Om en dator behöver repareras är det vår målsättning att i första hand få datorn lagad på garantin, i andra hand att det hanteras som ett försäkringsärende. Om ärendet inte täcks av garantin måste vi omregistrera ärendet från garanti till försäkringsärende. Om så sker
kontaktas eleven (om denne är myndig) alternativt vårdnadshavaren på den e-postadress som anges i felanmälan.
Självrisken är 500 kronor.

Inlämning/utlämning

Så snart en felanmälan är gjord lämnas datorn till skolans resursperson. Det är också här man hämtar ut datorn så snart den är reparerad. Meddelande om att en dator är redo att hämtas skickas via sms till eleven. Om eleven inte är myndig skickas även ett e-postmeddelande till vårdnadshavaren.