På uppdrag av kommunstyrelsen i Partille har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Planförslaget samråddes i sin helhet från den 13 juni fram till och med den 30 september 2019.

Syfte med den fördjupade översiktsplanen

Partille kommun har som mål att växa till förstad. En fortsatt bebyggelseutveckling av kommunens centrala delar krävs för att det ska vara möjligt. I Partille södra centrum finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och strategiskt läge för nya bostäder, arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service – och att därigenom även stärka Partilles ställning i regionen. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för södra centrum är att möjliggöra denna utveckling.

Planförslaget utgår från tre strategier:

  • Att stärka Partille som strategisk knutpunkt i det sammanhängande storstadsområdet.
  • Att knyta ihop Partille genom starka stråk.
  • Att tillgängliggöra Björnekulla natur- och rekreationsområde.

Plangenomförandet innebär höga investeringskostnader för exploatörer och kommunen. Men på sikt förväntas utvecklingen av Partille södra centrum ha positiva effekter för hela Partille.

Fortsättning på Partille centrum

Planområdet omfattar cirka 63 hektar. Det ligger söder om E20 och omfattar bland annat Björnekulla och delar av Landvettervägen. Området planeras som blandstad med tät blandad bebyggelse där den största koncentrationen av service och kontor återfinns i anslutning till Allum köpcentrum och på båda sidor om Landvettervägen som omvandlas till stadsgata.

Planförslaget innebär en möjlighet för fler bostäder samt kommersiell och offentlig service i ett centralt läge med goda kommunikationer och kollektivtrafik. Det ger utrymme för etappvis utbyggnad av upp till 3000 nya bostäder och cirka 60 000 kvadratmeter verksamhetsmark.

I planförslaget betonas vikten av att bevara delar av Björnekulla naturområde som både är en viktig plats för rekreation och en plats med stora naturvärden och ett rikt växt- och djurliv. Samtidigt kan det kan innebära en konflikt mellan olika intressen där en exploatering av planområdet innebär att stora delar av det befintliga naturområdet bebyggs.

Samrådshandlingar

Ta del av planförslaget sin helhet här:

Samråd genomfört

Den fördjupade översiktsplanen har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen i Partille. Planförslaget ställdes ut för samråd i sin helhet från den 13 juni till och med den 30 september. Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan och att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Under samrådstiden har allmänhet, myndigheter och organisationer haft möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om de handlingar som ingår i planförslaget.

Med anledning av de synpunkter som kommit fram under samrådet är nu planförslaget under omarbetning fram till granskning av förslaget (läs mer om planprocessen längre ner på den här sidan). Alla synpunkter som inkommit under samrådstiden, och i vilken utsträckning de tillgodoses i planförslaget, sammanställs i en samrådsredogörelse som biläggs granskningshandlingarna.

Öppet hus om planförslaget

Vid två tillfällen under samrådstiden, den 25 juni och den 22 augusti, har kommunen även bjudit in till öppet hus om förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Representanter från samhällsbyggnadskontoret fanns då på plats i kommunhusets entré för att svara på frågor om planförslaget.

Frågor och upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om planförslaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

Kommunens översiktsplan kan fördjupas genom tillägg för ett specifikt område i kommunen. Tillägget kallas fördjupad översiktsplan (FÖP).

Fördjupningen avser att ge kommuninvånare, markägare och andra intressenter information om den långsiktiga utvecklingen av den byggda miljön och om användningen av mark och vatten som kommunen eftersträvar i området.

Den fördjupade översiktsplanen är ett vägledande, inte ett juridiskt bindande, dokument för hur nya detaljplaner för området ska utformas.

Om planprocessen

Samrådet är ett tillfälle att lämna synpunkter i ett tidigt skede på innehållet i förslaget till fördjupad översiktsplan. Inkomna synpunkter och i vilken utsträckning de tillgodoses i planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse.

Därefter kommer ett bearbetat planförslag att ställas ut eller granskas enligt plan- och bygglagen. Inkomna synpunkter sammanställs därefter i ett så kallat utlåtande innan den fördjupade översiktsplanen slutligen kan antas av kommunfullmäktige.

Då en fördjupad översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på partille.se/personuppgifter.