Översiktsplanering innebär att ha hållbara strategier för kommunens utveckling de kommande decennierna. Det handlar om allt det som gör Partille till en bra plats att bo på - nu och i framtiden. Översiktsplaneringen är vägledande för hur den byggda miljön ska utvecklas och hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden.

Översiktsplanen skissar framtidens Partille

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunen. I Partille ska du ha nära till allt – både till staden, naturen, kulturen och till varandra. Kommunens översiktsplan anger huvuddragen för hur vi vill nå dit.

Vägledande för utvecklingen av den fysiska miljön

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men vägledande för kommunens planering och för beslut i plan- och byggärenden om hur våra mark- och vattenområden ska användas och om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen ska också visa hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Till exempel innebär efterfrågan på nya bostäder och behovet av mark för företag utmaningar för kommunens samhällsplanering. Samtidigt som det är viktigt att värna naturområden och utveckla dem för rekreation för en växande befolkning. Det kan även handla om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål samt hur miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen ger också ett underlag för dialog med statliga myndigheter, medborgare och andra berörda.

Beslutas av kommunfullmäktige

Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige. Dess aktualitet ska prövas av fullmäktige en gång under varje mandatperiod. Den gällande översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2006 och presenterar en vision av hur Partille kommer att utvecklas fram till år 2025.

Fördjupad översiktsplan

Kommunens översiktsplan kan fördjupas genom tillägg. Tillägget kallas fördjupad översiktsplan och antas av kommunfullmäktige. Det ger en mer detaljerad redovisning av den långsiktiga fysiska planeringen i ett område. Därmed kan mindre ändringar och kompletteringar göras utan att hela kommunens översiktsplan måste göras om. Om du vill veta vilka fördjupade översiktsplaner finns i kommunen. Kontakta Partille kundcenter.

Ny verklighet gör ny översiktsplan nödvändig

Stora delar av innehållet i Partille kommuns gällande översiktsplan, ÖP 05, är redan genomförd. Kommunen står inför en ny verklighet på flera plan. Den framtiden behöver vi beskriva i en ny översiktsplan. Därför pågår arbetet med att ta fram ÖP Partille 2035. Ett förslag till ny översiktsplan för Partille kommun har tagits fram och varit ut på samråd mellan den 25 oktober 2016 och den 9 januari 2017. Därefter har förslaget bearbetas ytterligare och kommer att ställas ut på nytt under året. Läs mer om förslaget till ny översiktsplan.

Mitt i det goda livet

Förslaget till ny översiktsplan, ÖP Partille 2035, grundas i att Partille är en del av Göteborgsregionens sammanhängande stadsområde där centrala Partille både är kommunens kärna och en regional knutpunkt och ett regiondelscentrum. Nya politiska riktlinjer, mål och strategier på såväl nationell, regional som lokal nivå har tillkommit. Till exempel Göteborgsregionens kommunalförbunds strukturbild och regionens målbild för kollektivtrafiken 2020.

I den växande storstaden går Partille från förort till förstad. Hållbarhet, såväl ekologisk som ekonomisk och social, är i fokus för samhällsbyggandet. I enlighet med kommunens övergripande vision "Partille - mitt i det goda livet" och målbilden för en hållbar samhällsutveckling "Välkommen till Partille 2035" arbetar vi för att både nuvarande och kommande generationer ska få en bra och socialt hållbar livsmiljö i Partille.

Med fokus på det hållbara samhället

För att möjliggöra ett hållbart samhälle fokuserar vi i ÖP Partille 2035 på att bli bättre på att använda den infrastruktur och service som redan finns vid all nybyggnation. Nya och befintliga områden föreslås planeras som en tätnande blandstad. Genom variation och mångfald ska vi förtäta, bygga på höjden och komplettera i befintliga lägen och längs kollektivtrafikstråk.

Den fysiska planeringen är ett verktyg för att nå de sociala målen. Vi arbetar alltid med trygghet och tillgänglighet i fokus. I den tätnande blandstaden är målet att allt det som bidrar till en god livsmiljö ska finnas nära. Det sker genom tydliga stråk för alla trafikslag, god kollektivtrafik, varierad bebyggelse och mötesplatser för olika ändamål och av olika karaktär i god balans med natur- och kulturvärden.