Vid stora olyckor och andra svåra påfrestningar ska kommunen se till att allt fungerar så normalt som möjligt. Kommunen ska tillgodose befolkningens behov av sjukvård, skydd, räddningstjänst, vatten, livsmedel, el, omsorg, utbildning och information. Hur detta ska ske definieras i kommunens plan för krishantering.

Krisberedskap

Kommunens krisledning ska vid extraordinär händelse omedelbart (inom en timme) leda och samordna den kommunala verksamheten. För att detta ska fungera finns det särskilda organisationer för både politiker och tjänstemän. Det finns också alla dagar på året jourhavande personal om något skulle inträffa.

Information vid kris

Vid större krissituationer får kommunens webbplats en ny startsida där all information om krisen visas på ett överskådligt och tydligt sätt. Alla invånare ska lätt kunna få all information.

Webbplatsen är den plats där all information om krisen kommer att samlas men för att nå ut med viktig information och bjuda in till kommunikation i kriser använder kommunen sig av alla sina etablerade kanaler både externt och internt. Detta innebär täta kontakter med media, uppdateringar i sociala medier, SMS-information, nyhetsbrev med mera.

Informationen uppdateras regelbundet även om det innebär att berätta att det vid det givna tillfället inte finns mer information. I vissa fall kan det även bli aktuellt med lappar som sätts upp på strategiska platser runt om i kommunen. Kommunen startar vid kris även en upplysningscentral för att hantera alla informationsfrågor.

SMS-avisering

Om det blir avbrott i någon av de tjänster som har stor påverkan på din vardag, är det viktigt att du så snabbt som möjligt får information om detta.

I Partille använder vi oss av ett sms-utskick för att nå ut med information till våra kunder. Är du skriven på en adress i Partille och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress så kommer du automatiskt att få våra SMS-utskick. Det går att lägga till tjänsten till andra telefoner, till exempel om du har skyddat nummer eller oregistrerat kontantkort, äger fritidshus eller har en kommersiell fastighet i kommunen.

Om du vill att något av dina abonnemang, som exempelvis ditt barns mobilnummer ska undantas från SMS-utskicken, så kan du avregistrera dessa själv.

Kommunens krisorganisation 

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden är ett utskott under kommunstyrelsen som har i uppgift att fullgöra kommunens uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Den består alltså av demokratiskt valda politiker. Krisledningsnämnden ska kunna träda i tjänst senast fyra timmar efter kallelse från krisledningsgruppen.

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen består av kommunchefen, säkerhetschefen, stabscheferna och samtliga förvaltningschefer. Krisledningsgruppen leder och samordnar de kommunala insatser som krävs.

Posomgruppen – krisgrupp i Partille

Om det behövs kan kommunens krisgrupp, Posomgruppen kallas in. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande och medlemmarna är alla kommunanställda som på olika sätt är vana att hantera kriser i sin dagliga verksamhet. Mer om Posomgruppen hittar du längre ned på sidan.

Brottsförebyggande arbete

Partille kommun har en relativ låg brottslighet, trots närheten till Göteborg. Men ingen brottslighet är acceptabel. Alla kan drabbas. Därför vill Partilles kommun tillsammans med invånarna arbeta för en kommun där alla känner sig delaktiga i det trygghetsskapande arbetet – polis, skola, socialtjänst, föreningar, näringsliv, bostadsbolag, politiker, föräldrar – alla. Ett exempel på återkommande brottsförebyggande arbete är trygghetsvandringar, Mer om kommunens brottsförebyggande arbete hittar du här.

Oförutsedda väderhändelser och naturolyckor

Skogsbrand, översvämning, stormar samt ras och skred är företeelser som vi i Sverige normalt förknippar med naturolyckor. Följ uppdateringar av väderläget på smhi.se och läs mer om hur du kan skydda dig på msb.se (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Läs även om skredrisk i Partille och fastighetsägares ansvar för bebyggelse och för att säkerställa erforderlig markstabilitet.

För dig som vill veta mer

Posomgruppen

Kommunens krisgrupp, Posom, är sammansatt av kommunanställda som på olika sätt är vana att hantera kriser i sin dagliga verksamhet. Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande och kan snabbt kallas in när det finns behov.

Posom är ett vanligt arbetssätt inom den psykosociala krisberedskap som kommuner använder sig av. Gruppens uppgift är att i nära anslutning till en större olycka eller katastrof ge stöd och hjälp till de drabbade.

Hjälpen kan vara av praktisk natur, till exempel tillfälligt tak över huvudet, mat och kläder, men är framförallt inriktad på att ge ett psykologiskt stöd. Erfarenheten visar att människor som drabbas eller berörs av en större olycka eller katastrof löper risk att på sikt utveckla psykisk ohälsa. Det kan därför vara viktigt att i ett tidigt skede få stöd och hjälp att bearbeta det som hänt för att kunna gå vidare i livet.

Då rycker Posomgruppen ut

Räddningstjänsten är de som alltid först rycker ut till en olycksplats och gör den första akuta hjälpinsatsen. Därefter kan man kalla in kommunens Posomgrupp. Beslut om Posomgruppen skall rycka ut tas av Räddningstjänsten, kommunens krisledningsgrupp eller Posomgruppens egen ledning.

Erfaren personal

De personer som ingår i Posomgruppen och finns i beredskap är alla anställda i kommunen och är i sina ordinarie arbeten vana att möta människor i kris. Till exempel ingår psykologer, sjuksköterskor och socionomer. Genom ett nära samarbete med Svenska kyrkan finns också präster och diakoner inom Posomorganisationen.

Riskanalyser

Kommunen arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, för att kartlägga och förebygga risker inom kommunens gränser. Detta arbete drivs av kommunens säkerhetssamordnare och innebär att man identifierar vilka risker som föreligger och vilka åtgärder som krävs för att förebygga och motverka dessa risker. Exempel på scenarion som kommunens RSA tar upp är översvämning av Säveån, strömavbrott, samt spridning av virus och vid en pandemi.