Att cykla är bra för både dig, din hälsa och miljön. Vi arbetar för att det ska gå snabbt och vara säkert att ta sig fram på två hjul i Partille kommun genom att underhålla det befintliga cykelvägnätet och planera för utbyggnad av nätet där nya bostadsområden ska byggas.

Att välja att cykla eller att gå vid resor som är kortare än två kilometer, istället för att ta bilen, innebär storvinst för miljön. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer och svarar för en stor del av den totala mängden avgasutsläpp. När du cyklar får du dessutom motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Väl utbyggt gång- och cykelvägnät

I Partille finns ett väl utbyggt och fungerande gång- och cykelvägnät på cirka tio mil vilket gör att du snabbt kan ta dig mellan olika delar av kommunen. På bara trettio minuter tar du dig lätt sju kilometer. De flesta cykelvägarna i Partille har vägvisning vilket hjälper dig att hitta inom kommunen samt till och från närliggande kommuner.

Partille kommuns ambition är att skapa ett nät som uppfyller invånarnas behov när det gäller att gå eller cykla till skola, arbetsplatser, service och fritidsaktiviteter. I samband med större väg- och beläggningsarbeten ser vi över och genomför vid behov åtgärder i det befintliga kommunala gång- och cykelnätet. På så sätt hushållar vi både med vår tid och med skattepengarna. Vid planläggning av nya områden tar vi alltid med gång- och cykelvägar i beräkningen och strävar efter att hitta den bästa lösningen.

Hitta rätt med cykelreseplaneraren

Är du osäker på hur du ska cykla i Partille? Med hjälp av cykelreseplaneraren kan du se din rutt och beräkna restiden för din cykelfärd. Du kan även få information om höjdkurvor och kaloriåtgång.

Här kan du ställa cykeln

Så länge det inte finns vägmärken som säger annat får du parkera din cykel i stort sett var du vill. Men parkera din cykel så att den inte står i vägen för andra trafikanter eller på en plats där den gör det svårt för synskadade och rörelsehindrade att ta sig fram. Använd cykelställ om det är möjligt. Då har du även bättre möjligheter att låsa fast den.

På Partillekartan är cykelvägar och cykelparkeringar i kommunens utmärkta. Kartan är gratis. Du kan beställa den genom vårt kundcenter. Du kan också hämta den i kommunhusets på Gamla Kronvägen 34 eller i Kulturum på Gamla Kronvägen 56.