2025 beräknas antalet Partillebor vara 42535 personer enligt kommunens befolkningsprognos. Partille tar klivet från förort till förstad med flera stora samhällsbyggnadsprojekt. Vi berättar översiktligt om några av dem här.

ÖP Partille 2035 – kommunens översiktsplan

Kommunens strategiska läge mitt i den expansiva Göteborgsregionen, gör Partille till en attraktiv plats att leva och att arbeta på nu och i framtiden. Det gör även att efterfrågan är stor både på bostads- och företagsmark i Partille. Samtidigt värderas kommunens naturområden allt högre. Det öppnar både för nya möjligheter till utveckling och utmaningar och kräver en medveten samhällsplanering.

Hur ska det vara att växa upp, leva och att arbeta i Partille år 2035? Med den frågan som utgångspunkt har en ny översiktsplan tagits fram som är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering i Partille. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 12 december 2017. Läs mer om översiktsplanering.

Hållbar kommun ur ett globalt perspektiv

I vår samhällsplanering arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och hållbar livsmiljö i Partille. Planeringen utgår från kommunens övergripande vision ”Partille – Mitt i det goda livet” och de sex politiskt beslutade målområdena för att Partille ska vara en ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun – ur ett globalt perspektiv. ”Lokala miljömål för Partille kommun 2017–2021” är vårt främsta vägledande styrdokument för att nå ekologisk hållbarhet.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen

Hur vi bygger framtidens Partille påverkar våra invånares förutsättningar att leva och verka här. Därför har kommunen tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille 2019 till 2028 med ökat fokus på social hållbarhet i samhällsplaneringen och vid planeringen av nya bostadsområden i Partille. Riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige den 10 december 2019. Med riktlinjerna vill kommunen kvalitetssäkra processerna inom samhällsplaneringen och skapa ett levande dokument och en tydligare viljeinriktning för hur vi vill bygga framtidens Partille. Ta del av förslaget här.

Vi bygger för framtiden 

I Partille centrum väntas fler än 1000 nya lägenheter färdigställas de närmsta åren. Räknar vi in hela Partille kommun kan vi plussa på med ytterligare cirka 1000 nya bostäder fram till omkring decennieskiftet – ett välkommet tillskott för framtiden. Läs om flera av kommunens pågående och planerade bostadssatsningar.

Ett nytt centrum tar form

Kommunens vision är att skapa ett centrum där det är tryggt att bo, enkelt att vara och nära till allt – mitt i det goda livet – i förstaden Partille. I centrala Partille pågår flera stora projekt parallellt. Till exempel byggandet av den nya stadsdelen Partille Port med cirka 800 nya bostäder och handelsytor om 30 000 kvadratmeter samt uppförandet av ett nytt bostadshus i flera våningar vid torget. Färdiga centrumprojekt är Partille arena, det gränsöverskridande kultur- och utbildningscentrumet i Kulturum, den nya stadsparken vid Säveån och Yllebron som skapar nya vägar till centrum.  Läs mer projekten i centrum.

Ny simhall i Partille centrum

Framåt planerar kommunen tillsammans med Partillebo AB för en ny simhall i de centrala delarna av Partille. Målsättningen är att den ska kunna stå klar till årsskiftet 21/22. Läs mer här.

Partille södra centrum

Björnekulla och området vid norra delen av Landvettervägen bedöms kunna vara en naturlig fortsättning på utvecklingen av Partille centrum. Här finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och strategiskt läge för nya bostäder, arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service – därigenom även stärka Partilles ställning i regionen. På uppdrag av kommunstyrelsen i Partille har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum i syfte att undersöka områdets potential. Förslaget möjliggör fortsatt utveckling av centrum med etappvis utbyggnad av upp till 3000 nya bostäder och cirka 60 000 kvadratmeter verksamhetsmark i Björnekulla och längs delar av Landvettervägen. Förslaget samråds i sin helhet från den 13 juni fram till och med den 30 september 2019. Läs mer här

Helhetsgrepp om Landvettervägen

Bättre flöde, högre trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet till kollektivtrafik när Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Partille kommun tar helhetsgrepp om Landvettervägen. Det nya vägförslaget ger även stöd åt utvecklingsplanerna för centrala Partille. Förslaget presenterades i mars 2018.

Furulunds centrum

I Furulunds centrum finns flera offentliga verksamheter som är viktiga för hela kommunen. Ett planprogram har tagits fram för att ge vägledning för att utveckla ett hållbart Furulunds centrum med utveckling för närservice, byggnation av cirka 400 bostäder och en mer stadsmässig Landvetterväg. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2019. Läs mer här.

Partille Eco Park

Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen som har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Programmet innehåller både trafikåtgärder och förslag om utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden. Programmet antogs av kommunfullmäktiges den 27 mars 2018. Läs mer här.

Pågående plan- och byggprojekt

Hur Partille växer och var det planeras för ny bebyggelse i Partille och var det är klart för byggnation kan du läsa mer om på sidan för pågående planarbetengällande detaljplaner och i löpande nyheter på kommunens webbplats.