I Partille ska du ha nära till allt – både till staden, naturen, kulturen och till varandra. Kommunens översiktsplan anger huvuddragen för hur vi vill nå dit.

Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Partille till en bra plats att bo på - nu och i framtiden. Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Vägledande för samhällsplaneringen

Alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som beskriver hur man vill använda kommunens mark- och vattenområden i framtiden, enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunens planering och för beslut i plan- och byggärenden om hur våra mark- och vattenområden ska användas och om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Gör avvägningar mellan intressen

Översiktsplanen ska också visa hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Till exempel innebär efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag utmaningar för kommunens samhällsplanering. Samtidigt som det är viktigt att värna naturområden och utveckla dem för rekreation för en växande befolkning.

Det kan även handla om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål samt hur miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen är därmed också ett underlag för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.

Fördjupad översiktsplan

Kommunens översiktsplan kan fördjupas genom tillägg. Det ger en mer detaljerad redovisning av den långsiktiga fysiska planeringen i ett område i kommunen. Därmed kan mindre ändringar och kompletteringar göras utan att hela kommunens översiktsplan måste göras om. Tillägget kallas fördjupad översiktsplan. Till exempel finns en sådan för centrala Partille. Kontakta Partille kundcenter om du vill veta vilka andra fördjupade översiktsplaner som finns i kommunen.

Beslutas av kommunfullmäktige

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Dess aktualitet ska prövas av fullmäktige en gång under varje mandatperiod. Den gällande översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2006 och presenterar en vision av hur Partille kommer att utvecklas fram till år 2025.

Ny översiktsplan behövs

Stora delar av innehållet i ÖP 05 är redan genomförd. Kommunen står inför en ny verklighet på flera plan. I den växande storstadsregionen växer Partille från förort till förstad. Den framtiden behöver vi beskriva i en ny översiktsplan. Därför pågår arbetet med att ta fram ÖP Partille 2035.

Partille – en tätnande blandstad

För att möjliggöra ett hållbart samhälle fokuserar vi i ÖP Partille 2035 vid all nybyggnation på att bli bättre på att använda den infrastruktur och service som redan finns. Nya och befintliga områden föreslås planeras som en tätnande blandstad. Genom variation och mångfald ska vi förtäta, bygga på höjden och komplettera i befintliga lägen och längs kollektivtrafikstråk.

Den fysiska planeringen är ett verktyg för att nå de sociala målen. Vi arbetar alltid med trygghet och tillgänglighet i fokus. I den tätnande blandstaden är målet att allt det som bidrar till en god livsmiljö ska finnas nära. Det sker genom tydliga stråk för alla trafikslag, god kollektivtrafik, varierad bebyggelse och mötesplatser för olika ändamål och av olika karaktär i god balans med natur- och kulturvärden.