Det här är Partille kommuns officiella anslagstavla. Här publicerar vi tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden och när kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll är justerade. Anslagstavlan innehåller också tillkännagivanden, kungörelser och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska finnas här.

På anslagstavlan lämnas också upplysningar om hur kommunala beslut överklagas enligt 13 kapitel i kommunallagen. Längre ner på den här sidan kan du läsa om hur du som kommunmedlem gör en sådan överklagan. 

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Från den dag det på anslagstavlan tillkännages att ett protokollet har justerats har kommunmedlemmar möjlighet att inom tre veckor överklaga de beslut som förts in i protokollet. 

Via den här länken kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll, kallelser och mötestider.

Tillkännagivande av fullmäktiges sammanträd

Inget aktuellt tillkännagivande

Tillkännagivande av justerade protokoll (godkänt och underskrivet)

Inga aktuella tillkännagivanden

Tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte anmäls till nämnd

Inget aktuellt just nu.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Inget aktuellt just nu.

Överklagande av beslut - laglighetsprövning

Kommunala beslut kan överklagas enligt 13 kapitel i kommunallagen (så kallad laglighetsprövning). Domstolen prövar då om beslutet är lagligt eller inte, men någon lämplighetsprövning sker inte. Vid laglighetsprövning kan domstolen endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Följden av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Kommunala beslut fattas ofta utifrån bestämmelser i andra lagar och författningar än kommunallagens. När ett sådant beslut fattats, och det i den lagen eller författningen finns särskilda bestämmelser om överklagande, gäller de bestämmelserna i stället för överklagandebestämmelserna i 13 kapitel kommunallagen (så kallat förvaltningsbesvär). Vid förvaltningsbesvär kan även beslutets lämplighet prövas.

Laglighetsprövning - vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga, det vill säga de som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen.

Skriftligt och inom tre veckor

Överklagande ska ske skriftligt och skickas direkt till: 

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

För att överklagandet ska kunna prövas ska det ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

Då kan ett överklagat beslut upphävas

Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  1. det inte har kommit till på lagligt sätt
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det eller 
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Om ett fel har saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare inträffade förhållanden. Vid prövningen av överklagandet får inte beaktas andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.

Viktigt att komma ihåg vid överklagande

Ange i överklagandet vilket beslut som du överklagar, uppge ditt namn, personnummer och postadress samt tala om varför du anser att beslutet är oriktigt. Underteckna också överklagandet.

Vill du veta mer?

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till Partille kundcenter.