Göteborgsregionens tretton medlemskommuner har tagit fram ett förslag till ny regional avfallsplan för perioden 2021 till 2030. Avfallsplanen innehåller övergripande mål för hur avfall och nedskräpning ska förebyggas och hanteras långsiktigt. Förslaget ställs ut för samråd från den 11 juni till och med den 30 september 2019.

I varje kommun ska det enligt lag finnas en renhållningsordning som består av en avfallsplan och av lokala föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärdsområden för hur avfall och nedskräpning ska förebyggas och hanteras långsiktigt i syfte att nå ett hållbart samhälle. De lokala föreskrifterna beskriver bland annat vilket ansvar för avfallshanteringen som vilar på olika aktörer.

Ny regional avfallsplan

Förslaget till ny gemensam regional avfallsplan för perioden 2021 – 2030 är framtaget i samverkan mellan Göteborgsregionens (GR:s) tretton medlemskommuner. Planförslaget ska ställas ut i samtliga medlemskommuner under minst fyra veckor under 2019.

Synpunkter på planförslaget som inkommit under samrådet hanteras av GR och av medlemskommunerna. Slutligen skickas förslaget vidare för beslut av fullmäktige i varje medlemskommun.

Ambitionen är att den nya regionala avfallsplanen ska vara antagen i samtliga tretton GR-kommuner under 2020 och att planen kan börja gälla från 2021.

Samrådshandling

Samrådstid 11 juni – 30 september

Samråd och utställning av förslaget till ny regional avfallsplan pågår från den 11 juni till och med den 30 september 2019. Då har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om de handlingar som ingår i planförslaget.

Från den 11 juni finns samrådshandlingarna tillgängliga på denna sidan partille.se/regionalavfallsplan. Under samrådstiden är de även utställda i Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.

Kommunhusets öppettider sommaren 2019

  • Fram till och med 5 juli:
    Måndag, kl. 8–18, tisdag-torsdag, kl. 8–17 och fredag, kl. 8–16.
  • Från 8 juli till och med 11 augusti:
    Måndag-fredag, kl. 8–16.
  • Från och med 12 augusti:
    Måndag, kl. 8–18, tisdag-torsdag, kl. 8–17 och fredag, kl. 8–16.

Skicka dina skriftliga synpunkter

Ditt brev eller ditt e-postmeddelande ska vara oss tillhanda senast den 30 september 2019.

Skicka in dina skriftliga synpunkter till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille. Eller med e-post till: kommunkontoret@partille.se.

Upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer. Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete. Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på partille.se/personuppgifter.