Partille kommunfullmäktige sammanträdde tisdag den 22 oktober. Nu kan du läsa snabbreferatet från mötet där det bland annat fattades beslut om nya avgifter vid försäljning av tobaksvaror och fullmäktiges sammanträdestider 2020.

Här hittar du länken till webbsändningen från mötet i kommunfullmäktige.

Mötet inleddes med en kort teaterföreställning av elever från Kulturskolan i Partille och information från kommundirektör Per Bäckström. Ekonomichef Katarina Heglind informerade om kommunens delårsbokslut 2019 och kultur- och fritidsförvaltningens chef Kristina Svensson berättade om kommunens två populära destinationsmål; Jonsereds trädgårdar och Partille arena.

Slutligen informerade ordförande Inger René (M) informerar om att Partille kvinnojour läggs ner efter 38 år. Hon påminde också ledamöterna i kommunfullmäktige om vikten av att i demokratins namn verka för att göra politiken mer synlig, i syfte att minska det ökande avståndet mellan politiken och medborgarna.

Anmälningsärenden

 • Revisionsrapport - Granskning av mottagande i grund- och gymnasiesärskola (KS/2019:468).
 • Revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling (KS/2019:469).
 • Revisionsrapport - Granskning av underhåll och drift avseende kommunens gator och VA-system (KS/2019:470).
 • Vård- och omsorgsnämndens beslut 11 september 2019 § 82 – Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av icke verkställda beslut (VON/2019:98)
 • Social- och arbetsnämndens beslut 17 september 2019 § 79 – Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av icke verkställda beslut (SAN/2019:28)
 • Revisionsrapport – Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019 (KS/2019:514)
 • Länsstyrelsens beslut 16 oktober 2019 avseende ny ledamot samt ny ersättare för ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige (KS/2018:461)
 • Länsstyrelsens beslut 16 oktober 2019 avseende ny ledamot samt ny ersättare för ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige (KS/2018:461).

BESLUT

Fullmäktige antecknar informationen till protokollet.

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Motion ranking ”Sveriges bästa skolkommun” (KS/2019:518)

Fullmäktigeledamot Karin Jaxmark (V) ställer en interpellation till utbildningsnämndens ordförande, Angela Fasth Torstensson (M), angående Lärarförbundets årliga ranking av ”Sveriges bästa skolkommun”. Angela Fasth Torstensson (M) svarar på interpellationen muntligt och genom en skrivelse.

BESLUT

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Fullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Motion Framkomlighet på Landvettervägen (KS/2019:519)

Fullmäktigeledamot Matz Dovstrand (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Marith Hesse (M), angående Framkomlighet på Landvettervägen. Marith Hesse (M) svarar på interpellationen muntligt och genom en skrivelse.

BESLUT

Fullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.
Fullmäktige lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

Övriga ärenden

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (KS/2019:386)

Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2015, § 85, att placera ansvaret för tillsyn och
handläggning enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel på bygg- och miljönämnden. Kommunfullmäktige fastställde ” Taxa för Partille kommuns arbete enligt Alkohollagen (2010:1622), Tobakslagen (1993:581) och Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel” den 12 december 2017, § 113.

Det här ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019. Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från 12 augusti 2019
Bygg- och miljönämndens beslut från 26 augusti 2019 § 53
Kommunstyrelsens beslut från 2 oktober 2019 § 125

BESLUT

 1. Fullmäktige fastställer upprättat föreslag till ”Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och liknande produkter”.
 2. Fullmäktige beslutar att avgifterna ska gälla från och med den 1 november 2019.
 3. Fullmäktige beslutar att bygg- och miljönämnden årligen får besluta att höja de antagna avgifterna med den procentsatsen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som gäller för den 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas upp till närmaste hundratal.

 

Upphävande av "Risk- och sårbarhetsanalys 2015–2018" och antagande av reviderad "Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022 (KS/2019:425)

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens alla kommunövergripande styrdokument ska ses över och läggas fram till fullmäktige eller annat beslutande organ i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande.

Alla dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress där det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska beslutas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med ingressen är att göra det tydligt när och av vem som dokumentet ska uppdateras. I detta ärende behandlas kommunens ”Risk- och sårbarhetsanalys”.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknade 2018 en överenskommelse om kommunernas krisberedskap. Överenskommelsen gäller för åren 2019–2022. Överenskommelsen reglerar ersättningen för de uppgifter som kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommelsen innehåller målbeskrivningar för hur uppgifterna ska genomföras. Dessutom finns riktlinjer för hur verksamhet och ersättning ska följas upp. I överenskommelsen står det att kommunerna, under första året av mandatperioden, ska upprätta en risk och sårbarhetsanalys för kommunens samhällsviktiga verksamheter.

Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller:
En arbetsbeskrivning av åtgärder under mandatperioden för att reducera/ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från den 28 augusti 2019
Upprättat förslag till ”Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022”
Kommunstyrelsens beslut från 2 oktober 2019, § 126

BESLUT

Fullmäktige upphäver den tidigare antagna ”Risk- och sårbarhetsanalys 2015”.

Fullmäktige antar förslaget till reviderad ”Risk- och sårbarhetsanalys 2019–2022” som ska gälla från och med 31 oktober 2019.

 

Ändring av Detaljplan för Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847) samt Stadsplan Skolområde norr om Gamla Kronvägen (256) – antagande (KS/2018:337)

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring av Detaljplan för Partille 2:14 med flera gymnasieområdet (847) samt Stadsplan skolområde norr om Gamla Kronvägen (256). Syftet med planändringarna är att möjliggöra cirka 30 bostäder i ett flerbostadshus med nyskapande estetisk utformning samt med god koppling till omgivande bebyggelse och stadspark.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner granskningsutlåtande avseende ändring av Detaljplan för Partille 2:14 med flera gymnasieområdet (847) samt Stadsplan skolområde norr om Gamla Kronvägen (256) och vidare att fullmäktige antar ändring av Detaljplan för Partille 2:14 med flera gymnasieområdet (847) samt Stadsplan skolområde norr om Gamla Kronvägen (256).

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse från 27 augusti 2019
Granskningsutlåtande, från 27 augusti 2019
Plankarta, Ändring av Stadsplan Skolområde norr om g:a Kronvägen (256),
från 27 augusti 2019
Plankarta, Ändring av Detaljplan Partille 2:14 m.fl. Gymnasieområdet (847),
från 27 augusti 2019
Ändring av planbeskrivning, från 27 augusti 2019
Behovsbedömning, 28 maj 2019
Bedömning om naturvärden, rapport 2019:244
PM Geoteknik, Sweco, 7 juli 2016
PM dagvattenhantering, 14 september 2012
Bullerutredning, 22 november 2017
Solstudie, 5 december 2017
Kommunstyrelsens beslut från 2 oktober 2019 § 129

BESLUT

Fullmäktige antar ändring av Detaljplan för Partille 2:14 med flera gymnasieområdet (847) samt Stadsplan skolområde norr om Gamla Kronvägen (256).

 

Revidering och antagande av arbetsordning för fullmäktige och reglementen för Partille kommuns styrelse och nämnder (KS/2018:506)

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens alla kommunövergripande styrdokument ska ses över och läggas fram till fullmäktige eller annat beslutande organ i början av varje mandatperiod för eventuell revidering och fastställande.

Alla dessa dokument har en enhetlig utformning med en inrutad ingress där det ska framgå när dokumentet antagits, när det ska beslutas på nytt samt vilken förvaltning som är ansvarig för att dokumentet är uppdaterat. Syftet med ingressen är att göra det tydligt när och av vem som dokumentet ska uppdateras. I detta ärende behandlas Arbetsordning för fullmäktige och reglementen för Partille kommuns styrelse och nämnder.

Partille kommun har sedan 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Mölndal, Härryda och Kungsbacka. Reglemente för denna gemensamma nämnd beslutades av fullmäktige den 27 februari 2018, ärende KS/2017:605, och omfattas därför inte av den här revideringen.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse från 25 april 2019
Upprättade förslag till:

 • Arbetsordning för fullmäktige
 • Reglemente för valnämnden
 • Reglemente för kommunstyrelsen
 • Reglemente för bygg- och miljönämnden
 • Reglemente för social- och arbetsnämnden
 • Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
 • Reglemente för utbildningsnämnden
 • Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Kommunstyrelsens beslut från 2 oktober 2019 § 133

BESLUT

Fullmäktige upphäver den tidigare antagna ”Arbetsordning för fullmäktige och reglementen för Partille kommuns styrelse och nämnder”.

Fullmäktige antar nedanstående förslag avseende arbetsordning och reglementen som ska börja gälla från och med 1 november 2019:

 1. Arbetsordning för fullmäktige
 2. Reglemente för valnämnden
 3. Reglemente för kommunstyrelsen
 4. Reglemente för bygg- och miljönämnden
 5. Reglemente för social- och arbetsnämnden
 6. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
 7. Reglemente för utbildningsnämnden
 8. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

 

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020 (KS/2019:267)

Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2019, § 134 om sammanträdesdagar år 2020 för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott och beslutade samtidigt om förslag till sammanträdesdagar för fullmäktige. Sammanträdesdagarna är som huvudregel planerade till tisdagar men vid några tillfällen är sammanträdet förlagt till annan dag för att inte kollidera med annat sammanträde, så som exempelvis Västra Götalandsregionens fullmäktigesammanträden.

Fullmäktiges (KF) sammanträden börjar som regel klockan 18.30, förutom i samband med budgetsammanträdet den 2 juni då sammanträdet börjar klockan 16.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse från 16 september 2019
Kommunstyrelsens beslut från 2 oktober 2019 § 134

BESLUT

Fullmäktige antar upprättat förslag till sammanträdestider 2020 enligt nedan:

Fullmäktige sammanträder (undantaget den 2 juni) kl. 18:30 följande datum:
5 februari (onsdag)
3 mars
31 mars
5 maj
2 juni (kl. 16:00)
1 september
29 september
20 oktober
17 november
15 december

Fullmäktiges ordförande har rätt att besluta om annan tidpunkt för sammanträde.

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 23 oktober 2019, 11:13