Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av flerfamiljshus innehållande cirka 40 lägenheter. Projektet skulle innebära en breddning av utbudet av boendeformer i Sävedalen, där en stor del av byggnadsbeståndet består av villor.

Samråd om förslag till detaljplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-16 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att samråda om förslaget till detaljplan för bostäder vid Hallegårdsvägen, Sävedalen. Planområdet ligger söder om Hallegårdsvägen och norr om Östra fjällvägen, cirka 350 meter söder om Göteborgsvägen. Planområdet utgörs av ett i huvudsak oexploaterat skogsområde.

Samrådsförslaget bedöms vara i överensstämmelse med översiktsplanen för Partille kommun, ÖP 05, där markanvändningen för området anges till ”bostäder och service”. Den befintliga detaljplanen anger bestämmelserna ”allmän plats av annan natur än gata och torg” det vill säga ett obebyggt naturområde.

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900.

Samrådstid

Samrådet pågår mellan den 8 september och 6 oktober 2016. Samrådsförslaget finns utställt på följande platser:

  • Partille kommunhus, Gamla Kronvägen 34,
    Öppettider; mån klockan 8-19 samt tis-fre klockan 8-17.
  • Kulturum, Gamla Kronvägen 56,
    Öppettider: mån-fre klockan10-18.30 samt lördagar klockan 11-16.

Samrådsmöte den 19 september

Samhällsbyggnadskontoret bjuder in till samrådsmöte i Sessionssalen i Partille kommunhus måndagen den 19 september, klockan 18-19. Då ges möjlighet att titta närmare på förslaget och ställa frågor till kommunens representanter.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter med namn och adress skickas till Partille kommun, Kommunkontoret, 433 82 Partille eller med e-post till kommunkontoret@partille.se senast den 6 oktober 2016.

Upplysningar

Kontakta planarkitekt Jesper Adolfsson eller mark- och exploateringsingenjör Christine Rollne via Partille kundcenter.