Hur vi bygger framtidens Partille påverkar våra invånares förutsättningar att leva och verka här. Därför har kommunen tagit fram ett förslag om riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille med ökat fokus på social hållbarhet i samhällsplaneringen och vid planeringen av nya bostadsområden i Partille. Förslaget har lämnats för samråd till berörda myndigheter och organisationer mellan 10 juni och den 31 augusti. Det går även att ta del av här.

Med riktlinjerna vill kommunen kvalitetssäkra processerna inom samhällsplaneringen och skapa ett levande dokument och en tydligare viljeinriktning för hur vi vill bygga framtidens Partille. Till exempel om en kommundel i Partille växer med 400 bostäder på ett år, så innebär mellan cirka 600 och 1000 nya invånare i alla åldrar.

Samråd från 10 juni till 31 augusti

Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille kommun har lämnats för samråd till berörda myndigheter och organisationer mellan 10 juni och den 31 augusti. Under tiden går det även att ta del av förslaget här:

Aktiv markpolitik

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning i Partille är de övergripande målen att:

  • Partille kommun ska växa i stabil och jämn takt med 400-500 invånare per år för att möta ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar.
  • Partille kommun strävar mot ett brett utbud av bostäder med blandade upplåtelseformer i olika storlekar i samtliga kommundelar för att attrahera inflyttning och göra det möjligt att bo kvar i samma kommundel i livets olika skeden.
  • Partille kommun ska stärka inkludering i kommunen genom att använda sin möjlighet att ställa villkor vid markanvisning.

I förslaget till riktlinjer beskrivs även verktyg, vid sidan av översikts- och detaljplanering, som bedöms användbara för att utveckla bostadsförsörjningen. Till exempel aktiv markpolitik med utgångspunkt från kommunens markpolicy som innebär att kommunen som markägare kan ställa villkor inför en exploatering, exempelvis att byggaktören ska tillgodose ett bostadsbehov för målgrupper som kommunen har ett ansvar för.

Stort ansvar för bostadsförsörjningen

Kommunen har ett stort ansvar i frågor som rör bostadsförsörjning och hemlöshet. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1386) ska kommunen planera för bostadsförsörjning och redovisa detta i politiskt beslutade riktlinjer. Målet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder.

En kommuninvånare har däremot inte rätt att kräva en bostad av kommunen såvida man inte uppfyller villkoren för att kommunen ska ge bistånd i form av bostad.

Främja inkludering

Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjningen i Partille kommun har tagits fram i samverkan mellan samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelseförvaltningen samt social- och arbetsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med erfarenhet av olika invånargruppers behov. Det kommunala bostadsbolaget Partillebo finns även med som referensgrupp.

Framtagandet av riktlinjerna ingår dessutom i ett tvåårigt samverkansprojekt om social innovation i samhällsplaneringen tillsammans med Kungälv, Lerum, Lilla Edet och Stenungsund. De fem kommunerna har gemensamt sökt medel från Vinnova för att driva egna projekt som på olika sätt bidrar till bättre kunskap om hur man kan främja inkludering genom att motverka boendesegregationen i samhällsplaneringen. Projektägare är Göteborgsregionen (GR) och det statliga forskningsinstitutet RISE som bistår med forskarstöd i de deltagande kommunernas olika projekt.