Partille växer. För att ge plats åt fler invånare är förtätning nödvändig. Björnekulla och området vid norra delen av Landvettervägen bedöms kunna vara en naturlig fortsättning på utvecklingen av Partille centrum. Genom att ta fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum vill Partille kommun undersöka områdets potential.

I en fördjupad översiktsplan (FÖP) konkretiseras kommunens översiktsplans strategier och riktlinjer i ett visst område. Precis som kommunens översiktsplan, utgör FÖP:en ett vägledande underlag för vidare detaljplanering av området.

Kartan överst på sidan illustrerar ungefärlig avgränsning av planområdet för Partille södra centrum. E20 och Oluff Nilssons väg avgränsar området i norr, Sävedalen i väst och Björndammen i söder. Här ser Partille kommun möjligheter att skapa attraktiva och unika miljöer med god arkitektur och god koppling till naturen samt till centrum och andra kommundelar. Med en fördjupad översiktsplan för området vill kommunen pröva hur det kan utvecklas som en del av Partille centrum.

En blandning av bostäder och verksamheter kommer att utredas i Björnekulla och längs norra delen av Landvettervägen. Med den fördjupade översiktsplanen vill kommunen även utveckla tydligare kopplingar till Björndammen, Oluff Nilssons väg, E20 och Partille centrum för att tillgängliggöra området och öka tryggheten.

Blandstad där allt finns nära

I kommunens översiktsplan ÖP Partille 2035 planeras befintliga och nya områden i Partille som en blandstad med tydliga, trevliga och trygga mötesplatser av olika karaktär där allt som bidrar till en god livsmiljö finns nära. Den bebyggda marken ska främst öka genom förtätning inom eller intill bebyggda områden där infrastruktur, kollektivtrafik och service redan finns. Kommunen vill även uppnå en god variation av bostäder med olika upplåtelseformer när ny bebyggelse planeras och av företag, handel och service.

Översiktsplanen anger blandstad och kompletterande blandstad inom Partille södra centrum.

Målsättningen är att ta fram och att skicka ut förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum för samråd  under 2019.

Upplysningar

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Partille södra centrum har påbörjats. Ännu finns inget material att ta del av. Om du har frågor kring projektet kontakta Partille kundcenter. E-post: kundcenter@partille.se. Telefon: 031-792 10 00.