I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Läs mer om några av kommunens pågående och planerade satsningar här.

Partille centrum

Kulturumkvarteret

Nya Kulturum med en helt ny förskola och grundskola samt ett utbyggt gymnasium med plats för 600-800 elever står klart i slutet av 2016. I kommunens nya kultur- och utbildningscentrum ryms även lokaler för studieförbund och föreningsliv. I Kulturumkvarteret byggs även cirka 70 hyreslägenheter och 74 studentlägenheter med inflyttning under 2017. Entreprenör: Partillebo

Partillebohallen

Partillebohallen blir kvar även sedan nya Partille arena invigts den 16 september i år. Den gamla idrottshallen kommer användas för skolidrott och lokala idrottsföreningar. Ovanpå och runt hallen planeras för cirka 52 hyreslägenheter. Inflyttning är tänkt till omkring årsskiftet 2019/2020. På längre sikt planeras en tredje bostadsetapp nedanför Partillebohallen. Här skissas det på ett bostadshus med ett 30-tal hyreslägenheter med utsikt över Säveån och tänkt inflyttning någon gång i början av nästa decennium. Entreprenör: Partillebo

Partille Port

Här byggs en helt ny levande stadsdel med 800 bostäder i centrala Partille och kontors- och handelslokaler på en yta motsvarande 30000 kvadratmeter. I området ligger även Partille arena. Byggandet av det första bostadskvarteret med cirka 270 lägenheter har inletts med planerad inflyttning under 2018. Entreprenörer: Partillebo, Peab, KF Fastigheter. Mer om Partille Port.

Kyrktorget

Vid Kyrktorget mitt i Partille centrum planerar man för ett höghus på 12 våningar med cirka 70 bostadsrätter. Arbetet ligger i startgroparna med planerad inflyttning 2018 och 2019. Entreprenör: Riksbyggen

Lexby

Paradiset

”Borgen” i området Paradiset har förmodligen ett av Partilles vackraste lägen med utsikt över hela centrum och vackra gröna omgivningar. Här färdigställs sju hyreslägenheter som det går att anmäla sitt intresse för nu. De nyrenoverade hyreslägenheterna beräknas vara klara för inflyttning i november 2016. På sikt diskuteras även nyproduktion av uppemot ett 50-tal bostäder i Paradiset. Om allt går enligt plan bostäderna bostäder vara färdigställda omkring decennieskiftet. Entreprenör: Partillebo

Sävedalen

Puketorp

Under 2014 och 2015 har fyra nya hus med totalt 92 lägenheter färdigställts i Oxledsområdet i Sävedalen. Den sista etappen som byggs just nu omfattar tre nya hus med totalt 62 hyreslägenheter med planerad inflyttning under 2017. Entreprenör: Partillebo

Oxled

Bostadsområdet Oxled ligger nära gränsen till Göteborg och består i grunden av tjugo hus och byggdes i slutet av 60-talet. En omfattande renovering och modernisering har nyligen gjorts av de befintliga bostadsbeståndet och av närområdet. Sammanfattningsvis rör det sig om cirka 550 hyreslägenheter som lyfts till modern standard. Även om dessa bostäder inte räknas som nya, är det en bostadssatsning för framtiden som är värd att lyfta fram i sammanhanget. Förvaltare: Partillebo

Vallhamra torg

Vid Vallhamra torg pågår en omfattande bostadssatsning. Här byggs ett nytt centrum med både nya bostäder och moderna affärslokaler. I en första etapp 2013 fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå livsmedelsaffären byggdes dessutom 36 bostadsrätter. Just nu håller tre hus med totalt 74 bostadsrätter på att färdigställas vid torget. Ett av husen har 13 våningar och blir ett landmärke för Nya Vallhamra torg. Inflyttning planeras från slutet av 2016. I nästa etapp planerar man för 79 bostadsrätter fördelade på fyra hus som tillsammans bildar ett kvarter med lugn innergård. Om allt går enligt planerna sker byggstarten 2016 med inflyttning under 2018 och 2019. I en tredje och avslutande etapp planeras för ytterligare 56 lägenheter med byggstart i mars 2017 och planerad inflyttning 2019. Entreprenör: Aspelin RammMer om nya Vallhamra torg.

Öjersjö

Hossaberget

Öjersjö fortsätter att växa. Nu ska det nya bostadsområdet Hossaberget med cirka 240 bostäder utvecklas. Här kommer en tät småskalig bebyggelse både med hyresrätter, bostadsrätter, radhus och friliggande villor att byggas de närmaste åren. Tre byggföretag – Partillebo, Studor och Veidekke – är med och utvecklar området tillsammans med kommunen som ansvarar för utbyggnad av infrastruktur och andra allmänna ytor. Fram till omkring år 2020 projekterar Partillebo för totalt cirka 76 nya bostäder i Hossaberget. Studor i sin tur planerar för totalt cirka 81 bostäder, medan Veidekke förbereder för 44 bostäder. På lite längre sikt tillkommer närmare tjugo självbyggeritomter. Kommunen har dessutom två så kallade idétomter i Hossaberget. Inalles innebär det cirka 240 nya bostäder. Området bebyggs i två etapper med start 2017 och de första inflyttningarna cirka ett år senare. Hela området planeras vara färdigbyggt i början av nästa decennium. Entreprenörer: Partillebo, Studor och Veidekke

Gökegård

Ett större bostadsområde planeras i Gökegård i Öjersjö vid Kåsjön. Planens syfte är att möjliggöra för cirka 500 bostäder med olika upplåtelseformer fördelat på olika byggföretag och ett mindre centrum med bland annat matbutik. Byggstart är ännu inte satt.

Jonsered

Bostäder i fabriksområdet

I Jonsereds fabriksområde finns planer på att bygga cirka 200 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge som gestaltningsmässigt knyter an till den befintliga industrimiljön. Området ska även kunna utvecklas genom att upplåta befintlig bebyggelse för kontor, handel, service och småskalig industri som inte är störande för omgivande bostäder. Parallellt syftar planen till ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön som klassas som riksintresse samt att skydda värdefull natur längs Säveån. Byggstart är ännu inte satt.

Hotell vid Jonsereds herrgård

Det har länge funnits behov av övernattningsmöjligheter och restaurang nära Jonsereds herrgård - inte minst för att den verksamhet som Göteborgs universitet bedriver i herrgårdsområdet ska kunna utvecklas. I stallet är en del av herrgårdsområdets värdefulla kulturmiljö. Byggnaden planeras att renoveras varsamt och ge plats för 36 hotellrum, varav två VIP-rum för de sex olika fladdermössarter som finns i området. Utöver själva hotellet är det tänkt blir det även restaurang och andra verksamheter som knyter an till friluftsliv, kultur och ger möjlighet till naturundervisning Byggstart är ännu inte satt.