Samhällsbyggnadskontoret är förberedda för att ge kommunens invånare bra service när det gäller vinterväghållningen. Vinterväghållningen genomförs i egen regi och med hjälp av upphandlade entreprenörer.

Väder- och vägförhållanden avgör insatser

Kommunen har riktlinjer för vinterväghållningen och när olika halk- och snöbekämpande åtgärder sätts in. Arbetsledaren i beredskap avgör åtgärderna till exempel beroende på SMHI:s väderprognoser, faktisk väderlek, väg- och lufttemperaturer, vindförhållanden och typ av snö som faller.

Ett normalt år genomför vi mellan 20–30 halkbekämpningar och 5–6 plogningar av det kommunala vägnätet. Vi använder oss av miljöanpassade snöröjningsmaskiner i stor utsträckning. Cirka 600 ton salt och 500–600 ton flis används för att säkra vägarna. Vi försöker minska på mängden salt när vi halkbekämpar, dels genom att hellre sprida en blandning av salt och vatten på vägarna istället för rent salt och dels genom att använda flis istället när det går. När det är riktigt kallt, det vill säga vid temperaturer lägre än -10 grader Celsius, biter dessutom inte saltet. Då är vi helt hänvisade till flis.

Kommunala huvudvägnätet prioriteras

När vi halkbekämpar och snöröjer ser vi i första hand till att utryckningsfordon och bussar kan komma fram i det kommunala huvudvägnätet. Halk- och snöbekämpningen i Partille görs genom prioriteringar utifrån följande premisser:

  • Bussgator, huvudstråk för trafik och branta bostadsgator är prioriterade och ambitionen är att dessa ska vara fria från is och snö 6 inom sex timmar efter att nederbörden upphört.
  • Gator och vägar som trafikeras av 1500–6000 fordon per dygn bör vara halksäkrade och snöröjda inom 12 timmar efter att nederbörden upphört.
  • För lokalgator gäller att de bör vara fria från snö på den större delen av vägbanan inom 10-16 timmar efter att nederbörden upphört. Orsakar nederbörden svår halka är ambitionen att vägbanorna ska vara halkbekämpad inom 12 timmar efter att nederbörden upphört.
  • Ambitionen är att gång- och cykelvägar ska halkbekämpas inom 8 timmar. Vidare ska gång- och cykelvägarna ska vara fria från snö inom 8 timmar efter nederbörd som motsvarar 4 centimeters snödjup dagtid på vardagar och efter nederbörd som motsvarar 10 centimeters snödjup på övrig tid och på helger.

Fastighetsägare ansvarar för egen mark

Fastighetsägare ansvarar för underhåll på den mark de ansvarar för. Det gäller både privata och kommersiella fastighetsägare. Till exempel ansvarar Partille kommun inte för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av Partillebos bostadsområden eller av gator, gång- och cykelvägar som hålls av lokala bostadsrättsföreningar.

Underlätta för salt- och plogbilarna

Som fastighetsägare ska du hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Läs mer om ansvarsbestämmelserna i kommunens Åläggande om gångbanerenhållning för fastighetsinnehavare. Läs gärna även mer om kraven på att hålla undan växtlighet från gator, gång- och cykelvägar i skriften Klipp häcken.

Hämta flis gratis i Brodalen

Fastighetsägare är även välkomna att hämta en flis- och saltblandning vid vändzonen utanför samhällsbyggnadskontorets förråd på Brodalsvägen 17. Flisen kommer att finnas på plats under vecka 46.

De gröna sandlådorna som står utplacerade längs vägar runt om i kommunen är också påfyllda för snabb halkbekämpning på vägarna.

Viktigare att komma fram än att vara i tid

Under årets kallare och mörkare period vill vi även uppmana våra trafikanter att ta det varligt i trafiken. Anpassa farten efter väg- och väderförhållandena: Ha ljus på cykeln och reflexer på kläderna när du rör dig ute. Tänk även på att byta till vinterdäck på bilen. Det är tillåtet att använda dubbdäck från den 1 oktober. Och ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december till den 31 mars om det är vinterväglag.

Lämna synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på vinterväghållningen och övriga gatudriftfrågor via vår  e-tjänst för felanmälan eller via Partille kundcenter. För akuta ärenden, till exempel när din bli har blivit inplogad eller incidenter till följd av svår väderlek som innebär risker för människor eller innebär stor materiell skada, ring vår jour alla dagar, klockan 16-08. Telefon 031-792 10 35.

Om du har synpunkter om E20, Landvettervägen och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, ber vi dig istället att höra av dig direkt till Trafikverkets kundtjänst. Läs gärna även mer om hur Trafikverket sköter sina vägar.