Partille växer till förstad. Omkring 2020 väntas kommunen ha fler än 40 000 invånare. Vi växer i alla kommundelar, inte minst i centrala Sävedalen. Där har kommunen tagit fram ett förslag till planprogram om hur området kan utvecklas. Förslaget antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2018.

Områdena längs med Ugglumsleden i Sävedalen har potential att vara en stark lokal mötesplats i Partille. Till exempel färdigställs just nu Vallhamra torg med ett nytt centrum både med bostäder och med moderna affärslokaler. Med fler bostäder i kollektivtrafiknära läge och med bra service och inbjudande grönområden runt knuten kan området fortsätta att utvecklas.

Emellertid förutsätter en sådan utveckling en bättre infrastruktur som tydligare kopplar ihop stråket mellan Vallhamra torg och Göteborgsvägen. Ett möjligt sätt att åstadkomma detta vore att fullfölja Ugglumsleden norrut. Det skulle även kunna avlasta och ge en tryggare och säkrare trafiksituation på de villagator i området som trafiken från Ugglumsleden i dag väljer på sin färd vidare.

Syftet med detaljplaneprogrammet är att pröva projekt Partille Eco Park, som är samlingsnamnet för utvecklingen av centrala Sävedalen. För att ta ett helhetsgrepp om området innehåller programmet både trafikåtgärder och förslag om utveckling av nya bebyggelse- och rekreationsområden.

Ta del av programmet här.

Planprogrammets bärande tankar är:

  • En varsam renovering och främjande av naturmiljöerna i Finngösaravinen.
  • Inrättande av en naturparksmiljö innehållande en vägförbindelse flera trafikslag som fullföljer Ugglumsleden och avlastar lokalgatorna i Sävedalen.
  • En ombyggnad av Ugglumsleden som möjliggör en social, aktiv miljö och kompletterande bebyggelse.

Ett fördjupat informationsunderlag

Ett planprogram är ofta ett första steg i kommunens arbete med att ta fram en detaljplan för ett område. Planprogrammet är ett fördjupat informationsunderlag om området som ger vägledning kring hur viktiga frågor ska hanteras för att möjliggöra framtagandet av en detaljplan. Det är också en viljeförklaring. Programmet görs bland annat för att utreda hur befintlig bebyggelse, vägnät, service och grönytor ser ut och ge förslag på vad och var man får bygga och hur mark och vatten ska användas. Övergripande mål och visioner för områdets utveckling kan också anges.

Antagen av kommunfullmäktige

Förslaget till planprogram för Partille Eco Park ställdes ut för samråd från den 3 juli till den 3 oktober 2017 för att få in synpunkter på förslaget innan detaljplanering. Två samrådsmöten hölls även om planprogrammet.

Under samrådstiden kom cirka 200 synpunkter in till samhällsbyggnadskontoret. Dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Förslaget till planprogram antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars. Inför beslutet har mindre förtydliganden gjorts i planprogrammet utifrån inkomna synpunkter. Inga större ändringar har gjorts som påverkar omfattning eller syfte.

Vägledande för detaljplaneringen

Det är frivilligt för kommunen att upprätta ett detaljplaneprogram. Därmed betraktas det beslutade planprogrammet som ett vägledande, men inte juridiskt bindande dokument, för detaljplaneringen av området.

Frågor om planprogrammet

Om du har frågor om förslaget till planprogram för Partille Eco Park kan du vända dig till Partille kundcenter för mer information.

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.