Samrådet om förslaget till ny översiktsplan för Partille kommun – Partille ÖP 2035 – avslutades i januari i år. Under våren har inkomna synpunkter sammanställts och förslaget har bearbetats. Den 3 juli ställs planen ut.

Långsiktig samhällsplanering

Översiktsplanen är ett vägledande dokument vid långsiktig samhällsplanering i Partille. Planen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. I planen redovisar kommunen även principer för hur olika konkurrerande intressen ska samsas i den kommande planeringen. Till exempel var och hur nya och befintliga bebyggelseområden bör utvecklas, var nya vägar och företagsområden kan tillkomma, men även hur och vilka natur- och kulturmiljöer som ska värnas och utvecklas.

Varför är det bra att ha koll på översiktsplanen som Partillebo?

– I översiktsplanen har den som bor i Partille eller som planerar sin framtid här möjlighet att sätta sig in i hur kommunen kan komma att förändras över tid. Planen beskriver den framtida utveckling som våra förtroendevalda politiker vill åstadkomma och olika hänsynstagande som ska vägas in i samhällsplaneringen, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Vad är det viktigaste i förslaget till ny översiktsplan för kommunen?

– För en hållbar framtida samhällsutveckling måste vi bli bättre på att använda den infrastruktur och service som redan finns i kommundelarna vid all nybyggnation. I översiktsplanen planeras därför Partille som en tätnande blandstad. Genom variation och mångfald ska vi förtäta, bygga på höjden och komplettera i befintliga lägen och längs kollektivtrafikstråk.

Bearbetat förslag redo för ny granskning

Processen att ta fram och att utforma innehållet i kommunens nya översiktsplan har pågått under flera års tid. Den 25 oktober 2016 skickades ett förslag till översiktsplan ut på samråd till länsstyrelsen, andra kommuner, myndigheter, föreningar och organisationer samt till allmänheten. Samrådet avslutades den 9 januari i år. Under våren har inkomna synpunkter sammanställts och förslaget har bearbetats ytterligare.

– Naturfrågor engagerar många kommuninvånare som skickat in skrivelser. Flera skriver om miljö, natur och grönska. Andra önskar ökad tydlighet om frågor och om begrepp som nämns i planförslaget, säger Jörgen Hermansson.

Så mycket som möjligt har gjorts för att integrera inkomna synpunkter i den nya utställningshandlingen, samtidigt som den grundläggande tanken med ÖP2035 ligger fast. Synpunkter som omfattat specifika områden i kommunen kommer att behandlas i andra forum då översiktsplanen är ett övergripande strategiskt dokument.

– Förändringarna i den nya utställningshandlingen rör framförallt förtydliganden av fakta och av begrepp för att öka läsbarheten. Till exempel blandstad och stadsgata. Vi har även tydligare försökt klargöra möjliga intressekonflikter i framtida utvecklingsområden i kommunen och sett över miljökonsekvensbeskrivningen, säger Jörgen Hermansson.

Utställning från den 3 juli till den 3 oktober

Den 3 juli ställs det bearbetade förslaget till översiktsplan för Partille kommun ”ÖP Partille 2035” ut. Därmed inleds även det sista steget i översiktsplaneprocessen inför ett antagande av kommunfullmäktige. Förslaget ställs ut på följande plats från den 3 juli till och med den 3 oktober 2017.

  • Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34, mån klockan 8-19, tis-fre, klockan 8-17. Obs! På måndagar från den 10 juli till och med den 7 augusti är det stängt från klockan 17.

Från den 3 juli finns handlingarna även på den här sidan på kommunens webbplats: partille.se/partille2035.

Öppet hus om förslaget till översiktsplan

Torsdagen den 31 augusti hålls öppet hus om förslaget till ny översiktsplanen i Partille kommunhus, klockan 16-19. Då finns kommunens tjänstemän på plats för att svara på frågor om översiktsplanen.

Lämna synpunkter på förslaget

Kommunen tar emot skriftliga synpunkter på förslaget under utställningstiden. Alltså från den 3 juli fram till den 3 oktober. Synpunkterna tillsammans med avsändarens namn och adress kan skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunens långsiktiga samhällsplanering. Därför går förslaget till översiktsplan inte att överklaga av innehållsmässiga skäl, utan endast om den inte har tagits fram på ett lagenligt sätt enligt plan - och bygglagen och kommunallagen.

Översiktsplaneprocessen

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. Arbetet med förslaget till ny översiktsplan för Partille kommun har pågått sedan 2013. Behovet av en ny översiktsplan grundas i att Partille växer till förstad som en del av Göteborgsregionens sammanhängande stadsområde där centrala Partille både är kommunens kärna och en regional knutpunkt och ett regiondelscentrum. Nya politiska riktlinjer, mål och strategier på såväl nationell, regional som lokal nivå har tillkommit.

Läs mer om stegen i processen att ta fram en översiktsplan här nedan. Med det nya bearbetade förslaget till översiktsplan, befinner sig Partille kommun på steg 3 i planprocessen.

Översiktsplaneprocessen steg för steg

1. Uppdrag

Detta gör kommunen

Kommunstyrelsen ger bygg- och miljöenheten i uppdrag att upprätta en översiktsplan.

Så kan du påverka

I detta skede har allmänheten ingen möjlighet att påverka.

2. Samråd

Detta gör kommunen

Bygg- och miljöenheten tar fram ett förslag till översiktsplan som skickas ut för samråd. Kungörelse om utställningen annonseras i lokalpressen. Länsstyrelsen, andra kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, allmänhet och andra ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under samrådstiden. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med som bilaga i nästa steg – den så kallade utställningshandlingen om förslag till översiktsplan.

Så kan du påverka

Allmänheten kan ta del av planförslaget under samrådet och har möjligheter att lämna synpunkter om förslaget innan samrådstidens utgång. Synpunkter ska skickas skriftligt till bygg- och miljöenheten.

3. Utställning

Detta gör kommunen

Efter samrådet justeras förslaget till översiktsplan utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs planförslaget ut på nytt under minst två månader. Kungörelse om utställningen annonseras i lokalpressen. Länsstyrelsen, andra kommuner, myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, allmänhet och andra ges åter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. Synpunkter på förslaget kan skickas skriftligen under utställningstiden. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med som bilaga i nästa steg - den så kallade antagandehandlingen om förslag till översiktsplan.

Så kan du påverka

Allmänheten får ta del av planförslaget och ges möjligheter att lämna synpunkter om förslaget innan utställningstidens utgång. Synpunkter ska skickas skriftligt kommunen.

4. Antagande

Detta gör kommunen

Mindre justeringar av planen kan göras innan förslaget antas av kommunfullmäktige.  Synpunkter som kommit in under utställningstiden sammanställs i ett utlåtande som läggs som bilaga till antagandehandlingen.

Så kan du påverka

Om du skickat in synpunkter om planförslaget under utställningstiden och dessa kvarstår efter antagandet i kommunfullmäktige, har du möjlighet att överklaga ärendet till länsstyrelsen och senare till Mark- och miljödomstolen. Observera att det inte går att överklaga översiktsplanen av innehållsmässiga skäl, utan endast om lagstiftningen enligt Plan- och byggnadslagen 3 Kap inte följts.

5. Laga kraft

Detta gör kommunen

Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det inte överklagas.

Så kan du påverka

Om du skickat in synpunkter om planförslaget under utställningstiden och dessa kvarstår efter antagandebeslutet i kommunfullmäktige, har du möjlighet att överklaga ärendet till länsstyrelsen och senare till Mark- och miljödomstolen. Observera att överklagan endast kan göras på grund av formfel och inte av innehållsmässiga skäl. Överklagan ska ske inom tre veckor från det att kommunfullmäktiges protokoll justerats. När översiktsplanen vunnit laga kraft är det inte möjligt att överklaga beslutet.