Du har ansvar för säkerheten utmed din tomt. Se till att dina växter inte skymmer sikten och skapar olyckor. Och blomlådor på gatan kan minska hastigheten. Om du sökt tillstånd.

Klipp häcken!

Du som fastighetsägare är enligt Plan- och bygglagen skyldig att sköta din tomt så att olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer samt att risken för olycksfall begränsas. Varje år skadas människor för att sikten är skymd i korsningar.
Vi vill därför uppmuntra dig som fastighetsägare att medverka till att öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde. Genom några enkla åtgärder före och under sommaren kan du rädda liv. Extra viktigt är det om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg, gata eller om din tomt gränsar till en skolväg.  
Redan vid plantering av träd och buskar är det viktigt att föreställa sig hur de kommer att växa och placera dem på tillräckligt långt avstånd från vägen. Som regel bör stora buskar och träd planteras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör planteras minst sextio centimeter innanför tomtgräns.
Nedan finns rekommendationer för hur du kan bidra till att öka trafiksäkerheten i ditt bostadsområde. Mer information finns också i broschyren Klipp häcken!.

Du som har utfart mot gata

Du som har en utfart mot gatan bör se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har tomt intill en gata

Din häck och dina buskar bör växa inom din egen tomtgräns. Om du har buskar eller träd som sträcker sig över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Blomlådor

Om du som boende upplever att hastigheten på din gata är för hög kan du få tillåtelse av kommunen att ställa ut blomlådor. Blomlådor är ett försöksprojekt som pågår ett år i taget med syfte att minska bilarnas hastighet på gatan.

Tillstånd

För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd från Samhällsbyggnadskontoret, som gör en bedömning om lämplighet på aktuell gata. De boende på gatan måste vara överens om behovet av blomlådor för att tillstånd ska ges. Läs mer i informationsbladet om utplacering av blomlådor.

Kontaktperson mot kommunen

En ansvarig kontaktperson utses som sköter kontakten med kommunen och ansvarar för blomlådorna.

Bekostas av boende

De boende bekostar och bygger själva blomlådorna enligt ritning. Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller reflexer samt bestämmer placeringen av blomlådorna i samråd med de boende.

15 maj till 31 oktober

Lådorna placeras ut efter genomförd vårstädning (senast 15 maj) och tas bort från gata senast 31 oktober.