Samrådet för kommunens nya översiktsplan ÖP Partille 2035 nyligen avslutats. Under ett par månader har myndigheter och allmänhet kunnat ta del av och lämna synpunkter på förslaget om hur Partille ska utvecklas. Nu ska skrivelserna sammanställas och planförslaget bearbetas vidare.

Översiktsplanen är ett vägledande dokument vid långsiktig samhällsplanering. Planen beskriver den strategiska inriktningen för hur kommunens mark och vattenområden ska användas framåt.
– Frågorna som tas upp i översiktsplanen är spännande och många personer har visat intresse för och tagit del av planförslaget. Vi har just inlett arbetet med att läsa och att sammanställa de skrivelser som vi fått in, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Bearbetat planförslag ställs ut på nytt

Med hänsyn till vad som framkommer kan planförslaget komma att bearbetas ytterligare. Planförslaget kommer att ställas ut på nytt under våren 2017 innan det läggs fram för antagande av kommunfullmäktige.
– Vi har inte tagit del av alla skrivelser ännu men upplever att responsen från myndigheter och andra remissinstanser överlag verkar vara positiv, säger Jörgen Hermansson.

I översiktsplanen ska kommunen bland annat visa principer för hur olika konkurrerande intressen ska samsas i den kommande planeringen. Till exempel var och hur nya och befintliga bebyggelseområden bör planeras, var nya vägar och företagsområden kan tillkomma, men även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som kan värnas och utvecklas.
– Naturfrågor engagerar många kommuninvånare som skickat in skrivelser. Flera skriver om miljö, natur och grönska. Andra önskar ökad tydlighet om frågor och om begrepp som nämns i planförslaget, säger Jörgen Hermansson.

Oklar bild av vad en översiktsplan är

Parallellt med samrådet för kommunens nya översiktsplan har det pågått ett intensivt åsiktsutbyte i lokalmedia om en annan handling - idéprogrammet Partille Eco Park – som illustrerar hur Södra Sävedalen och Ugglumsleden skulle kunna utvecklas. Läs mer om idéprogrammet här.
– Under samrådet om översiktsplanen har vi fått in skrivelser med protesteter mot Partille Eco Park. Det tyder tyvärr på att många har en oklar bild om vad en översiktsplan är, säger Jörgen Hermansson.

Översiktsplanen beskriver den strategiska inriktningen för användningen av kommunens mark och vattenområden. Den håller sig därför på en mycket översiktlig nivå och behandlar inte frågor på en detaljnivå motsvarande den för idéprogrammet för Partille Eco Park.
– Översiktsplanen beskriver endast att det krävs bättre trafiklösningar mellan södra Sävedalen och Göteborgsvägen för att kunna tillåta mer bebyggelse, säger Jörgen Hermansson.

Detaljplaneprogram om södra Sävedalen i vår

Vid sidan av den nya översiktsplanen pågår arbetet med att ta fram ett detaljplaneprogram för södra Sävedalen som är ett första steg i arbetet med att ta fram en detaljplan och i stora drag visar förslag på vad och var man får bygga. Förslaget till detaljplaneprogrammet väntas gå ut på samråd efter politisk avstämning någon gång under våren 2017. Då ges berörda myndigheter och allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.
– Det är bra att våra invånare vill göra sin röst hörd. Det är viktigt för den demokratiska processen och jag hoppas att folk skickar in sina synpunkter om detaljplaneförslaget för Södra Sävedalen och Partille Eco Park när det går ut på samråd senare i vår. Alla synpunkter gällande Partille Eco Park kommer att prövas inom ramen för den planprocessen, säger Jörgen Hermansson.