Ren och snygg miljö som skapar trivsel och minskar risken för farliga situationer i trafiken. Det är målsättningen för renhållningsarbetet i Partille kommun. Men du som bor här måste också bidra.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för renhållning och sopning av kommunens gator. Kommunen har ansvaret för renhållning på majoriteten av de 250 kilometer vägar och gator som finns inom kommunen. Undantaget är E20, Landvettervägen och de tre trafikmoten som Trafikverket ansvarar för, samt runt 8 kilometer enskilda vägar som har andra väghållare.

Rent, snyggt och säkert

Målet med renhållning är en trivsam och ren miljö samt att motverka trafikfarliga situationer. Städningen ligger ute på entreprenad och sker en halvmeter utanför inre och yttre körbana, refuger på vägrenar samt sandtrianglar som bildas i vägskäl. På våren ska städning och upptagning av grus vara färdigt i maj, det gäller för både gator och gång- eller cykelbanor.

Vid fastigheter ansvarar ägaren

Som fastighetsägare har du ansvar för renhållning av gångbanor i anslutning till din tomt. Du ansvarar för att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana.