Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från en persons konto till en utvald betalningsmottagare exempelvis kommunen. För att kunna betala via Autogiro, måste den som betalar lämna sitt medgivande.

Det tar cirka tre veckor att ansluta sig till Autogiro. Autogirot är aktivt när det står Makulerad eller Betalas via autogiro på din räkning från oss.

Medgivande till betalning via Autogiro

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto till en utvald betalningsmottagare. För att kunna betala via Autogiro, måste betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får göra uttag från betalarens konto.

Betalaren, medger att betalningsmottagaren får göra uttag, via Autogiro från angivet bankkonto på en viss dag, förfallodagen. Uttag belastar betalarens konto enligt kontoförande banks regler. Betalaren kan när som helst återkalla sitt medgivande, flytta medgivandet till annat konto eller till en annan bankleverantör.

Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av kommunen och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att det finns täckning på kontot på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Betalaren har rätt att stoppa en betalning

Om betalaren vill stoppa en betalning så ska hen kontakta antingen betalningsmottagaren eller sin bank senast två bankdagar* före förfallodatum. Om betalaren istället vill stoppa samtliga framtida betalningar måste betalaren återkalla medgivandet.

Avsluta anslutning till autogiro

Betalaren återkallar medgivande

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin bank. Meddelande om återkallelse av medgivandet ska, för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara kommunen eller betalarens bank tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen.

Kommunen avslutar betalarens anslutningen till Autogiro

Kommunen har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att kommunen underrättat betalaren om detta. Kommunen har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft täckning på kontot på förfallodagen, om det konto som medgivandet avser avslutats eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör vara ansluten till Autogiro.

* Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.