Partille växer från förort till förstad och omkring decennieskiftet väntas kommunen ha fler än 40 000 invånare. Vi växer i alla kommundelar, inte minst i södra Sävedalen. Där har kommunen tagit fram ett idéprogram med tankar om hur Puketorp, Ugglum och Finngösa kan utvecklas framåt med hänsyn tagen till områdets viktiga naturvärden.

Södra Sävedalen har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Till exempel färdigställs just nu Vallhamra torg med ett nytt centrum både med bostäder med moderna affärslokaler. Med fler bostäder i kollektivtrafiknära läge skulle området kunna fortsätta utvecklas.

Emellertid förutsätter en sådan utveckling en bättre infrastruktur som tydligare kopplar ihop stråket mellan Vallhamra torg och Göteborgsvägen. Ett möjligt sätt att åstadkomma detta vore att fullfölja Ugglumsleden norrut. Det skulle även kunna ge en tryggare och säkrare trafiksituation på de villagator i området som trafiken från Ugglumsleden i dag väljer på sin färd vidare.

Idéprogrammet Partille Eco Park

Idéprogrammet Partille Eco Park illustrerar i svepande drag hur utvecklingen både av södra Sävedalen och av Ugglumsleden skulle kunna ske. Programmets bärande tankar är följande:

  • Skapa en naturparksmiljö med vägförbindelse för flera trafikslag, som fullföljer Ugglumsleden och avlastar lokalgatorna i Sävedalen.
  • En omarbetning av Ugglumsleden som bygger bort fysiska barriärer och möjliggör en social, aktiv miljö och ny kompletterande bebyggelse.
  • En varsam renovering och främjande av naturmiljöerna i Finngösa.

Underlag till detaljplaneprogram tas fram

Under hösten har kommunen arbetat vidare utifrån idéprogrammet med skissarbete och olika utredningar i syfte att ta fram ett förslag till detaljplaneprogram för området. Ett detaljplaneprogram visar i stora drag förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas och är ofta ett första steg i arbetet med att ta fram en detaljplan.

– Det är många intressen som ska kombineras och ett kompromissande blir nödvändigt. Det handlar som så ofta i samhällsplanering om att hitta den optimala kompromissen, säger Jörgen Hermansson.

Förslaget till detaljplaneprogrammet för södra Sävedalen kommer att gå ut på samråd efter politisk avstämning någon gång under det första halvåret 2017. Då ges berörda myndigheter och allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.