För ökad trafiksäkerhet och bättre kapacitet på William Gibsons väg i Jonsered, planerar Partille kommun för breddning av vägen längs vissa avsnitt. Med ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen ska en miljökonsekvensbeskrivning följa. För att den ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad genomför kommunen ett avgränsningssamråd mellan den 4 juli och 14 augusti.

I samverkan med Partillebo AB har kommunen inlett arbetet att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra ett hotell i den gamla stallbyggnaden nära Jonsereds herrgård. Tillfartsvägen William Gibsons väg omfattas även av planarbetet.

Ett tidigare förslag till detaljplan för hotell med mera i Bokedalen i Jonsered antogs av Partille kommunfullmäktige den 1 februari 2017. Men beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde planen, bland annat med hänvisning till bristande trafikplanering och avsaknad av miljökonsekvensbeskrivning.

Med Partillebo AB, som äger och förvaltar delar av området, har kommunen därför inlett en förnyad process att ta fram förslag till detaljplan, miljökonsekvensbeskrivning och att ansöka om de tillstånd som krävs.

Detta avgränsningssamråd fokuserar på William Gibsons väg.

William Gibsons väg är mycket smal. För att underlätta för fordon att mötas längs vägen och att öka säkerheten för gående och cyklister, planerar Partille kommun för breddning av vägen längs vissa avsnitt. Vägbelysning och åtgärder för bättre vatten- och avloppskapacitet planeras också.

Miljöpåverkan måste redovisas

William Gibsons väg ligger inom ett Natura 2000-område och länsstyrelsen har tidigare beslutat att en breddning av vägen kräver tillstånd enligt 7 kapitlet 28:a § miljöbalken. Med ansökan om tillstånd om breddning av vägen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) följa som redovisar vilken miljöpåverkan som de planerade åtgärderna kan medföra.

För att miljökonsekvensbeskrivningen ska få lämplig omfattning och detaljeringsgrad genomför kommunen ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29-32 § miljöbalken av det så kallade samrådsunderlaget. I underlaget beskrivs de planerade åtgärderna. Det innehåller även preliminära uppgifter om vilken miljöpåverkan åtgärderna kan medföra och hur kommunen tänker sig att hantera dessa.

Samrådstid 4 juli till 14 augusti

Avgränsningssamrådet genomförs från den 4 juli till och med den 14 augusti. Då har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om samrådsunderlaget.

Från den 4 juli finns samrådsunderlaget tillgängligt på denna sida på partille.se. Under samrådstiden är underlaget även utställt i Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.

Handling

Bilagor

Kommunhusets öppettider sommaren 2019

  • Fram till och med 5 juli:
    Måndag, kl. 8–18, tisdag-torsdag, kl. 8–17 och fredag, kl. 8–16.
  • Från 8 juli till och med 11 augusti:
    Måndag-fredag, kl. 8–16.
  • Från och med 12 augusti:
    Måndag, kl. 8–18, tisdag-torsdag, kl. 8–17 och fredag, kl. 8–16.

Skicka dina skriftliga synpunkter

Skicka in dina skriftliga synpunkter till: Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till: kommunkontoret@partille.se.

Ditt brev eller ditt e-postmeddelande ska vara oss tillhanda senast den 14 augusti 2019.

Hantering av personuppgifter

Kommunen lagrar yttranden på planer i samband med ärenden som berör plan- och bygglagen (2010:900). Behandlingen görs som ett led i kommunens myndighetsutövning och är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra handläggning av planarbete.

Läs mer om hur kommunen hanterar personuppgifter på partille.se/personuppgifter.

Frågor och upplysningar

Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om samrådsunderlaget eller om kommunens hantering av personuppgifter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.