2018:502) att:

1. Fullmäktige ställer sig bakom att Partillebo AB förvärvar ändamålsenliga fastighetsytor för, och uppför en ny simhall i centrala delarna i Partille kommun.

2. Fullmäktige ger Partillebo i uppdrag att, tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, senast 30 september 2019 ta fram underlag för en närmare utformning av en ny simhall med följande innehåll.

- Nulägesanalys
- Behovsanalys
- Besöksanalys
- Omvärldsanalys
- Kostnads- och intäktsanalys
- Drifts- och ägandeformer, samt
- Finansieringsplan.

Kommunfullmäktige föreslås nu att godkänna kommunstyrelsens begäran om anstånd med att ta fram underlagen till kommunfullmäktige inom ovan angiven tidsram, samt godkänna att underlagen i stället återrapporteras till fullmäktige under 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-13
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 100

BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner begäran från kommunstyrelsen om att uppdraget till Partillebo AB, kommunstyrelsen och kulturfritidsnämnden att till den 30 september 2019 ta fram underlag för en närmare utformning av en ny simhall prolongeras (förlängs) och i stället återrapporteras till fullmäktige under 2020.

Upphävande av Integrationsplan och antagande av Partille kommuns integrationspolicy (KS/2018:123)

Kommundirektören fick den 6 februari 2018 (§11) i uppdrag från kommunstyrelsen att revidera ”Partille kommuns integrationsplan” som antogs 3 maj 2005 (KS/2000:330). Integrationsplanen från 2000 föreslås upphöra och ersättas av en integrationsstrategi och en integrationspolicy enligt Partille kommuns riktlinjer för styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-27
Upprättat förslag till Partille kommuns integrationspolicy
Upprättat förslag till Partille kommuns integrationsstrategi
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 103

BESLUT

Fullmäktige upphäver det, genom beslut 2005-06-22 § 68, ärende KS/2000:330 antagna Partille kommuns integrationsplan.

Fullmäktige antar upprättat förslag till Partille kommuns Integrationspolicy att gälla från och med 2019-10-01.

Avgifter för kopior, bevis och registerutdrag m.m.(KS/2019:118)

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2005, § 74, om avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling. Sedan dess har det gjorts omstruktureringar i tryckfrihetsförordningen. Det finns idag också ett behov av att kunna ta betalt för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form. Med anledning av detta har ett förslag, som grundas på den så kallade avgiftsförordningen (SFS 1992:191) som gäller för statliga myndigheter, tagits fram.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-22
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 104

BESLUT

Fullmäktige beslutar följande:

  1. Fullmäktige beslutar att upphäva beslut fattat den 22 juni 2005, § 74, om avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling.
  2. De kommunala nämnderna/förvaltningarna får enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen ta ut avgift för kopior, bevis och registerutdrag med mera i enlighet med avgiftsförordningen.
  3. För handlingar i elektronisk form ska samma avgifter tas ut som för kopior eller utskrifter i pappersform. Om handlingar lämnas ut på annat lagringsmedium än papper får avgift för det lagringsmediet tas ut.
  4. I de fall avgiftsförordningen i övrigt saknar bestämmelser om särskilda avgiftsbelopp, ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar förvaltningens beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).
  5. Kommunstyrelsen får med iakttagande av likställighets- och självkostnadsprincipen, medge avvikelse från avgiftsnormen om det finns särskild anledning ifråga om vissa typer av handlingar eller beställningar.

Antagande av OPF-KL 18 med tillhörande tillämpningsanvisningar (KS/2019:284)

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner och landsting SKL har tagit fram förslag till regelverk som respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina.

Partille kommun har tidigare antagit det nya regelverket kallat OPF-KL, ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda” att gälla från 15 oktober 2014. Tillämpningsanvisningar till dessa beslutades av fullmäktige den 20 november 2018.

SKL presenterade under hösten 2018 en reviderad version kallat OPF-KL18. Utifrån denna har nu föreslagna formulering tagits fram där kommuns egen tolkning och tillämpningsanvisningar finns inarbetade. OPF-KL18 tillämpas från och med den 1 januari 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02
Upprättat förslag till ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)”
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 105

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till ”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)” att tillämpas från och med 1 januari 2019.

Upphandlingspolicy - upphävande, revidering och antagande(KS/2019:297)

Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga av kommunens kommunövergripande styrdokument ska ses över och läggas fram till fullmäktige eller annat beslutande organ i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande.

I detta ärende har kommunens ”Upphandlingspolicy” samt ”Inköps-och upphandlingsstrategi” som reviderats. I de reviderade dokumenten är vissa språkliga och redaktionella korrigeringar gjorda som dock inte innebär några ändringar i sak.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-03
Upprättat förslag till reviderad Upphandlingspolicy
Upprättat förslag till reviderad Inköps- och upphandlingsstrategi
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 106

BESLUT

Fullmäktige upphäver det, genom beslut 2015-06-17, ärende KS/2015:132, antagna ”Upphandlingspolicy”.

Fullmäktige antar upprättat förslag till reviderad ” Upphandlingspolicy” att gälla från och med 2019-09-10.

Upphävande av ekonomipolicy och ekonomistrategi samt fastställande av finans- och placeringspolicy (KS/2019:89)

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens alla kommunövergripande reglementen och policy ska ses över och läggas fram till fullmäktige i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande. Alla dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress varav det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska fastställas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med denna ingress är att synliggöra och att säkerställa dokumentet och dess uppdatering. I detta ärende behandlas kommunens finanspolicy samt placeringspolicy.

Finanspolicy eller placeringspolicy har tidigare inte funnits i Partille kommun utan regler för kommunens finansverksamhet har ingått i kommunens ekonomipolicy och ekonomistrategi. Innehållet i kommunens tidigare ekonomistrategi återfinns i tre olika handlingar; finanspolicyn, placeringspolicyn och i kommunens budgethandling (KS/2019:254).

Syftet med att ändra namnen på handlingarna är att underlätta kommunikation med externa parter där de vanliga benämningarna för dessa dokument är finanspolicy och placeringspolicy. För att underlätta kommunikationen med omvärlden kommer ett avsteg från kommunens ordinarie ordning att frångås, det vill säga att en policy ska följas av en strategi. Den tidigare ekonomipolicyn och ekonomistrategin från 19 maj 2015,§ 53 ärende KS/2015:82 upphävs.

I finanspolicy anges mål och riktlinjer för hur finansverksamheten i Partille kommun ska bedrivas. Med finansverksamhet avser finansiering och likviditetsförvaltning. Dokumentet fastställer även mål och ansvarsområden för finansverksamheten.

I placeringspolicyn anges:

  • Hur kommunens medel skall förvaltas.
  • Tillåten risk vid placering av medlen
  • Hur uppföljning och kontroll av placerings förvaltningen skall ske.
  • Särskilda föreskrifter för pensionsmedelsförvaltningen.
  • Vägledning för förvaltning av donationsstiftelsernas medel som Kommunstyrelsen ansvarar för.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08
Upprättat förslag till Finanspolicy
Upprättat förslag till Placeringspolicy
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-13 § 107

BESLUT

Fullmäktige upphäver den, genom beslut 2015-05-19 § 53 ärende KS/2015:82, antagna Ekonomistrategin och ekonomipolicyn.

Fullmäktige antar upprättade förslag till Finanspolicy samt Placeringspolicy att gälla från och med 2019-09-15.

20 nämndemän till Göteborgs tingsrätt 2020-2023(KS/2018:447)

BESLUT

Fullmäktige väljer följande nämndemän i Göteborgs tingsrätt för tiden 1 januari 2020 - 31 december 2023:

Eva Persson (M)

Maj-Lis Mårtensson (M)

Ingemar Sandahl (M)

Hadar Kronberg (M)

Jörgen Olsen (M)

Leon Raiszade (M)

Turan Aliyev (C)

Vakant plats (C)

Bengt Rundberg (L)

Eva Kristensen (S)

Daniel Dellenmark (S)

Margareta Johansson (S)

Håkan Killius (S)

Marlene Segerson (S)

Birgitta Engvall (V)

Isabel Khan (V)

Cecilia Tvingby (MP)

Flemming Ravn (SD)

Daniel Sernryd (SD)

Kenneth Kullberg (SD)

KD saknar nominering till ledamot i Göteborgs tingsrätt.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige(KS/2018:461)

Linda Jansson (V) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Linda Jansson (V) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige och hänvisar till Länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ny ledamot i fullmäktige för Vänsterpartiet.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i fullmäktige(KS/2018:461)

Bahaddin Ali (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Bahaddin Ali (S) från sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige och hänvisar till Länsstyrelsen om sammanräkning för att utse ny ledamot i fullmäktige för Socialdemokraterna.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden(KS/2018:436)

Bahaddin Ali (S) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Bahaddin Ali (S) från sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden. Fullmäktige väljer ny ledamot i utbildningsnämnden vid nästa sammanträde.

Val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden(KS/2018:438)

Fullmäktige har entledigat Ida Höglund (C) från sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden och beslutade att ny ersättare skulle utses på nästa sammanträde. Centerpartiet nominerar Björn Byström till ny ersättare.

BESLUT

Fullmäktige väljer Björn Byström (C) till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot samt val av ny ledamot i Jonseredsstiftelsens styrelse(KS/2018:456)

Jonseredsstiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse med tio ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade den 10 december 2018, § 146, om val av ledamöter till Jonseredsstiftelsen. Ledmöternas mandatperioden är densamma som gäller för Partille kommunstyrelses ledamöter.

Ledamoten Björn Brorström har anmält att han avslutar sitt uppdrag som ledamot i Jonseredsstiftelsen. Följande person har nominerats företräda övriga högskolor i Västsverige istället för Björn Brorström:

Mats Tinnsten, rektor, Högskolan i Borås

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-07-03

BESLUT

Fullmäktige väljer Mats Tinnsten till ny ledamot för Jonseredsstiftelsens styrelse för tiden till och med 2022 års utgång.

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot samt val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden (KS/2018:437)

Björn Byström (C) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden.

BESLUT

Fullmäktige entledigar Björn Byström (C) från sitt uppdrag som ledamot i bygg- och miljönämnden och väljer Anna Strand © till ny ledamot i bygg- och miljönämnden.

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 4 september 2019, 13:32