Du behöver ansöka om bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller vid en väsentlig ändring på någon byggnad.

Mer om vad som kräver en ansökan kan du läsa om på Bygga nytt, ändra & riva.

Hur lång är handläggningstiden?

För att vi ska kunna handlägga din ansökan måste ärendet vara komplett med alla nödvändiga handlingar. Läs därför noga igenom vilka handlingar som behöver lämnas in i samband med din ansökan. När ditt ärende är komplett får du ett brev med en bekräftelse.

Från det att ärendet är komplett har vi tio veckor på oss att handlägga en ansökan. Behövs mer ytterligare utredning har vi möjlighet att förlänga tiden med tio veckor. När bygg- och miljönämnden tagit beslut i ärendet får du besked om detta med brev.

Vad kostar det?

Kostnaden beror på hur stort bygget är och vilken handläggning ärendet kräver. I kommunens bygglovtaxa kan du läsa mer om hur vi beräknar våra kostnader. Avgift tas ut även om ansökan avslås, avvisas, återtas eller avgörs i befintligt skick. Ytterligare kostnader kan tillkomma. Till exempel för husutsättning, lägeskontroll, nybyggnadskarta med mera.

Ofullständig ansökan

Om ansökan är ofullständig, kan bygg- och miljönämnden kräva att sökanden kompletterar den inom en viss tid. Om föreläggandet inte följs, har bygg- och miljönämnden möjlighet att avvisa ansökan eller att avgöra ärendet i befintligt skick. Sökanden debiteras för den arbetstid lagts på ärendet.

Ritningar

Alla ritningar ska vara i A3 format och ha följande skala:

  • Situationsplan 1:400
  • Planritning 1:100
  • Fasadritning 1:100
  • Sektionsritning 1:100

Har du inte ritningarna digitalt går det bra att skicka dom med posten. Även då ska ritningarna vara enligt angivna skala.