Partille kommuns vattentjänster innebär att vi levererar ditt dricksvatten och tar hand om ditt avloppsvatten. Här kan du läsa mer om vårt vatten, vattenkvalitet, vattenmätare, VA-taxan och vad som krävs för att få ansluta till kommunens VA-nät.

Kommunens dricksvatten

Partille kommun har mjukt vatten av mycket god kvalitet. Vattnets pH är cirka 8. Till största delen producerar vi vårt dricksvatten själva. Vi köper även en del dricksvatten från Göteborg. Vi tar vårt råvatten från Kåsjön och renar det i vårt nya vattenverk med en mycket avancerad reningsanläggning. Bland annat med nanofilter och UV-ljus som ger högre vattensäkerhet och ökad kapacitet. Läs mer om vattenverket och följ vattnets väg från Kåsjön till ditt dricksglas.

Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen

Vårt vatten uppfyller de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer på dricksvatten för hushållsändamål. Vattenkvaliteten kontrolleras dagligen vid vattenverket. Dessutom sänds flera vattenprov per månad, från vattenverk, ledningsnät och hemma hos abonnenter, in för analys vid ackrediterat laboratorium. Proverna tas enligt ett kontrollprogram godkänt av tillsynsmyndigheten. Läs mer om våra vattenkontroller här.

Avgifter för vatten och avlopp

Avgifterna för vatten och avlopp baseras på Partille kommuns VA-taxa som antagits av kommunfullmäktige. Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift betalas när kommunen dragit fram servisledningar till fastigheten och upprättat en så kallad förbindelsepunkt samt informerat om detta.

Brukningsavgift betalar du för en bebyggd fastighet som är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Brukningsavgiften består av en fast årlig avgift för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt en rörlig avgift som baseras på din vattenförbrukning. Nuvarande brukningsavgift för dricksvatten och spillvattenhantering är 30,88 kronor per kubikmeter. Priset är inklusive moms.

Försenad eller utebliven betalning

Betalas inte fakturan för VA i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Om betalningen fortfarande uteblir kan vattnet stängas av.

Avgiftsfinansierad verksamheter

VA-tjänsterna finansieras helt av VA-kollektivet genom att avgifter tas ut för varje tjänst. VA-kollektivet utgörs av de hushåll och verksamheter som är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät. Principen med avgiftsfinansiering gäller även för avfallshantering.

Utgångspunkten är att avgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för vatten- och avfallshanteringen. Intäkterna får dock inte överstiga nödvändiga kostnader enligt den så kallade självkostnadsprincipen i kommunallagen (1991:900, 8 kap. 3c §).

E-tjänst för vatten- och renhållningstjänster

Via e-tjänsten du information om och kan administrera de vatten- och renhållningstjänster som du abonnerar på.

E-tjänsten kan användas av:

 • Privatpersoner med vatten- och/eller renhållningsabonnemang.
 • Personer med fullmakt från bostadsrättsförening eller företag.

Genom att logga in på e-tjänsten kan du:

 • Se vilka abonnemang som är registrerade på din anläggning och vad de kostar per år.
 • Se obetalda och betalda fakturor för dina vatten- och renhållningstjänster.
 • Se när nästa ordinarie avfallstömning är planerad att ske. Information om ändrade sophämtningsdagar för hushållsavfall i Partille hittar du däremot på sidan partille.se/andradhamtning.
 • Registrera vattenmätarställning och se historik för din vattenmätare. Klicka här för att läsa hur du registrerar din vattenmätarställning.

Räkneexempel VA-taxa

Räkneexempel för "Typhus A"

Exemplet avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med toalett, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta: 150 kvadratmeter, inklusive garage 15 kvadratmeter, tomtyta: 800 kvadratmeter. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)

Engångsavgift för framdragning av servisledningar och upprättande av förbindelsepunkter för ändamålen vattenförsörjning (V), spillvattenavlopp (S) och dag- och dränvattenavlopp (D).

 • Servisavgift V, S och D (storlek 1): 90770 kronor
 • Tomtyteavgift V, S och D: 41360 kronor
 • Byggnadsyteavgift V och S : 15540 kronor

Summa avgifter: 147670 kronor
Summa avgifter, inklusive moms: 184588 kronor

Brukningsavgifter

Fast avgift per år för mätarställe och förbindelsepunkt för ändamålen vattenförsörjning (V), spillvattenavlopp (S), dag- och dränvattenavlopp (D)
från fastighet.

 • Fast avgift för V, S och D: 1 230 kronor
 • Förbrukningsavgift 150 kubikmeter vatten per år: 3 705 kronor

Summa avgifter: 4 935 kronor
Summa avgifter, inklusive moms: 6 169 kronor per år

Räkneexempel för "Typhus B"

Exemplet avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Antal lägenheter: 15 , våningsyta: 1 000 kvadratmeter , tomtyta: 800 kvadratmeter, vattenförbrukning: 2 000 kubikmeter per år.

Anläggningsavgift (anslutningsavgift)

Engångsavgift för framdragning av servisledningar och upprättande av förbindelsepunkter för ändamålen vattenförsörjning (V), spillvattenavlopp (S) och dag- och dränvattenavlopp (D).

 • Servisavgift V, S och D (storlek 2): 116480 kronor
 • Tomtyteavgift V, S och D: 41360 kronor
 • Byggnadsyteavgift V och S: 103 600 kronor

Summa avgifter: 261440 kronor
Summa avgifter, inklusive moms: 326800 kronor

Brukningsavgifter

Fast avgift per år för mätarställe och förbindelsepunkt för ändamålen vattenförsörjning (V), spillvattenavlopp (S), dag- och dränvattenavlopp (D) från fastighet.

 • Fast avgift för V, S och D: 3440 kronor
 • Förbrukningsavgift 2000 kubikmeter vatten per år: 49400 kronor

Summa avgifter: 52410 kronor
Summa avgifter, inklusive moms: 65513 kronor

Avläsning av vattenmätare

Brukningsavgifterna för VA i Partille kommun består av en fast och rörlig del. Den rörliga delen baseras på din förbrukning. Förbrukningen mäts med hjälp av en vattenmätare. Du som fastighetsägare ska själv läsa av och registrering din vattenmätarställning. Detta bör ske minst en gång per år. Vid registrering av vattenmätarställningen korrigeras den beräknade årsförbrukningen mot din verkliga förbrukning. Har din årliga förbrukning gått upp sedan den förra avläsningen debiteras du i efterhand för förbrukningsökningen. Har din förbrukning istället minskat får du avdrag på nästa faktura.

E-tjänst för registrering av vattenförbrukning

Via vår e-tjänst kan du själv registrera din vattenmätarställning. Med fullmakt åt firmatecknare eller medarbetare kan även bostadsrättsföreningar och företag i Partille använda tjänsten. Registrera vattenmätarställningen.

Vattenförbrukning

Den genomsnittliga användningen av vatten per person och dygn är cirka 150 liter, eller 55 kubikmeter per år. Årsförbrukningen av vatten varierar dock stort mellan olika hushåll, från cirka 70 till 250 kubikmeter, beroende på antal personer i hushållet och vilka vanor de har.

Vattenavläsning vid flytt

Om du flyttar från en fastighet behöver du göra en flyttanmälan för VA och renhållning. I din anmälan ska vattenmätarställningen i samband med överlåtelsen anges.

Upptäck läckage med hjälp av din vattenläsare

För att upptäcka läckage rekommenderar vi dig att läsa av din vattenmätare regelbundet. Gärna flera gånger per år. Genom att regelbundet kontrollera din vattenmätarställning får du en bra överblick över din vattenförbrukning. Med återkommande kontroller av mätarställningen har du även möjlighet att tidigt upptäcka läckor eller fel i din VVS-installation. En enkel kontroll kan göras genom att alla vattenkranar och ventiler i huset stängs. Då ska mätarverket stå helt still. Du kan även kontrollera att mätarverket inte ändrat ställning under en period när ingen varit hemma eller över en natt.

Vattenmätaren är kommunens egendom

Vattenmätaren är kommunens egendom och får endast sättas upp, tas ned och justeras av kommunens personal. Vattenmätare som avser mätning i hushåll ska enligt lag bytas ut senast vart tionde år. Det gäller mätare som har en kapacitet upp till 2,5 kubikmeter i timmen.

Allt övrigt, från förbindelsepunkt till tappstället, är fastighetsägarens ansvar. Som fastighetsägare är du även ansvarig för att vattenmätare finns uppsatt och att meddela kommunen vid fel på mätaren.

Om vattenmätare slutat fungera

Har mätaren slutat att fungera ska du anmäla detta till kommunen snarast så att det inte uppstår någon oklarhet i faktureringen. Kontakta Partille kundcenter.

Ansluta till kommunens VA-nät

För att du ska kunna ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet krävs att ledningar för ändamålen finns utbyggda i ditt område. Detta finns framför allt i områden med samlad bebyggelse, dit merparten av Partilles bostadsområden räknas. 

Saknas kommunalt vatten- och avloppsnät i ditt område kan det krävas att du anordnar en enskild VA-lösning. Kontakta Partille kundcenter om du har frågor gällande VA-anslutningar.

Enskild eller gemensam förbindelsepunkt

Anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät görs via en så kallad förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till kommunens ledningsnät. Saknas förbindelsepunkt måste kommunen fram servisledningar till fastigheten och upprätta en förbindelsepunkt.

Normalt ligger förbindelsepunkten cirka 0,3 meter utanför tomtgränsen när fastigheten ligger vid en gata där det finns allmänna ledningar. Förbindelsepunkten kan vara enskild för den egna fastigheten eller vara gemensam och delas av flera fastighetsägare. Läs mer i vår broschyr Råd och anvisningar till dig som är ansluten till kommunens VA-nät.

Ansök om att ansluta till VA-nätet

Du ansöker om att ansluta till kommunens VA-nät via blanketten Ansökan om VA-anslutning till Partille kommuns VA-anläggning. Fyll i, skriv ut och skicka till ”Ansökan om anslutning till VA”, Partille kommun, 433 82 Partille.

När vi fått in din ansökan får du ett skriftligt besked om anslutningen blivit beviljad eller inte. Om den beviljas får du ett förhandsbesked om vad anläggningsavgiften blir. Anläggningsavgiften är en engångsavgift. Avgiftens storlek beror på antalet ledningar, dimensionen på ledningarna, om det är bostadshus eller industri och storleken på fastigheten. Kostnad för eventuellt bygglov eller bygganmälan tillkommer. Efter beviljad anslutning skickas en faktura enligt beloppet på förhandsbeskedet. När fakturan är betald får din fastighet anslutas till VA-nätet.

Inget vatten får användas innan vattenavläsare är på plats

Innan anslutning ska förbindelsepunkten besiktigas av kommunens personal eftersom den utgör gräns mellan kommunens och fastighetsägarens ansvar. Efter godkänd besiktning ska vattenmätaren sättas upp. Inget vatten får användas innan vattenmätaren är på plats. Uppsättningen ingår i anläggningsavgiften, men det är fastighetsägarens ansvar att boka tid för uppsättning.

Inkommande vattenledning måste ha backventil

Alla fastighetsägare är skyldiga att ha återströmningsskydd, så kallad backventil, på inkommande vattenledning. Syftet med återströmningsskydd är att förhindra att dricksvattnet kan förorenas genom återströmning. Har du pool eller en annan verksamhet krävs annan klass på återströmningsskydd, se standarden SS-EN1717. Är du osäker om återstömningsskydd är installerat kontakta en VVS-montör. Vid byten av vattenmätare i äldre småhus sätter VA-verket in en enkel backventil om sådan saknas.

Dricksvatten från egen brunn

I Partille finns hushåll med egna vattentäkter främst i de områden där det inte finns kommunalt vatten eller avlopp framdraget. Kommunen ansvarar inte för vattnets kvalitet i dessa fall, utan det är du som fastighetsägare som själv måste ha koll på ditt dricksvatten. Det är därför lämpligt att regelbundet kontrollera kvaliteten på vattnet. Vänd dig till ett analysföretag som hjälper dig. Läs mer i broschyren Sköt om din brunn.

Viktigt hur brunnen placeras

Om du anlägger en ny brunn är det viktigt att ta hänsyn till hur brunnen placeras i förhållande till föroreningskällor som avloppsanläggningar, gödselupplag, åkermark och vägsalt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms föroreningskällorna.

Egen brunn får inte kopplas ihop med kommunalt vatten

Du får inte ha egen vattenbrunn fysiskt ihopkopplad med kommunalt vatten. Detta är för att säkerställa vattenkvaliteten och förebygga risken att vi får in förorenat vatten på ledningsnätet. Läs mer i broschyren Att anlägga brunn eller kontakta Partille kundcenter.

Avloppsvatten

Det finns två sorters avloppsvatten: spillvatten och dagvatten. Spillvatten kommer från bad, disk, tvätt och toalett. Dagvatten kommer från hustak, tomter, gator, grönytor med mera. Spillvattnet renas biologiskt och kemiskt på Ryaverket i Göteborg och släpps sedan ut i havet. Dagvattnet leds till olika vattendrag – framför allt till Säveån. 

Håll spillvattnet fritt från matrester och farliga ämnen

Innan du diskar pannor och grytor är det bra att först torka bort överblivet fett och lägga eventuella matrester i soporna eller komposten. Då förebygger du dessutom att fettet stelnar och bildar en propp i din avloppsledning. När du sorterar ut ditt matavfall i stället för att låta det blanda sig med spillvattnet bidrar du också till en bättre rening av avloppsvattnet. Dessutom kan ledningssystemets livslängd förlängas och därmed motverkas höjda VA-avgifter. Det är också viktigt att inte spola ner fasta föremål i avloppet. Skaffa en sophink till badrummet och släng till exempel tops, nylonstrumpor, plastpåsar och liknande i den i stället. Produkter som innehåller miljöfarliga ämnen får inte hamna i avloppssystemet eftersom de påverkar reningsprocessen, slammet och vattendraget där det hamnar.

Se till att dagvattnet hamnar rätt

Allt dag-, regn-, smält-, och dränvatten ska ledas till en allmän dagvattenledning eller en anläggning som är avsedd för det. Det ska ledas till en samlingsbrunn med sandfång och vattenlås på tomtmark och sedan anslutas till VA-verkets dagvattenledning i förbindelsepunkt om sådan finns. Om det inte finns någon förbindelsepunkt för dagvatten ska LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) användas. En lösning är att med en ledning avleda vattnet till en grus- eller stenkista på tomten. Kontakta Partille kundcenter för mer information om du planerar för en sådan lösning.

Så gör du i händelse av utsläpp

Kontakta omedelbart kommunen om det inträffar en olyckshändelse som medför utsläpp av syror, lösningsmedel, metaller, oljor eller större mängder av andra ämnen till spill- eller dagvattennätet. Det är viktigt att åtgärder snabbt kan sättas in för att förhindra eller motverka störningar i reningsverken liksom i arbets- och naturmiljön. Försök att samla upp spillet genom att strö ut sågspån eller absol. Sågspånet eller absolen skall sedan sorteras som farligt avfall.

Tvätta bilen på rätt sätt för att skydda miljön

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen, eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö. Det finns både automatiska och ”gör det själv-hallar”. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Välj alltid miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, bilvax med mera. Även miljöanpassade produkter innehåller tensider som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Fördelen med de miljömärkta är att deras tensider bryts ner lättare och snabbare. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Läs gärna mer på mittvatten.se.

Anlägga enskild avloppsanläggning

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska. Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan till kommunen. Det gäller både om det är en ny avloppsanordning eller om du ändrar den befintliga. Här hittar du blanketten Ansökan och anmälan om anläggande av enskild avloppsanläggning.

Om du anlägger utan tillstånd

Om du anlägger en enskild avloppsanläggning utan tillstånd kan du tvingas betala 5000 kronor i straffavgift (miljösanktionsavgift) som bygg- och miljönämnden har skyldighet att ta ut. Straffavgiften tillfaller staten. Du kommer också att behöva söka tillstånd i efterhand vilket inte alltid kan ges.

Här finns inget kommunalt avloppsystem i Partille

För dig som bor i västra Öjersjö, Lexbydal, Råhult och Djupedal finns inte något kommunalt avloppssystem. Här har fastigheterna har i stället enskilda avloppsanläggningar.

Välj avloppslösning efter förhållandena på platsen

Oavsett vilken typ av enskild avloppsanläggning som en fastighet har måste den byggas och skötas så att avloppsvattnet renas eller tas om hand så effektivt som möjligt för att undvika att avloppsvattnet förorenar dricksvattenbrunnar och vattendrag. Var du bor och vad anläggningen ska användas till avgör vilken teknik som är bäst. Ordna gärna avloppslösningar tillsammans med de fastighetsägare som finns närmast din fastighet. På Avloppsguiden.se finns en steg för steg-guide när du ska planera för enskilt avlopp och information vilken teknik som passar dina förutsättningar.

Avgift för prövning

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för prövning av enskilda avloppsanordningar enligt kommunfullmäktiges fastställda taxa för kommunens arbete enligt miljöbalken. Till exempel kostar det, för närvarande, 6.960 kr för att få anlägga en avloppsanordning med utsläpp till mark eller vatten för anslutning både av wc och av bad-disk-tvättvatten. För tillstånd att ansluta wc till en befintlig avloppsanordning, kostar det 5.220 kronor och för inrättande av mulltoa eller annan torrtoalett, kostar det 2.610 kronor.

Vanliga frågor

Vad gör jag om dricksvattnet är missfärgat eller smakar dåligt?

 • Spola kranarna länge.
 • Bruna eller svarta missfärgningar av dricksvattnet kan bero på planerade spolningar av anläggningsnät och ändringar av vattenflödet.
 • Grått eller mjölkigt vatten beror ofta på luft i ledningen och den grå eller mjölkaktiga färgen är i själva verket mikroluftbubblor.
 • Fortsätter vattnet att vara missfärgat eller smaka illa trots ordentliga genomspolningar av kranarna i ditt hushåll kan du felanmäla problemet via vår e-tjänst eller ring in din anmälan till Partille Kundcenter, telefonnummer: 031-792 10 00. Kundcenter är öppet vardagar, klockan 8-17.

Jag har lågt vattentryck eller inget vatten. Vad kan ha hänt?

 • Det kan bero på en läcka som orsakar lågt tryck i ledningen. Kontrollera om silar och filter är igensatta. Hör gärna även med dina grannar om de upplever samma problem.
 • Det kan röra sig om en planerad avstängning av vattnet. Information om sådana avstängningar brukar annonseras i förväg. Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening för mer information. Bor du i villafastighet kan du kontakta Partille kundcenter för att se om kommunen vet mer.
 • Avstängning av vatten på grund av obetald faktura sker först efter skriftligt meddelande.
 • Fortsätter det att vara lågt tryck kan du felanmäla problemet via vår e-tjänst eller ring in din anmälan till Partille Kundcenter, telefonnummer: 031-792 10 00. Kundcenter är öppet vardagar, klockan 8-16.30.
 • Du kan ringa till oss vid akuta situationer som gäller vatten- och avloppsledningar på fastighet eller utanför fastighet som:

  • Läckande ledningar
  • Avbrott i vattenleveransen
  • Missfärgat kallvatten
  • Vattenavstängning
  • Avloppsstopp
  • Översvämningar med mera

  Vid akuta situationer som inträffar dagtid, klockan 8-16.30, ringer du till Partille Kundcenter, telefonnummer: 031-792 10 00. Vid akuta situationer som inträffar på andra tider kan du ringa vår jour, telefonnummer: 031-792 10 35.

Vad gör jag om det blir stopp i avloppet?

Avloppsstopp går att få bort utan kemikalier. Prova först med hett vatten i ganska stor mängd. Fungerar inte det pröva med att blanda en kopp bikarbonat och en kopp salt i en kastrull med kokande vatten och häll i avloppet. 

Varför drabbas vi av översvämning?

Det finns flera orsaker till att en fastighet drabbas av översvämning; det regnar in, yt- eller dräneringsvatten förs mot husgrunden och tränger in genom källarväggar, stopp i spill- eller överbelastad dagvattenledning medför att vatten tränger in genom avloppsanordningar m m. För att förhindra översvämning på grund av ytvatten ska marken, de närmaste metrarna kring huset, luta från huset. Det bör finnas tak över källartrappor och dräneringen ska fungera tillfredsställande.

Hur kan jag förebygga läckor, vattenskador och översvämningar?

 En läcka kan uppstå på servisledningen för vatten utan förvarning. Om vattnet rinner ut i marken, är läckan ofta svår att upptäcka och om läckan är belägen före vattenmätaren, registreras heller inte någon ökning i förbrukningen. Gör det därför till en vana att inte bara titta på mätaren utan också lyssna på den! Susar det vid mätaren, trots att kranar i huset är stängda, så läcker ledningen. Fastän det bortrunna vattnet inte kan mätas upp, när läckan ligger före mätaren, ska läckan repareras snarast. Annars riskerar du att drabbas av en vattenskada. Fastighetsägaren har ansvaret att åtgärda fel på fastighetens VA-installation fram till förbindelsepunkt. 

Det finns flera orsaker till att en fastighet drabbas av översvämning; det regnar in, yt- eller dräneringsvatten förs mot husgrunden och tränger in genom källarväggar, stopp i spill- eller överbelastad dagvattenledning medför att vatten tränger in genom avloppsanordningar m m.

För att förhindra översvämning på grund av ytvatten ska marken, de närmaste metrarna kring huset, luta från huset. Det bör finnas tak över källartrappor och dräneringen ska fungera tillfredsställande.

Som fastighetsägare bör du vidta en del åtgärder för att minska skadeverkningarna om vatten börjar tränga upp ur golvbrunnarna vid exempelvis häftiga regn eller hastig snösmältning:

 • Täck golvbrunnarna med något tätande och ställ på ett tungt föremål.      
 • Stäng eventuella ventiler på avloppsledningen. 
 • Bryt elströmmen om det finns risk för kortslutning.
 • Flytta undan föremål som kan skadas av vattnet. 
 • Kontakta VA-verksamheten snarast. 
 • Kontakta ditt försäkringsbolag. 6. Dokumentera eventuella skador genom att t ex fotografera. 
 • Tänk på hygienen efter kontakt med inströmmande vatten, tvätta händerna!

Varför är det så viktigt allt avloppsvatten renas?

Otillräckligt renat avloppsvatten kan vara farligt för både människors hälsa och miljön. I orenat avloppsvatten finns bakterier, virus, näringsämnen och organiskt material. Bakterier och virus kan spridas till dricks- och badvatten och göra oss sjuka. Utsläpp av näringsämnen orsakar övergödning i våra vattendrag, sjöar och hav med bland annat igenväxning, övergödning och syrebrist som följd. Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och dess förordningar. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det har sedan 1969 ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning. 

Naturvårdsverket antog den 1 augusti 2006 nya allmänna råd om små avlopps-anordningar för hushållsspillvatten. Dessa råd är en tolkning av miljöbalken och är vägledande för fastighetsägare och myndigheter (se vidare på Naturvårdsverkets hemsida). I de allmänna råden ställs inte krav på en viss teknik som i tidigare allmänna råd, utan nu ställs krav på avloppsanordningens funktion. Olika krav ställs beroende på om det råder en normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå i det område fastigheten ligger. En hög skyddsnivå gäller då fastigheten har avrinning till en känslig recipient, till exempel nära hav, sjö, skyddsvärd å och bäck. En hög skyddsnivå kan gälla även när yt- eller grundvattentäkter för dricksvatten finns inom anordningens påverkansområde och kan befaras bidra till olägenhet vad gäller tillgång till vatten eller vattnets kvalitet.

Jag planerar att borra för bergvärme.

Vad ska jag tänka på? När du ska borra för installation av bergvärmepumpar behöver du tillstånd av miljöavdelningen. Borrslammet, även kallat borrkax, skall pumpas till sluten container eller liknande. Om rännstensbrunn används för överskottsvatten skall denna slamsugas och ledning spolas.