Syftet med planprogrammet är att ge vägledning för att utveckla ett hållbart Furulunds centrum med utveckling för närservice, byggnation av cirka 400 bostäder och en mer stadsmässig Landvetterväg. Utgångspunkten är att göra Furulunds centrum till en mer attraktiv centrummiljö än i dag.

Planprogrammet upprättades den 28 maj 2018. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 12 juni 2018 att lämna planprogrammet för samråd från och med den 18 juni till och med den 10 september 2018. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 12 juni 2019.

Om programmet

I Furulunds centrum finns flera offentliga verksamheter som är viktiga för hela kommunen. Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för förnyelse, komplettering och utveckling av befintlig bebyggelse i Furulunds centrum. Programmet lyfter fram idéer och fångar upp viktiga frågor för att kunna utveckla Furulund centrum och ger vägledning för hur de hanteras inför kommande detaljplaneprocess. Ta del av programmet här.

Planprogrammet tar även upp idéer om hur Landvettervägen bättre skulle kunna anknytas till Furulunds centrum för att skapa en mer stadsmässig karaktär där bebyggelsen har tydligare kontakt med vägen. Trafikverket och Partille kommun samverkar för att utveckla Landvettervägen.

I planprogrammet listas en översiktlig inventering av utredningar som samhällsbyggnadskontoret i nuläget bedömer behöver utföras kommande detaljplaneprocess. Det kan även tillkomma ytterligare utredningar utöver de presenterade i programhandlingen.

Vägledande för detaljplaneringen

Det är frivilligt för kommunen att upprätta ett detaljplaneprogram. Därmed betraktas det beslutade planprogrammet som ett vägledande, men inte juridiskt bindande dokument, för detaljplaneringen av området.

Frågor programmet

Om du har frågor om förslaget till planprogram för Furulunds centrum kan du vända dig till Partille kundcenter för mer information.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.