Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder, kontor och verksamheter vid Jonsereds fabriker. Samrådet avslutades i oktober 2016. På grund av omfattande synpunkter från länsstyrelsen är planarbetet tillfälligt vilande. Det bedöms starta upp igen under 2018. Då kommer samhällsbyggnadskontoret revidera planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Granskning av planförslaget är nästa skede i planprocessen.

Syfte och innehåll

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att utveckla Jonsereds fabriksområde för mer liv och rörelse genom ett tillägg av bland annat bostäder, kontor och verksamheter. Detaljplanen ska även säkerställa ett långsiktigt bevarande av kulturmiljön, klassad som riksintresse, samt skydda värdefull natur i anslutning till Säveån.

Planen möjliggör att fabriksområdet och holmen kompletteras med cirka 200 nya bostäder. Detaljplanen innebär också att området kan utvecklas genom att tillåta användandet av befintlig bebyggelse för hotell, kontor, handel, service, restaurang samt småindustri, lager och hantverk som inte är störande för omgivande bostadsbebyggelse. Marken inom fabriksområdet planläggs som kvartersmark med undantag för William Gibsons väg och den yttersta udden söder om lilla fabriken, där kommunen blir huvudman för allmän plats gata och naturmark.

I översiktsplanen för kommunen, antagen 2006, anges fabriksområdet som utvecklingsområde för verksamheter. Översiktsplanen beskriver att delar av fabriksområdet eventuellt kan nyttjas för bostäder. Området kring Vävarevägen är utpekat som verksamhetsområde och en komplettering av bostadsbebyggelse här avviker därmed från översiktsplanens intentioner. En fördjupad översiktsplan för Jonsered, antagen 2002, anger Holmen som utredningsområde för både bostäder och verksamheter.

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Upplysningar

Om du har frågor om förslaget till detaljplan, kontakta Partille kommuns kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Illustration: Planprocessen

Så funkar planprocessen – steg för steg

1. Planuppdrag

Planarbetet startas när kommunstyrelsen fattat beslut om planuppdrag. Har du som privatperson eller företag en idé kring byggande som kräver att en ny detaljplan upprättas kan du ansöka om planbesked

2. Planprogram

Efter beslut om planuppdrag startar planprocessen. Som ett första steg upprättas i vissa fall ett planprogram som övergripande studerar planområdet och dess sammanhang. Kommunen gör bedömningen om planprogram ska göras. Planprogrammet skickas efter politiskt beslut om programsamråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Efter programsamrådet upprättas en programsamrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

3. Samråd

I nästa steg av planprocessen arbetas ett förslag till detaljplan med samrådshandlingar fram. Nödvändiga utredningar görs. Samrådshandlingarna skickas efter politiskt beslut om samråd till berörda sakägare och olika remissinstanser som får möjlighet att yttra sig skriftligt under en begränsad tid. Vid utökat förfarande skall en kungörelse publiceras innan samråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in. I standardförfarandet kan kommunen välja att inte upprätta någon samrådsredogörelse utan istället redovisa samrådet senare, i granskningsutlåtandet.

4. Granskning

Synpunkterna som kommit in under samrådet kan leda till ändringar av planförslaget. Granskningshandlingar arbetas nu fram och samrådsredogörelsen blir en del av dessa. Eventuella kompletteringar av utredningar kan göras under granskningsskedet. Granskningshandlingarna ställs ut för granskning efter politiskt beslut och berörda sakägare och remissinstanser får möjlighet för att återigen yttra sig under en begränsad tid. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där kommunen svarar på de synpunkter som kommit in.

5. Antagande

Granskningsutlåtandet blir en del av antagandehandlingen. Mindre justeringar av planförslaget kan göras när antagandehandlingar upprättas. Detaljplanen antas därefter av kommunfullmäktige.

6. Överklagande och laga kraft

Kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan kan överklagas till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Om du har rätt att överklaga beslutet får du beslutet och en så kallad besvärshänvisning skickat till dig. För att få överklaga beslutet ska du senast under granskningen ha lämnat skriftliga synpunkter på planförslaget.

Överklagande

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det datum som antagandebeslutet anslagits på kommunens anslagstavla. Mark- och miljödomstolen beslutar om överklagandet avslås eller beviljas.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås.