Partille kommun har en relativ låg brottslighet, trots närheten till Göteborg. Men ingen brottslighet är acceptabel. Vi kan alla drabbas och ett förebyggande arbete behövs för framtiden.

Brottsförebyggande arbete

Alla kan medverka till att göra Partille kommun till en plats där alla som bor och verkar känner sig trygga. Det handlar om brottsförebyggande arbete; om att vara smart och medveten och om att samverka. Detta engagemang är mer än polisens angelägenhet – det är allas ansvar. Genom samarbete kan vi bättre mobilisera krafter för att minska och förebygga brottsligheten i Partille.

Partilles kommun vill tillsammans med dig arbeta för en kommun där alla känner sig delaktiga i det trygghetsskapande arbetet – polis, skola, socialtjänst, föreningar, näringsliv, bostadsbolag, politiker, föräldrar, du och jag.

Trygghetsvandringar i Partille 

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. I gruppen ingår vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis.

Att trygghetsvandra handlar inte bara om trygghet och säkerhet. Själva samtalet, där olika synpunkter och erfarenheter kommer fram och får stötas och blötas, är minst lika viktigt. Det stärker och utvecklar den lokala demokratin. En av grundstenarna i en trygghetsvandring är att olika gruppers erfarenheter tas tillvara.

Vad är en Trygghetsvandring?

Trygghetsvandring som metod utvecklades i Göteborg och har sedan dess spritts över Sverige och till andra länder. Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om det och att denna kunskap är viktig att ta tillvara.

I en trygghetsvandring ges också möjlighet till att fördjupa det demokratiska samtalet mellan medborgare och representanter för samhällets offentliga instanser. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen ingår att ta fram förslag på lösningar, och trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.

Få med alla berörda

Vid en trygghetsvandring är det viktigt att se till att alla berörda i ett område involveras, vilket ställer krav på att den som samordnar vandringen är medveten om vilka som är med och vilka frågor som lyfts upp. Det kan vara bra att reflektera över dem som inte är med, för att veta vilkas röster som inte blir hörda.

Det kan handla om unga, gamla eller andra grupper som inte är representerade. För brottsförebyggare och andra anställda i kommunen ger trygghetsvandringen en bra bild av hur de boende uppfattar sitt område och ett bra underlag för den brottsförebyggande planeringen. Bara kontakten med de boende är i sig ett viktigt steg i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Tidigare Trygghetsvandringar

2007 – Anneberg

2008 – Partille centrum

2011 – Ugglums skola

2012 – Lillegårdsskolan, Oxledsskolan, Björndammens skola, 

2014 – Skulltorps skola

Trygghet i hemmet

När olika former av våld förekommer i en familj påverkas alla familjemedlemmar på olika sätt. Därför är det viktigt att alla i familjen får möjlighet att tala om sina upplevelser utifrån sitt perspektiv. Det är viktigt att få hjälp att bearbeta det som har hänt och hitta strategier för att förhindra att det händer igen. Mer information finns inom områdena Stöd & omsorg, samt Barn & utbildning.