I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Läs mer om några av kommunens pågående och planerade satsningar här.

Jonsered

Bostäder i fabriksområdet

I Jonsereds fabriksområde planeras cirka 200 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge som gestaltningsmässigt knyter an till den befintliga industrimiljön. Området ska även kunna utvecklas genom att upplåta befintlig bebyggelse för kontor, handel, service och småskalig industri som inte är störande för omgivande bostäder. Parallellt syftar planen till ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön som klassas som riksintresse samt att skydda värdefull natur längs Säveån.

Detaljplanesamråd ägde rum 2016. Planarbetet har varit vilande efter att Länsstyrelsen lyft fram att en del av den föreslagna bebyggelsen har för stor påverkan på Säveåns höga naturvärden. Troligen påbörjas planarbete igen under 2018. Inflyttning i nya bostäder kan då eventuellt ske 2022. Entreprenör: Hantverkslokaler och JM

Hotell vid Jonsereds herrgård

Det har länge funnits behov av övernattningsmöjligheter och restaurang nära Jonsereds herrgård – inte minst för att den verksamhet som Göteborgs universitet bedriver i herrgårdsområdet ska kunna utvecklas. Stallet, som är en del av herrgårdsområdets värdefulla kulturmiljö, planeras att renoveras varsamt och ge plats för 36 hotellrum, varav två VIP-rum för de sex olika fladdermössarter som finns i området. Utöver själva hotellet är det tänkt blir det även restaurang och andra verksamheter som knyter an till friluftsliv, kultur och ger möjlighet till naturundervisning. Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2017-02-01. Beslutet är överklagat och planen är upphävd av mark- och miljödomstolen. Efter domen har kommunen beslutat att göra ett omtag i planarbetet.

Kåbäcken

Södra Kåbäcken

Här planeras byggnation av tio bostäder i form av radhus och parhus. Utbyggnad av allmän plats pågår. Försäljning av bostäder kommer att starta under våren 2018 och förmedlas i första hand via kommunens tomt- och småhuskö. Entreprenör: Studor

Lexby

Paradiset

”Borgen” i området Paradiset har förmodligen ett av Partilles vackraste lägen med utsikt över hela centrum och vackra gröna omgivningar. Här har sju hyreslägenheter inretts 2016. Planering för ytterligare cirka 50 hyresrättslägenheter med beräknad inflyttning omkring 2022 pågår i Paradiset. Entreprenör: Partillebo

Partille centrum

Kulturumkvarteret

Nya Kulturum med en helt ny förskola och grundskola samt ett utbyggt gymnasium med plats för 600-800 elever stod klart i slutet av 2016. I kommunens nya kultur- och utbildningscentrum ryms även lokaler för studieförbund och föreningsliv. I Kulturumkvarteret finns även cirka 70 hyreslägenheter och 74 studentlägenheter. Entreprenör: Partillebo

Partillebohallen

Partillebohallen blir kvar även med nya Partille arena. Partillebohallen byggs om för att användas för skolidrott och lokala idrottsföreningar. Ovanpå och runt hallen byggs cirka 45 hyreslägenheter. Inflyttning är tänkt till omkring årsskiftet 2019/2020. Entreprenör: Partillebo

Porthällastigen

Planering är påbörjad för en tredje bostadsetapp nedanför Partillebohallen. Här skissas det på ett bostadshus med ett 30-tal hyreslägenheter med utsikt över Säveån och tänkt inflyttning någon gång i början av nästa decennium. Entreprenör: Partillebo

Partille Port

Här byggs en helt ny levande stadsdel med 800 bostäder i centrala Partille och kontors- och handelslokaler på en yta motsvarande 30000 kvadratmeter. I området ligger även Partille arena. Byggandet av det första bostadskvarteret med cirka 270 lägenheter  med de första inflyttningarna vintern 2018/2019. Entreprenörer: Partillebo, Peab, KF Fastigheter. Mer om Partille Port.

Kyrktorget

Vid Kyrktorget mitt i Partille centrum byggs ett höghus på 8-12 våningar med 74 bostäder. Arbetet har inletts. Inflyttning planeras till senare delen av 2019. Entreprenör: Riksbyggen

Sävedalen

Hallegårdsvägen

Detaljplan för nya flerfamiljsbostadshus har antagits och vunnit laga kraft. De två husen planeras inrymma cirka 40 seniorbostäder med trolig inflyttning omkring 2020/2021. Entreprenör: Seniorgården

Puketorp

Under 2014,  2015 och 2017 har 7 nya hus med totalt 154 lägenheter färdigställts i Oxledsområdet i Sävedalen. Entreprenör: Partillebo

Oxled

Bostadsområdet Oxled ligger nära gränsen till Göteborg och består i grunden av tjugo hus och byggdes i slutet av 60-talet. En omfattande renovering och modernisering har nyligen gjorts av det befintliga bostadsbeståndet och av närområdet. Sammanfattningsvis rör det sig om cirka 550 hyreslägenheter som lyfts till modern standard. Även om dessa bostäder inte räknas som nya, är det en bostadssatsning för framtiden som är värd att lyfta fram i sammanhanget. Förvaltare: Partillebo

Vallhamra torg

Vid Vallhamra torg pågår en omfattande bostadssatsning. Här växer ett nytt centrum fram med både nya bostäder och moderna affärslokaler. I en första etapp 2013 fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå livsmedelsaffären byggdes dessutom 36 bostadsrätter. Ytterligare tre hus med totalt 74 bostadsrätter har färdigställts vid torget. Ett av husen har 13 våningar och har blivit ett landmärke för Nya Vallhamra torg. I nästa etapp byggs 79 bostadsrätter fördelade på fyra hus som tillsammans bildar ett kvarter med lugn innergård. Om allt går enligt planerna sker inflyttning under 2018 och 2019. I en tredje och avslutande etapp planeras för ytterligare 56 lägenheter med planerad inflyttning 2019. Entreprenör: Aspelin RammMer om nya Vallhamra torg.

Öjersjö

Hossaberget

Öjersjö fortsätter att växa. Nu ska det nya bostadsområdet Hossaberget med cirka 240 bostäder utvecklas. Här kommer en tät småskalig bebyggelse både med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och friliggande villor att byggas de närmaste åren. Tre byggföretag – Partillebo, Studor och Veidekke – är med och utvecklar området tillsammans med kommunen som ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och andra allmänna ytor. Fram till omkring år 2020 projekterar Partillebo för totalt cirka 76 nya bostäder i Hossaberget. Studor i sin tur planerar för totalt cirka 81 bostäder, medan Veidekke förbereder för 44 bostäder. På lite längre sikt tillkommer närmare tjugo självbyggeritomter som kommer att säljas via tomtkön. Området bebyggs i två etapper med start 2017 och de första inflyttningarna sker i Studors område Körsbärslunden i mars 2018. Hela området planeras vara färdigbyggt i början av nästa decennium. Entreprenörer: Partillebo, Studor och Veidekke

Gökegård

Ett större bostadsområde planeras i Gökegård i Öjersjö vid Kåsjön. Planens syfte är att möjliggöra för cirka 500 bostäder med olika upplåtelseformer fördelat på olika byggföretag och ett mindre centrum med bland annat matbutik. Området är tänkt att bebyggas i flera etapper med planerad start 2020 och de första inflyttningar från omkring 2023. Cirka 20 självbyggeritomterkommer att säljas genom kommunens tomtkö. Entreprenörer: Partillebo, Bonava, JM, Ramselyckan (HSB och Skanska), och KF Fastigheter