2025 beräknas antalet Partillebor vara 42535 personer enligt kommunens befolkningsprognos. Partille tar klivet från förort till förstad med flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Vi berättar översiktligt om några av dem här.

Ny översiktsplan tas fram för Partille

Kommunens strategiska läge mitt i den expansiva Göteborgsregionen, gör Partille till en attraktiv plats att leva och att arbeta på nu och i framtiden. Det gör även att efterfrågan är stor både på bostads- och företagsmark i Partille. Samtidigt värderas kommunens naturområden allt högre. Det öppnar både för nya möjligheter till utveckling och utmaningar och kräver en medveten samhällsplanering. Därför behövs ny översiktsplan som skissar framtidens Partille.

Hur ska det vara att växa upp, leva och att arbeta i Partille år 2035? Med den frågan som utgångspunkt har ett förslag till ny översiktsplan för Partille tagits fram som är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om förslaget till ny översiktsplan vintern 2017/2018. Läs mer om förslaget här. Läs mer om översiktsplanering.

Hållbar kommun ur ett globalt perspektiv

I vår samhällsplanering arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och hållbar livsmiljö i Partille. Planeringen utgår från kommunens övergripande vision ”Partille – Mitt i det goda livet” och de sex politiskt beslutade målområdena för att Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv.

Vi bygger för framtiden 

I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Läs om flera av kommunens pågående och planerade bostadssatsningar.

Ett nytt centrum tar form

Kommunens vision är att skapa ett centrum där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille. I centrala Partille pågår flera stora projekt parallellt. Till exempel byggandet Yllebron och av den nya stadsdelen Partille Port med cirka 800 nya bostäder och handelsytor om 30 000 kvadratmeter samt  upprustningen av Kyrktorget och uppförandet nytt bostadshus i flera våningar vid torget. Nyligen klara centrumprojekt är Partille arena, det gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrumet i Kulturum och den nya stadsparken vid Säveån. Läs mer projekten i centrum. 

Partille Eco Park

Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen som har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Ett planprogram är ofta ett första steg i kommunens arbete med att ta fram en detaljplan för ett område. Förslaget var på samråd från den 3 juli till och med den 3 oktober 2017 och väntas tas upp till beslut av kommunfullmäktige någon gång under 2018. Läs mer här.

Pågående plan- och byggprojekt

Hur Partille växer och var det planeras för ny bebyggelse i Partille och var det är klart för byggnation kan du läsa mer om i pågående och gällande detaljplaner och i löpande nyheter på kommunens webbplats.