Partille växer till förstad i en expansiv storstadsregion. För att ge plats åt fler invånare planeras framtidens Partille som en tätnande blandstad. På årets sista sammanträde den 12 december beslutar kommunfullmäktige om kommunens nya översiktsplan – ÖP Partille 2035.

Den nya översiktsplanen tar sin utgångspunkt i kommunens vision om en samtid och en framtid där alla kan leva mitt i det goda livet i Partille. En hållbar samhällsutveckling, så väl ekologisk som ekonomisk och social, står i fokus.

– Vi strävar efter en jämn utvecklingstakt befolkningsmässigt och vill kunna erbjuda dagens och framtidens Partillebor ett brett utbud av bostäder och service samt attraktiva etableringsmöjligheter för företag, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Översiktsplanen antogs av Partille kommunstyrelse i tisdags och läggs fram för fastställande av kommunfullmäktige om två veckor.

Ger stöd åt den täta staden

Göteborgsregionens tretton kommuner, däribland Partille, är överens om att utvecklingen av den regionala strukturen ska vara långsiktigt hållbar. För att ge plats åt fler invånare i regionen är förtätning av bebyggelsen nödvändig.

– Med den täta staden är en hållbar samhällsutveckling möjlig – mitt i en storstadsregion, säger Jörgen Hermansson.

Partille kommuns ansvar för det regionala åtagandet beskrivs i ”ÖP Partille 2035”.

Den bebyggda marken i Partille ska främst öka genom förtätning inom eller intill bebyggda områden där infrastruktur, kollektivtrafik och service redan finns. Kommunen vill även uppnå en god variation av bostäder med olika upplåtelseformer när ny bebyggelse planeras och av företag, handel och service.

– Vi arbetar för att nuvarande och kommande invånare ska få en bra och socialt hållbar livsmiljö i Partille. Samhällsplaneringen i kommunens nya översiktsplan är ett medel för att nå de sociala hållbarhetsmålen, säger Jörgen Hermansson.

Med ”ÖP Partille 2035” planeras befintliga och nya områden i Partille som en blandstad med tydliga, trevliga och trygga mötesplatser av olika karaktär där allt som bidrar till en god livsmiljö finns nära.

Den pågående utvecklingen av Partille centrum och framtagandet av ett planprogram för Furulunds centrum och ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum är exempel på pågående projekt som den nya översiktsplanen ger stöd åt

Brett politiskt förankrad

Många personer med olika kompetenser har varit involverade i framtagandet av den nya översiktsplanen och Jörgen Hermansson är nöjd att ha en beslutad översiktsplan i inom räckhåll.

– Inriktningen är politiskt brett förankrat och vi jobbar redan i den nya översiktsplanens anda. Med den i handen kan vi ta ett rejält kliv vidare i frågor som bostadsbyggande, trafikutveckling och fördjupad planering av kommunens geografiska områden.

Översiktsplaneprocessen steg för steg

1. Uppdrag

Detta gör kommunen

Kommunstyrelsen ger bygg- och miljöenheten i uppdrag att upprätta en översiktsplan.

Så kan du påverka

I detta skede har allmänheten ingen möjlighet att påverka.

2. Samråd

Detta gör kommunen

Bygg- och miljöenheten tar fram ett förslag till översiktsplan som skickas ut för samråd. Kungörelse om utställningen annonseras i lokalpressen. Länsstyrelsen, andra kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, allmänhet och andra ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under samrådstiden. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med som bilaga i nästa steg – den så kallade utställningshandlingen om förslag till översiktsplan.

Så kan du påverka

Allmänheten kan ta del av planförslaget under samrådet och har möjligheter att lämna synpunkter om förslaget innan samrådstidens utgång. Synpunkter ska skickas skriftligt till bygg- och miljöenheten.

3. Utställning

Detta gör kommunen

Efter samrådet justeras förslaget till översiktsplan utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs planförslaget ut på nytt under minst två månader. Kungörelse om utställningen annonseras i lokalpressen. Länsstyrelsen, andra kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, allmänhet och andra ges åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Synpunkter på förslaget kan skickas skriftligen under utställningstiden. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med som bilaga i nästa steg - den så kallade antagandehandlingen om förslag till översiktsplan.

Så kan du påverka

Allmänheten får ta del av planförslaget och ges möjligheter att lämna synpunkter om förslaget innan utställningstidens utgång. Synpunkter ska skickas skriftligt kommunen.

4. Antagande

Detta gör kommunen

Mindre justeringar av planen kan göras innan förslaget antas av kommunfullmäktige.  Synpunkter som kommit in under utställningstiden sammanställs i ett utlåtande som läggs som bilaga till antagandehandlingen.

Så kan du påverka

Om du skickat in synpunkter om planförslaget under utställningstiden och dessa kvarstår efter antagandet i kommunfullmäktige, har du möjlighet att överklaga ärendet till länsstyrelsen och senare till Mark- och miljödomstolen. Observera att det inte går att överklaga översiktsplanen av innehållsmässiga skäl, utan endast om lagstiftningen enligt Plan- och byggnadslagen 3 Kap inte följts.

5. Laga kraft

Detta gör kommunen

Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det inte överklagas.

Så kan du påverka

Om du skickat in synpunkter om planförslaget under utställningstiden och dessa kvarstår efter antagandebeslutet i kommunfullmäktige, har du möjlighet att överklaga ärendet till länsstyrelsen och senare till Mark- och miljödomstolen. Observera att överklagan endast kan göras på grund av formfel och inte av innehållsmässiga skäl. Överklagan ska ske inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges protokoll justerats. När översiktsplanen vunnit laga kraft är det inte möjligt att överklaga beslutet.